мобільний додаток

Адаптивна програмна система на основі онтологічного підходу для людей з когнітивними порушеннями

Запропоновано метод створення адаптивної програмної системи для допомоги людям з когнітивними порушеннями, оснований на використанні онтологічної моделі предметної області. Проаналізовано специфіку створення програмних засобів для допомоги людям з когні- тивними порушеннями. Розкрито особливості використання онтологічного підходу для форму- вання адаптивної функціональності та графічного інтерфейсу й проаналізовано їхні переваги порівняно з класичними методами.

Біомедична кіберфізична система цілодобового моніторингу функцій легень у пацієнтів із COVID-19

Легені найбільше вражає коронавірус. Саме тому легені пацієнтів із COVID-19 потребують постійного медичного моніторингу. В роботі розглядається біомедична кіберфізична система цілодобового моніторингу функцій легень у пацієнтів із COVID-19, яка дозволяє лікарям неперервно контролювати основний орган пацієнтів, що вражається коронавірусом, — легені. Її спроектовано так, щоб цілодобово та незалежно від місцеперебування пацієнта контролювати стан його легень.

Розроблення домашньої системи безпеки на основі технологій інтернету речей

Пропонується платформа економічно ефективної розумної домашньої системи безпеки на базі Інтернету речей, що надає дані у хмарі для додатків. Розумна система безпеки включає мережу зондування пристроїв моніторингу стану будинку через бездротовий зв’язок в діапазоні ISM, контролера управління системою безпеки будинку з підключенням до мережі Інтернет за допомогою бездротового з’єднання Wifi, а резервний спосіб оповіщення користувача реалізовано SMS повідомленням через стільникову мережу GSM, хмарного сервера та додатку для мобільних телефонів на операційній системі Android.

ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ДОВІДКОВОЇ СИСТЕМИ "UNIBELL" У ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Проаналізовано освітнє середовище ВНЗ на предмет його відповідності умовам організації освітнього процесу за принципами відділеного навчання. Встановлено низку чинників, що можуть впливати на якість результатів навчання за означених умов. Серед отриманих чинників на прикладі освітнього середовища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності визначено один із пріоритетних, що потребував негайної реакції – розроблення інформаційно-довідкової системи "UniBell" для організації віддаленого доступу до бази даних навчального розкладу із використанням мобільних технологій.

МОДЕЛІ ТА ЗАСОБИ СИСТЕМИ ЗОСЕРЕДЖЕННЯ УВАГИ ВОДІЇВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ МОБІЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ

Роз­роб­ле­но сис­те­му для під­ви­щен­ня кон­тро­лю ува­ги во­ді­їв тран­спор­тних за­со­бів. Про­ана­лі­зо­ва­но лі­те­ра­тур­ні дже­ре­ла про на­яв­ні ме­то­ди та сис­те­ми від­сте­жу­ван­ня вто­ми во­дія, які вста­нов­лю­ють на су­час­ні ав­то­мо­бі­лі. На сьогод­ні іс­нує низ­ка спо­со­бів, щоб от­ри­му­ва­ти да­ні про вто­му во­дія, які ба­зу­ють­ся на ін­фор­ма­ції про фі­зі­оло­гіч­ний стан во­ді­їв; за ді­ями, які він ро­бить че­рез рульо­ве ке­ру­ван­ня та ана­лі­зу­ючи фі­зі­оло­гіч­ну ре­ак­цію во­ді­їв.

Геоінформаційні технології, зорієнтовані на потреби різних груп туристів

Проаналізовано дослідження та розробки в галузі геоінформаційних технологій для планування подорожі та супроводу різних груп туристів. Сформовано класифікацію геоінформаційних технологій та основаних на них застосунків для різних задач і потреб туристів. Обґрунтовано доцільність створення геоінформаційного застосунку комплексної інформаційної підтримки туриста поєднанням інтелектуальних технологій аналізу даних із функціональними можливостями геоінформаційних систем.