очищення стічних вод

Використання хімічно модифікованого хітозану для адсорбційного вилучення іонів токсичних металів у водних розчинах

Реакцією конденсації було успішно здійснено хімічну модифікацію хітозану з використанням трьох похідних, а саме: 3 гідроксибензальдегіду, 2,3-дигідроксибензальдегіду та 3,5-дитретбутил-2-гідроксибензальдегіду. Методи інфрачер-воної спектроскопії з перетворенням Фур’є (FTIR), сканувальної електронної мікроскопії (СЕМ), площі поверхні Брунауера–Еммета–Теллера (БЕТ), термогравіметричного аналізу (ТГА) та рентгенівської дифракції (XRD) були виконані для характеризації адсорбентів-основ Шиффа – похідних хітозану.

EFFICIENCY OF APPLICATION OF THE MICROBIOLOGICAL METHOD OF WASTE WATER TREATMENT TO REMOVE HEXAMETHYLENDIAMINE

Wastewater contaminated with hexamethylenediamine (HMD), which is discharged into natural reservoirs, causes damage and loss of hydrobionts, worsens the quality of water which becomes unsuitable for use. For wastewater treatment from HMD, the possibility of applying bacterial cultures-destructors which use the HMD as a nutrition source is considered.

TO THE PROBLEMS OF WASTEWATER TREATMENT FROM MINERAL POLLUTANTS WITH THE USE OF MICROALGAE

This article presents the results of experimental studies on the use of Chlorella microalgae for wastewater treatment from the most common mineral pollutants. The influence of the mineral pollutants, namely anions HSO3- , NO3 - , H2PO4 - on the dynamics of wastewater treatment has been established. Analytical dependences of microalgae biomass growth rate depending on pollutant concentration HSO3- , NO3 - , H2PO4 -   and   are obtained. The values of biomass growth coefficients at the corresponding pollutant concentrations are determined.

CHLORELLA VULGARIS IN WASTEWATER TREATMENT PROCESSES – PRACTICAL EXPERIENCE

Wastewater from human settlements contains a significant amount of organic and biogenic substances. Insufficiently treated wastewater enters surface water and leads to their eutrophication. The usage of microalgae in wastewater treatment has significant advantages in comparison with other methods of removing biogenic substances. Namely: effective and simultaneous removal of nitrogen and phosphorus without reagents management facilities, oxygen formation. Using microalgae in wastewater treatment is a new environmentally friendly biotechnological method.

ВІРТУАЛЬНА МІРА ВОДООЧИЩЕННЯ ТА ОЦІНКА РИЗИКІВ ВИНИКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

За  значних  об’ємів  небезпечного  скиду  промислових  об’єктів  неефективність  і  довготривалість вимірювань, з погляду екологічної безпеки, неприпустимі, особливо в умовах дії нештатних ситуацій. Під час досліджень проаналізовано  види  ситуацій,  які  можуть  виникнути  унаслідок  неефективного  водоочищення.  Створено  модель оцінювання ризиків дії відповідних техногенних та природних ситуацій, яка використовує критерій енергоефективності електротехногічного водоочищення для формування кількісної картини потенційного настання дії надзвичайних ситуацій.

НАНОМАТЕРІАЛИ ТА НАНОТЕХНОЛОГІЇ В ОЧИЩЕННІ ВОДИ. ОГЛЯД

Питання питної води – одне з найпріоритетніших сьогодні для більшості країн, особливо в густонаселених і тих, що розвиваються. Головні причини такого стану – ріст населення; посухи;видобуток корисних копалин, зокрема нафти; широке застосування хімічних речовин у фермерському господарстві тощо є на сьогодні тим критичним “тиском” на природу, який не дає їй змоги повноцінно здійснити очищення водних ресурсів від забруднень. Тому мінімізація негативного впливу на природу та вдосконалення технології водоочищення є основними напрямами вирішення такого глобального питання.

КАВІТАЦІЙНЕ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ВІД ТОЛУОЛУ

Невід’ємними компонентами стічних вод підприємств хімії і нафтохімії є моноциклічні ароматичні сполуки (бензол, толуол, етилбензол, ксилол, фенол та їх похідні). Токсична дія цих сполук виявляється у порушеннях діяльності ендокринної і центральної нервової систем людини, зміні видової і трофічної структури біоценозів.

Параметри процесу формування біоплівки в біоелектрохімічних системах при періодичному режимі культивування

У статті приведено короткий огляд методу формування анодної біоплівки з високою екзоелектрогенною активністю, який включає почергові повну і часткову заміну поживного середовища. Проаналізовано вплив процесу адаптації на генерування електричного струму під час формування біоплівки. Пояснено причини різкого варіювання сили струму відразу після заміни поживного середовища.