надійність

Прогнозування параметрів мобільності жителів приміських зон

Потенційна мобільність, що відповідає вимогам населення щодо пересування, визначається відповідно до біологічних і соціальних потреб, соціально-економічних характеристик, виробничої необхідності та культурних потреб. Через багатофакторний характер і складність взаємозв’язків неможливо визначити потенційну мобільність методом простого розрахунку. Доцільність різних цільових переміщень, залежно від їх відстані, розцінюється сільським населенням по-різному.

Modeling of “combined cutter - cone” connection in tricone drill bits

A theoretical analysis of the stiffness of the “cutter-cone” connection was performed. In the article the character and magnitude of the tension at the contact of "cutter-cone" are investigated. An analysis of the surface of the openings for carbide inserts revealed traces of plastic deformation and fretting wear.

Уточнений розрахунок на міцність захисних оболонок термоперетворювачів за умов експлуатації

Запропоновано наближений метод порядкових статистик для опрацювання випадкових спостережень за апріорі невідомого розподілу ймовірності генеральної сукупності. Використання наближеного методу не потребує складних розрахунків інтегралів і коваріаційна матриця визначається за допомогою простих арифметичних операції. Подано результати наближеного методу і продемонстровано його ефективність. 

Моделі якості послуг телекомунікаційних мереж

Розглянуто моделі якості послуг телекомунікаційних мереж. Досліджено особли- вості забезпечення якості послуг у телефонних та комп’ютерних мережах. На підставі цього дослідження встановлено, що міські телефонні мережі в загальному забезпечують вищу точність, надійність та безпеку порівняно з локальними комп’ютерними мере- жами. Суттєвою перевагою локальних комп’ютерних мереж над міськими телефонними мережами є забезпечення вищої швидкості передавання інформації користувачів, хоча недоліком є нестабільність цієї швидкості.

Огляд і аналіз моделей надійності програмного забезпечення.

Оглянуто та проаналізовано моделі надійності програмного забезпечення. Наведено класифікацію моделей за різними критеріями. Особливу увагу зосереджено на моделях надійності, що враховують явище недосконалого відлагодження, зокрема на моделях на основі неоднорідного пуассонового процесу з використанням функцій розподілу зусиль тестування. Розглянуто основні функції розподілу зусиль тестування та проаналізовано їх інтеграцію з моделями надійності програмного забезпечення.

Надійнісна модель відмовостійкої системи на основі мажоритарної структури {3 із 5} з комбінованим структурним резервуванням та з відновленням

Описано технічне рішення відмовостійкої радіоелектронної системи відповідаль- ного призначення з апаратно-програмною реалізацією, яке формується на етапі системотехнічного проектування у вигляді відмовостійкої системи з мажоритарною структурою типу {3 із 5}. Для подальшої реалізації цього технічного рішення необхідно розв’язати задачу надійнісного структурно-параметричного синтезу. Це можна зробити, визначивши і порівнявши показники надійності всіх доцільних варіантів реалізації запропонованої відмовостійкої системи.

Розширення можливостей програмного забезпечення для надійнісного аналізу відмово стійких систем

У статті представлено нові можливості спеціалі­зованого програмного забезпечення ASNA-2, яке призначене для автоматизованої оцінки показників надійності відмовостійких програмно – апаратних систем. Розроблене ПЗ засноване на оригінальній технології автоматизованої оцінки показників надій­ності відмовостійких систем, розробленої авторами.

Аналітична модель надійності резервованої відновлюваної системи з обмеженою кількістю відновлень

У даній статті розроблено аналітичну модель резервованої відновлюваної системи з обмеженою кількістю відновлень, структура якої представлена в розумінні надійності послідовним зєднанням компонентів, кожен з яких зарезервований з кратністю 1 (навантажене резервування).

Оцінка надійності функціонування контролююче-керуючих електронних систем із застосуванням завдання про максимум добутку

У статті показано результати аналітичних досліджень надійності роботи складної електронної системи на прикладі електронної системи управління та контролю. Функціонування такої системи пропонується розглянути із застосуванням задачі про максимум добутку. У той же час адекватне співвідношення між її надійністю та ефективністю обирається як критерій для оцінювання її надійної та ефективної роботи. Прийнято, що електронна система в умовах сучасної промисловості є однією із найбільш навантажених підсистем.

Дослідження ефективності телефонних мереж із різними структурами

З розвитком мереж зв¢язку розвивалися й удоско­налювалися структури мереж. На сьогоднішній день перспективний розвиток телефонних мереж усіхрівнів їєрархії передбачає дослідження структур для їх побудови.