очищення

Приготування та очищення антипірену – поліфенілфосфонату, що містить 4,4'-дигідроксибензофенон

Поліфенілфосфонат, що містить 4,4'-дигідроксибензофенон, синтезований як антипірен. Виявлено домішки, які можуть погіршити його властивості та термостійкість. Запропоновано очищення на основі екстракції води та гексану, внаслідок якого домішки, особливо P–Cl групи, успішно видалені без пошкодження полімеру.

Удосконалення способу отримання адсорбентів із відходів агропромислового комплексу

Запропоновано багатостадійний спосіб отримання адсорбенту підвищеної поглинальної здатності на основі відходів агропромислового комплексу, який включає оброблення сировини сульфатною кислотою, механохімічне модифікування, електростатичну сепарацію та стадію кавітації. За результатами експериментальних досліджень доведена доцільність застосування запропонованого адсорбенту в процесі очищення забруднених водних середовищ від жирів, фенолів, нафтопродуктів та йонів важких металів.

HANDLING THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY WASTE IN UKRAINE AND THE UA

The prospects of the pharmaceutical industry development are closely connected with scientific and technological progress. In Ukraine, handling hazardous medical waste is an open question. The rapid development of pharmacy in recent years has created and increased the possibility of the generation and accumulation of pharmaceutical waste at the enterprises and in the environment. Only a few enterprises deal with medical waste disposal. Medical waste recyclingrequires an extremely high level of attention and carriesgreat risks associated with handling this medical waste.

ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІМЕРНИХ ДИСПЕРСІЙ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ПОВЕРХНІ ПАМ’ЯТОК АРХІТЕКТУРИ

Розглянуто застосування водних полімерних дисперсій бутилакрилат-метилакрилат-метакрилова кислота та полівінілацетату для очищення поверхні полив’яних кахлів XVII та XIX століть, фрагментів різьблених кам’яних блоків віконного обрамлення XVII, цегли XVIІI – XIX століть та гіпсових кронштейнів кінця ХІХ століття,  кахельної плитки з фасаду будинку м. Львова,  ділянки поверхні каплиці Боїмів у Львові, металевої пластини моделей коріатид та стюкового декору з головного корпусу Національного університету “Львівська  політехніка“.

Експериментальні та кінетичні дослідження ензиматичного очищення глюкоманнана з amorphophallus oncophyllus з використанням α-амілази

Вивчено процесс очищення глюкоманнана гідролізом крохмалю – основного забруднювача. Встановлено, що гідролізом усувається 88,7 % крохмалю. Одержано найвищий вміст глюкоманнану 73,35 %. Проведено порівняльні дослідження ІЧ-спектрів дослідженого і комерційного глюкоманнана. За допомогою моделі Міхаеліса-Ментена описано кінетику ензиматичного гідролізу.

ДОСЛІДЖЕННЯ КАВІТАЦІЙНОГО РОЗКЛАДУ НАТРІЮ ГІПОХЛОРИТУ В ІЗОТЕРМІЧНИХ УМОВАХ

Досліджено кавітаційний розклад натрію гіпохлориту, що міститься у стічних
водах цеху каустичної соди і хлору, за ізотермічних умов. Встановлено залежність
тривалості та кінетичних параметрів процесу від температури та потужності УЗ-
випромінювання. Встановлено, що ефективність розкладу натрію гіпохлориту за дії
акустичних коливань УЗ-діапазону є істотно вищою, ніж під час його термічної
каталітичної деструкції як промислового процесу.

The Decision of Landfill Leachate Treatment

This work is an attempt to analyze the theoretical and practical aspects of landfill leachate treatment and analyze the pros and cons of the most widespread methods leachate treatment and suggest the method of complex purification of high-concentration sewage waters from solid domestic wastes (SDW) for example of Hrybovychi municipal solid domestic waste.

Інтенсифікація очищення стоків ват “Карпатнафтохім” розчинами натрію гіпохлориту в кавітаційних полях

In this paper it was set that in cavitation fields of different power the oxidation rate of organic industrial wastewater by sodium hypochlorite solutions as a liquid waste significantly increases. Influence of main technological factors on this process was found. 
Установлено, що в кавітаційних полях різної потужності швидкість окиснення органічних компонентів промислових стічних вод відхідними розчинами натрію гіпохлориту істотно зростає. З’ясовано вплив головних технологічних чинників на цей процес. Ключові слова: натрію гіпохлорит, органовмісні стоки, очищення, кавітація 

Кондиціювання природної води щодо вмісту іонів флюору клиноптилолітом, активованим термічним та електромагнітним методами

The process of purifying ìmitativ natural water from ions of Fluoride by natural klinoptilolit, which was previously activated thermal and elektroganìtnim methods, was investigated. It was set, that the electromagnetic method of zeolite activation provides efficient removal of water and Fluoride ions is less energy consumption.

Розроблення кавітаційно-флотаційного процесу очищення стічних вод в аспекті реалізації сучасних концепцій синтезу хіміко-технологічних систем

On the basis of the results of research of processes of wastewater from organic compounds in cavitation fields offered the concept of cavitation-flotation wastewater treatment. It implemented the main modern conceptions of the synthesis of chemical-technological systems.
На підставі результатів дослідження процесів очищення стічних вод від органічних сполук у кавітаційних полях запропоновано концепцію кавітаційно-флотаційного очищення стоків. У ній реалізовано головні сучасні концепції синтезу хіміко-технологічних систем.