Моделі якості послуг телекомунікаційних мереж

2017;
: ст. 192-200
Прийнято: Березень 28, 2017
Автори:
1
Національний університет «Львівська політехніка»

Розглянуто моделі якості послуг телекомунікаційних мереж. Досліджено особли- вості забезпечення якості послуг у телефонних та комп’ютерних мережах. На підставі цього дослідження встановлено, що міські телефонні мережі в загальному забезпечують вищу точність, надійність та безпеку порівняно з локальними комп’ютерними мере- жами. Суттєвою перевагою локальних комп’ютерних мереж над міськими телефонними мережами є забезпечення вищої швидкості передавання інформації користувачів, хоча недоліком є нестабільність цієї швидкості. Показано, що рівень безпеки в локальних комп’ютерних мережах можна підвищити завдяки використанню сучасних інформа- ційних технологій.

1. Горбатий І. В. Технічна експлуатація сучасних комплексів зв’язку : навч. посіб. / І. В. Горбатий, О. В. Тимченко. – Львів : Сполом, 2006. – 244 с.

2. Бройдо В. Л. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации : учебник для вузов / В. Л. Бройдо. – 2-е изд. – СПб. : Питер, 2004. – 703 с. : ил.

3. Горбатий І. В. Телекомунікаційні системи та мережі. Принципи функціонування, технології та протоколи : навч. посібник / І. В. Горбатий, А. П. Бондарєв. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 336 с.

4. Прядко Л. О. Оптимізація показників якості показників телекомунікаційної мережі / Л. О. Прядко, В.В. Турупалов // Зб. наук. пр. (Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України). – Київ, 2007. – Вип. 44. – С. 55–58.

5. Олексін М.І. Моделювання оптичної транспортної системи і дослідження показників якості / М. І. Олексін // Моделювання та інформаційні технології. – Київ, 2008. – Вип. 49. – С. 165–171.

6. Моделювання та оцінка параметрів якості зв’язку в телекомунікаційних мережах / Р. Н. Квєтний, В. Г. Лисогор, В. П. Посвятенко, Ю. А. Скидан ; за заг. ред. Р. Н. Квєтного. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 132 с.

7. ITU-T Recommendation E.430. Quality of service framework. – Geneva : ITU, 1992. – 5 p.

8. РД 45.004-2000. Система показателей качества местной телефонной сети. Основные положения. – М. : Мин. РФ по связи и информатизации, 2000. – 40 с.

9. Теория передачи сигналов : учебник для вузов / А. Г. Зюко, Д. Д. Кловский, М. В. Назаров, Л. М. Финк. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Радио и связь, 1986. – 304 с..