Паралелізація

Методологія синтезу моделей алгоритмічної складової автоматів

Описано етапи синтезу, оптимізації і дослідження математичних моделей алго- ритмічної складової автоматів методом алгебри алгоритмів, декомпозиції і математичної індукції.

There is describe by the stages of synthesis, optimization and study mathematical models of machine algorithmic component by the methods of algorithm algebra, decomposition and mathematical induction.

Модель інформаційної технології опрацювння формул алгоритмів

Модель інформаційної технології опрацювання формул алгоритмів описано розширеною алгеброю алгоритмів у вигляді рекурентно-декомпозиційної моделі. За ознакою функціонального призначення модель декомпоновано на субмоделі. Описано візуальну і функціональну підмоделі інформаційної технології. Наведено фрагмент програмної реалізації моделі.

Програмно-алгоритмічне забезпечення паралельного розрахунку неізотермічного вологоперенесення на підставі апарату похідних дробового порядку

Побудовано нову математичну модель нестаціонарного процесу тепло- і вологообміну в двовимірній області на основі використання похідних Капуто та Грюнвальда-Летникова. Розроблено неявну скінченно-різницеву схему для апроксимації математичної моделі ноізотермічного вологоперенесення з урахуванням дробового інтегро-диференціального апарату. Наведений алгоритм чисельної реалізації моделі дозволяє отримати значення функції температури і вологості для всіх точок області розбиття. Для чисельної реалізації математичної моделі адаптовано метод дробових кроків.

НЕЙРОМЕРЕЖЕВА МОДЕЛЬ ІДЕНТИФІКАЦІЇ КРИВИХ ПОВЗУЧОСТІ МАТЕРІАЛУ З ВИКОРИСТАННЯМ CUDA ТЕХНОЛОГІЙ

Ця ро­бо­та прис­вя­че­на проб­ле­мі іден­ти­фі­ка­ції ре­оло­гіч­них па­ра­мет­рів де­ре­ви­ни з ви­ко­рис­тан­ням штуч­них нейрон­них ме­реж з роз­па­ра­ле­ле­ним ал­го­рит­мом нав­чан­ня за до­по­мо­гою мо­ви прог­ра­му­ван­ня Python, фреймвор­ку Cha­iner та тех­но­ло­гії CU­DA. Роз­роб­ле­но ін­те­лек­ту­аль­ну сис­те­му іден­ти­фі­ка­ції ре­оло­гіч­них па­ра­мет­рів де­ре­ви­ни. Ство­ре­на сис­те­ма міс­тить мак­си­маль­но зро­зу­мі­лий ін­тер­фейс ко­рис­ту­ва­ча, весь не­об­хід­ний ком­плекс інстру­мен­тів для ав­то­ма­ти­за­ції про­це­су ві­зу­алі­за­ції та ана­лі­зу да­них.

Program Code Parallelization Method

Method of parallelism extraction from sequential program is proposed. The definition of three address code is given. The requirements to the sequential and parallel program are determined. The structure and design performance of the parallel program are given. The description of two stages of the parallelism extraction method is proposed: stage of preliminary field initialization and recursive stage of the parallel extraction. Evaluate efficient of the parallelism extraction method based on an example of FFT 64p.

Застосування діакоптичного підходу до аналізу електромагнетного поля із застосуванням методу скінченних різниць

У статті пропонуються різноманітні рівняння зв’язку для узгодження розв’язків, отриманих для окремих підобластей електромагнетного, розрахунок яких здійснюється паралельно. Математичну модель такої задачі отримано на підставі теорії інваріантних наближень із застосуванням методускінченних різниць. Розглянуто різні методики розбиття області розрахунку поля на підобласті паралельного розрахунку. Застосування запропонованих рівнянь зв’язку і методик розбиття показано на тестовій задачі магнетного поверхневого ефекту.

Особливості програмної реалізації розпаралелення процесу побудови дискретних динамічних моделей

Analysis of characteristics of software implementation of parallelization of process of constructing of discrete dynamical models was conducted in this paper. SIMD-architecture was used for the task of parallelization. Technology CUDA and GPU NVIDIA was used for this software implementation.