натрій альгінат

Одержання наночасток срібла та їх вплив на сульфатвідновлювальні бактерії за умов мікробної корозії сталі

Одержано водні дисперсії наночасток срібла внаслідок вивантаження контактної нерівноважної низькотемпературної плазми в присутності альгінату натрію (1,25–5,0 г/л). Формування часток срібла (до 100 нм) підтверджено методом рентгеноструктурного аналізу та ІЧ-спектроскопії. Одержані колоїдні розчини наночасток срібла сприяють формуванню менш потужної біоплівки за умов мікробної корозії низькокарбонової сталі, ініційованої сульфатвідновлювальними бактеріями роду Desulfomicrobium. Бактерії роду Desulfovibrio виявилися резистентними до наночасток срібла.

ФОРМУВАННЯ ГІДРОГЕЛІВ НА ОСНОВІ ПЕКТИНУ З РІЗНИМ СТУПЕНЕМ ЕСТЕРИФІКАЦІЇ

З використанням пектину зі ступенем естерифікації 81,5% у роботі одержано різні зразки пектинів зі ступенями естерифікації 40-70%. Показано, що визначальним фактором для успішного формування гідрогелевих пластин є ступінь естерифікації полісахариду. Встановлено, що гідрогелеві пластини за методом структурування солями кальцію формуються лише на основі пектину зі ступенем естерифікації меншим 70%. Запропоновано метод отримання гідрогелевих пластин на основі пектину зі ступенем естерифікації більшим 70% через введення додаткового гелеутворюючого полімеру альгінату натрію.

Мікросфери на основі натрій альгінату/κ-карагінану та їх використання для контрольованого вивільнення ліків білкової природи

Одержано рН-чутливі мікросфери та показана можливість їхнього застосування як потенційних носіїв для пероральної доставки ліків білкової природи. Мікросфери були одержані методом йонотропного гелеутворення із суміші натрій альгінату та κ-карагінану. Досліджені морфологія та розмір мікросфер. Модельний лікарський засіб α-амілаза був закапсульований та in vitro досліджена кінетика його вивільнення. Попередні дослідження показали поступовий характер набрякання полімерної матриці, високу ефективність капсулювання ліків та пролонговане вивільнення ферменту.