пероксид водню

Оптимізація процесу епоксидування пальмової олеїнової кислоти для одержання поліолів

За допомогою методу крутого сходження (методу RSM) на основі трирівневого трифакторного експерименту (CCD) проведено оптимізацію процесу епоксидування. З метою визначення оптимальних умов реакції для отримання поліолів вивчено відгук відносного вмісту оксирану (%RCO). Прогнозоване значення моделі (85 %) відмінно узгоджувалось з експериментальним значенням (81 %).

ЗАСТОСУВАННЯ РОЗЧИНІВ ПЕРОКСИДУ ВОДНЮ ДЛЯ ОЧИЩЕ-НЯ ПОВЕРХНІ ПАМ’ЯТОК АРХІТЕКТУРИ З КАМЕНЮ

Вивчено застосування розчинів пероксиду водню різної концентрації, а саме 1 %, 17 %, 35 %  для очищення поверхні кам’яного вазону з фронтону головного входу костелу Св. Миколаю в с. Вижняни Золочівського району Львівської області. Визначення концентрації розчину пероксиду водню здійснювали перманганатометричним титруванням у кислому середовищі. Розчини пероксиду водню концентрації 17 % та 35 % розбавляли під час титрування до концентрації 0,3 моль/л. Під час оброблення розчин пероксиду водню різної концентрації наносили на поверхню кам’яного вазону.

Низькотемпературне окиснення акролеїну до акрилової кислоти пероксидом водню на Se-органічних каталізаторах

Досліджено каталітичну активність Se-вмісних органічних сполук, зокрема метилселенінової кислоти, бензенселенінової кислоти, фенілселенолу та дифенілдиснленіду як потенційних каталізаторів окиснення ненасичених альдегідів пероксидом водню. Встановлено, що всі протестовані сполуки є активними в досліджуваній реакції і характеризуються різною ефективністю залежно від продукту реакції – акрилової кислоти чи метилакрилату. Встановленi оптимальні умови здійснення процесу, каталізатор та розчинник для одержання акрилової кислоти.

ОДЕРЖАННЯ САХАРИДОВМІСНИХ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН НА ОСНОВІ 8-ГІДРОКСИОКТАНОВОЇ КИСЛОТИ

У рецептури сучасних косметичних, санітарно-гігієнічних засобів та фармацевтичних препаратів, входить велика кількість допоміжних сполук, зокрема поверхнево-активних речовин. Одними з основних вимог до цих сполук є ефективність, доступність, відсутність алергенності, низька токсичність продуктів розкладу та здатність до біодеградації у природних умовах. Для поверхнево-активних речовин, які використовуються у біомедичній промисловості та фармації, висуваються додаткові вимоги - біосумісність з тканинами організму, біоінертність та нетоксичність продуктів їх метаболізму.

ЕМУЛЬСІЙНА ОЛІГОМЕРИЗАЦІЯ ВУГЛЕВОДНІВ ФРАКЦІЇ С9 У ПРИСУТНОСТІ ГІДРОГЕН ПЕРОКСИДУ ТА СТЕАРАТІВ МЕТАЛІВ

При піролізі вуглеводневої сировини на етиленових установках утворюються значні кількості рідких побічних продуктів. На основі фракції С9 рідких побічних продуктів піролізу можливим є синтез вуглеводневих смол, що використовуються як плівкоутворювачі у антикорозійних лако-фарбових покриттях. Використання низькотемпературної емульсійної олігомеризації дозволяє спростити виділення цільового продукту та проводити синтез при невисоких тривалостях і температурах.

Окиснення ненасичених альдегідів різними оксидантами

Одержано нові дані про окиснення  ненасичених альдегідів загальної будови  R–CH=C(R)–CHO  киснем  (у рідкій та газовій фазі) гідропероксикислотами та пероксидом водню. Встановлено  склад продуктів окиснення альдегідів різної будови та виявлено залежність селективности реакції від будови альдегіду та оксиданту. Показано, що визначальною у формуванні складу продуктів реакцій окиснення є взаємодія альдегіду з гідропероксикислотою. Узагальнено одержані результати і запропоновано схеми утворення продуктів при окисненні ненасичених альдегідів різними оксидантами.

The influence of the reaction medium on the cleavage of hydrogen peroxide catalyzed with cobalt ions

The peculiarity of H2O2 cleavage catalyzed with cobalt(II)acetylacetonate has been studied by the method of inhibitors in different hydrophilic solvents. As established, physical-chemical properties of reaction medium can significantly affect the rate of peroxide decomposition and catalyst oxidation as well.

Polymerization of Isoprene in Ethylacetate in the Presence of Hydrogen Peroxide

Orders by monomer and initiator at polymerization of isoprene in solution of ethylacetate under the action of hydrogen peroxide have been determined. The order by monomer is equal to 1.49 ± 0.03, by initiator – 0.46 ± 0.05. Unlike polymerization in solution of isopropyl alcohol, a process in ethylacetate proceeds in homogeneous solution.

Synthesis and Characterization of Oligoisoprene obtained in Allyl Alcohol Solution in the Presence of Hydrogen Peroxide

The cooligomers of isoprene and allyl alcohol under the action of hydrogen peroxide have been synthesized. Using a solvent of variable composition isopropyl alcohol–allyl alcohol showed that the cooligomer yield doesn’t depend on a ratio of solvent composition. Polymerization of allyl alcohol itself doesn’t take place. The determination of molar weights and hydroxyl group contents in the cooligomers obtained in both alcohols showed that the cooligomer obtained in the allyl alcohol has an increased functionality 3.5 against 2 in single isopropyl alcohols

The Effect of UV/TiO2/H2O2 Process and Influence of Operational Parameters on Photocatalytic Degradation of Azo Dye in Aqueous TiO2 Suspension

In this work a detailed investigation of heterogeneous photocatalytic degradation of Navy blue HE2R 1 (NB), azo dye of the reactive class is presented using UV/TiO2/H2O2 process in the aqueous suspension under 8W low-pressure mercury vapor lamp irradiation. Here we also report about optimization of various experimental parameters such as effect of catalyst concentration, effect of substrate concentration, effect of H2O2 addition.