ЗАСТОСУВАННЯ РОЗЧИНІВ ПЕРОКСИДУ ВОДНЮ ДЛЯ ОЧИЩЕ-НЯ ПОВЕРХНІ ПАМ’ЯТОК АРХІТЕКТУРИ З КАМЕНЮ

1
Lviv polytechnic national university, Department of Architecture and Conservation
2
Національний університет «Львівська політехніка», кафедра архітектури та реставрації
3
Lviv Polytechnic National University, Department of Architecture and Restoration

Вивчено застосування розчинів пероксиду водню різної концентрації, а саме 1 %, 17 %, 35 %  для очищення поверхні кам’яного вазону з фронтону головного входу костелу Св. Миколаю в с. Вижняни Золочівського району Львівської області. Визначення концентрації розчину пероксиду водню здійснювали перманганатометричним титруванням у кислому середовищі. Розчини пероксиду водню концентрації 17 % та 35 % розбавляли під час титрування до концентрації 0,3 моль/л. Під час оброблення розчин пероксиду водню різної концентрації наносили на поверхню кам’яного вазону. При цьому відбувався розклад пероксиду водню з виділенням молекулярного кисню та води, що зумовлювало розпушування забруднень. Після оброблення щітками забруднення видалялися з поверхні вазону. Оброблення поверхні здійснювали декілька разів. Установлено, що найефективнішим для очищення є розчин пероксиду водню концентрацією 35 %, який забезпечував повне видалення забруднень з поверхні каменю.  Згідно літературних даних та проведених експериментів  найімовірнішим каталізатором розкладу пероксиду водню на поверхні каменю є фермент каталаза, що міститься в мікроорганізмах, присутніх на органічних забрудненнях. Також ініціювати розклад пероксиду водню можуть солі металів змінної валентності, наприклад іони заліза які можуть бути присутні на поверхні пам’яток архітектури виготовлених з каменю. Застосування розчинів пероксиду водню забезпечувало також антисептичне оброблення поверхні

A.D., Iyun, J.S. & Idris, O.S., 2015. Kinetics and stoichiometry of the reduction of hydrogen peroxide by an aminocarboxylactocobaltade(II) complex in aqueous medium. Open Jornal of inorganic chemistryV.5, 4. [online] 4, pp.75-82.
Aviable at: < http://file.scirp.org/pdf/OJIC_2015083115093282.pdf> [Accessed 10 Jctober 2018].

Безуглий, П.О., ред., 2008. Фармацевтична хiмiя; Підручник для студ. вищ. фармац. навч. закл. і фармац. ф-тів вищ. мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації. Вінниця : НОВА КНИГА.

Білодіда., К., ред., 1975. Словник української мови в 11 томах.  Т.6.

Волошинець, В.А. та Герасимчук, С.І. 2016. Фізична та колоїдна хімія ч. I. Методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів другого курсу денної форми навчання напряму 6.051401 «Біотехнологія. Львів: Видавництво Національ­ного університету “Львівська політехніка”.

Зыкова, ИWschodnioeuropejskie czasopismo naukowe,

Машковский, М

Никитин, М.К. и Мельникова, Е.П., 1990. Химия в реставрации: Справочное издание. Ленинград: Химия. Ленинградское отделение.

Полторак, О.М. и Чухрай, Е.С., 1971. О механизме действия каталазы, Вестн. Моск. ун-та, сер. хим., 6, с.656.

Фирсов, Н.Н. 2006. Микробиология: словарь терминовМосква: Дрофа.