макромодель

Інтерпретована алгоритмічна мова як засіб розбудови веб-орієнтованих дидактичних та інформаційних систем

Описано підхід до розбудови можливостей існуючих та створення нового покоління веб-базованих дидактичних та інформаційних систем через використання спеціалізованої алгоритмічної мови з онлайн інтерпретатором та підтримкою фунцій моделювання динамічних об’єктів, зокрема в галузі дистанційної освіти.

Вплив сейсмічних процесів, Сонця і Місяця на малі зміни координат GNSS-станцій

Мета. Для вдосконалення визначення змін координат GNSS-станцій важливо з’ясувати, як на значення цих змін впливають процеси, які відбуваються в навколоземному просторі. Для опису таких процесів можна використати показник сейсмічної активності, показник інфразвуку та щоденну кількість спалахів на Сонці. У зв’язку з цим метою цієї роботи є дослідження впливу перелічених вище процесів на малі зміни координат GNSS-станцій. Методика.

Адаптація дискретних макромоделей ліній електропересилання до сучасних комп’ютерних середовищ

У статті розглянуто методи побудови математичних моделей ліній електропересилання. Запропоновано здійснювати їх побудову на основі експериментальних даних, отриманих шляхом комп’ютерного чи натурного експерименту у вигляді "чорної скриньки" у формі змінних стану.

Макромоделювання як засіб короткотермінового прогнозування енергоспоживання об’єктів електроенергетичних систем

Розглянуто методи побудови моделей енергоспоживання та описано альтернативний метод прогнозування енергоспоживання визначених об’єктів з використанням дискретних макромоделей, який дає змогу оцінювати кількісні характеристики споживання електричної енергії у майбутньому, використовуючи відомі дані натурного експерименту. Описано особливості отримання експериментальних даних та процедуру побудови дискретних автономних макромоделей на їхній основі у вигляді “ чорної скриньки” у формі змінних стану.

Застосування дискретних макромоделей для прогнозування енергоспоживання об'єктів електроенергетичних систем

Запропоновано метод прогнозування добового та річного споживання електроенергії визначених об'єктів з використанням дискретних макромоделей, який дозволяє оцінювати динаміку споживання електричної енергії у майбутньому на основі відомих попередніх даних. Описано процедуру побудови моделі на основі дискретних автономних макромоделей у вигляді "чорної скриньки" для прогнозування енергоспоживання з використанням еволюційного підходу для конкретних об'єктів.