пероксид

Синтез та структуруючі властивості меламіно-формальдегідних олігомерів з пероксидними групами

Синтезовані на основі меламіну або сечовини й меламіну в присутності трет.-бутилпероксиметанолу або трет.-бутилгідропероксидумеламіно-формальдегідні олігомери з пероксидними групами (МФОП). Як каталізатор реакції використаний оксид цинку. Вивчений вплив природи пероксидної сполуки, співвідношення вихідних компонентів суміші та тривалості процесу на характеристику та вихід МФОП. Наведені методики одержання МФОП та підтверджена їх структура з використанням ІЧ- і ПМР-спектроскопічних досліджень.

Синтез та будова сечовино-формальдегідних олігомерів з пероксидними групами

Розглянута можливість синтезу в присутності трет.-бутилпероксиметанолу (ТБПМ) або трет.-бутилгідропероксиду (ТБГП) сечовино-формальдегідних олігомерів з пероксидними групами (СФОП). Як каталізатор реакції використаний оксид цинку. Вивчений вплив співвідношення вихідних компонентів, температури реакції та тривалості процесу на характеристику та вихід отримуваних олігомерів. Запропоновані методики одержання СФОП з використанням як компонента суміші ТБПМ і ТБГП. Будова синтезованих СФОП підтверджена ІЧ- і ПМР-спектроскопічними дослідженнями.

Епоксидні композити з натуральним наповнювачем карбонатом кальцію. 1. Одержання епоксидних композитів у присутності монопероксидної похідної епоксидної смоли epidian-6

Вивчені фізико-механічні властивості зразків на основі наповнених епокси-олігоестерних сумішей, що складаються із промислової епоксидної смоли Epidian-5 та олігоестеракрилату TGM-3 і містять монопероксидну похідну епоксидної смоли Epidian-6 (PO. Як мінеральний наповнювач використано CaCO3, затвердни ком сумішей слугував поліетиленполіамін. Встановлено вплив РО і CaCO3 на вміст гель-фракцій та фізико-механічні властивості виробу. З використанням скануючої електронної мікроскопії показана морфологія отриманих зразків.

Одержання інден-кумаронових смол з легкої фракції кам‘яно-вугільної смоли 2. інден-кумаронові смоли з епоксидними групами

З використанням легкої фракції кам‘яновугільної смоли та отриманої на її основі фракції, що википає за температур 423–463 К з додаванням стиролу і гліцидилметакрилату розроблений метод одержання інден-кумаронових смол з епоксидними групами (ІКСЕ). ІКСЕ отримані за радикальною коолігомеризацією з використанням як ініціатор монопероксидної похідної дигліцидилового етеру діоксидифенілпропану (ПО). Вивчена терміна стабільність ПО. Встановлено вплив кількості ініціатора, температури та тривалості реакції на вихід та температуру розм.‘якшення ІКСЕ.

Synthesis of peroxy oligomers on the basis of epoxy compounds in presence of tert-butylperoxymethanol

We have studied the possibility of peroxy oligomers synthesis by chemical modification of epoxy resins with tert-butylperoxymethanol or diepoxy compounds telomerization with glycols in the presence of trifluorine boron using tert-butylperoxymethanol as telogen. The reaction conditions have been determined and synthesis procedures have been developed. The structures of synthesized products were proved by chemical, IR- and PMR-spectroscopic investigations.

Synthesis of peroxy oligomers using 1,2-epoxy-3-tert-butyl peroxypropane

The possibility of peroxy oligomer synthesis has been studied by three methods: telomerization of diepoxy derivatives of ethylene glycol or Bisphenol A using 1,2-epoxy-3-tert-butyl peroxypropane as telogen, modification of phenol-formaldehyde resins by 1,2-epoxy-3-tert-butyl peroxypropane and polycondensation of phenol containing –O–O– bonds with formaldehyde. The peroxy oligomers obtaining conditions have been established and 7 new oligomers with peroxy groups have been synthesized. The structures of synthesized oligomers have been verified by chemical and spectral methods.

Novel Functional Derivatives of Methyl-cis-9,10-Epoxy-Octadecanoate

The synthesis of functional derivatives of epoxystearic acid methyl ester by oxirane ring opening and transesterification of ester group has been described. Some novel surface-active and peroxide-containing compounds have been obtained. Major features of the process have been investigated and main characteristics have been determined.

Ініційована органічними пероксидами коолігомеризація ненасичених вуглеводнів фракції С9

Робота присвячена дослідженню коолігомеризації ненасичених вуглеводнів фракції С9 рідких продуктів піролізу (РПП) дизельного палива виробництва етилену. Встановлено основні закономірності ініційованої пероксидами коолігомеризації ненасичених вуглеводнів фракції С9, з’ясовано характер впливу основних чинників (температури, тривалості реакції, природи та концентрації ініціаторів) на вихід і фізико–хімічні характеристики одержаних коолігомерів. Вибрано ефективний ініціатор коолігомеризації та оптимальні технологічні параметри процесу.

Хімічна модифікація полігліциділфеноло-формальдегідного олігомеру метакриловою кислотою

Хімічною модифікацією полігліциділфеноло-формальдегідних олігомерів (ПГФФО) метакриловою кислотою (МАК), з використанням як каталізатора бензилтриетиламоній хлористого, синтезований новий олігомер, який у бічних відгалуженнях містить ненасичені подвійні зв’язки. Вивчено вплив температури і часу на швидкість протікання реакції між ПГФФО і МАК. Розраховані ефективні константи швидкості такої реакції та розрахована енергія активації.

Модифіковані фенол-формальдегідні смоли та їх застосування у бітум-полімерних сумішах

Вивчена можливість використання як полімерного компоненту бітум-полімерних сумішей фенол-формальдегідних смол (ФФС), які містять у бічних відгалуженнях реакційно здатні метакрилатні фрагменти або лабільні пероксидні зв’язки. Враховуючи те, що ФФС з пероксидними фрагментами на основі епоксидної смоли в літературі не описана, розроблена методика її синтезу. Кінетичні закономірності реакції між пер оксидною похідною епоксидної смоли (ППЕС) і фенольною групою ФФС вивчені на прикладі ППЕС з фенолом. Структура ФФС з пероксидними групами (ФФСП) підтверджена ІЧ-спектроскопічними дослідженнями.