Синтез та будова сечовино-формальдегідних олігомерів з пероксидними групами

2021;
: cc. 369–376
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University
3
Lviv Polytechnic National University

Розглянута можливість синтезу в присутності трет.-бутилпероксиметанолу (ТБПМ) або трет.-бутилгідропероксиду (ТБГП) сечовино-формальдегідних олігомерів з пероксидними групами (СФОП). Як каталізатор реакції використаний оксид цинку. Вивчений вплив співвідношення вихідних компонентів, температури реакції та тривалості процесу на характеристику та вихід отримуваних олігомерів. Запропоновані методики одержання СФОП з використанням як компонента суміші ТБПМ і ТБГП. Будова синтезованих СФОП підтверджена ІЧ- і ПМР-спектроскопічними дослідженнями.

 1. HetmanchukYu., Bratychak М.: Khimia i Technologia Polimeriv. Beskid-Bit, Lviv 2006.
 2. Bratychak M., HetmanchukYu.: Khimichna Technologia Syntezu Vysokomolekuliarnykh Spoluk. Vyd-vo Lviv. Polytechnik, Lviv 2009.
 3. Bratychak M., Shyshchak O., Astakhova O., Ivashkiv O.: Oligomers with Functional Groups Based on Epoxy Resins. Synthesis, Properties and Application. Lviv Polytechnic Publ. House, Lviv 2019.
 4. Hetmanchuk Yu., Bratychak M.: Khimiya i Technologiya Oligomeriv. Vyd-vo Kyiv Univ., Кyiv 2008.
 5. Bratychak M., Bratychak Mykh. Mykh.: Peroksydni Pokhidni Epoksydnykh Smol. Vyd-vo Lviv. Polytechnik, Lviv 2003.
 6. Zherebin Yu., Ivanchev S., Domareva N.: Vysokomol. Soed., 1974, 16, 893.
 7. Ivashkiv O., Namiesnik Ja., Astakhova O. et al.: Chem. Chem. Technol., 2015, 9, 313. https://doi.org/10.23939/chcht09.03.313
 8. Bashta B., Bruzdziak P., Astakhova O. et al.: Chem. Chem. Technol., 2013, 7, 413. https://doi.org/10.23939/chcht07.04.413
 9. Zubyk H., Plonska-Brzezinska M., Shyshchak O. et al.: Chem. Chem. Technol., 2015, 9, 435. https://doi.org/10.23939/chcht09.04.435
 10. Strap G., Astakhova O., Lazorko O. et al.: Chem. Chem. Technol., 2013, 7, 279. https://doi.org/10.23939/chcht07.03.279
 11. Bratychak M., Berezovska N.: Ukr. Khim. Zh., 1994, 60, 96.
 12. Aneli J., Shamanauri L., Markarashvili E. et al.: Chem. Chem. Technol., 2017, 11, 201. https://doi.org/10.23939/chcht11.02.201
 13. Karandashov O., AvramenkoV.: Chem. Chem. Technol., 2017, 11, 61. https://doi.org/10.23939/chcht11.01.061
 14. https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/amino-resin
 15. https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-970720...
 16. https://www.fpl.fs.fed.us/documnts/pdf1991/ebewe91a.pdf
 17. https://ihsmarkit.com/products/amino-resins-chemical-economics-handbook....
 18. Knuniants I. (Ed.): Khimicheskyi Encyclopedicheskyi Slovar, Moskva 1983.
 19. Rakhimov A.: Khimia i Tekhnologia Organicheskykh Perekisnykh Soedinenii. Khimia, Moskva 1979.
 20. Antonovskyi L., Buzlanova M.: Analiticheskaya Khimia Organicheskykh Perekisnykh Soedinenii. Khimia, Moskva 1978.
 21. Sukhanova N., Shuvalova L.: Lakokrasochnye Materialy i ikh Primenenie, 1981, 4, 47.
 22. Ivanov V. (Ed.): Rukovodstvo k Prakticheskym Rabotam po Khimii Polimerov. Izd-vo Leningr. Univ., Leningrad 1982.
 23. Antonovskyi V.: Organicheskie Perekisnye Initsiatory. Khimia, Moskva 1972.
 24. Virshpa Z., Bzezinsky Ya.: Aminoplasty. Khimia, Moskva 1973.