планування

Development of Model, Based on Petri Nets, for the Planning Stage of Robotic Systems Design System

Стаття присвячена розробленню моделі на основі мереж Петрі, що відповідає стадії планування автоматизованого проектування РТС. Модель розроблена відповідно до алгоритму стадії планування, що є базовим у п’ятирівневому представленні процесу оцінки проекту роботизації, і дає змогу дослідити динаміку процесу та надійність відповідної складової системи проектування РТС, забезпечуючи, тим самим, також і можливість додаткової корекції РТС у більш широкому функціональному та конструктивному спектрі.

Особливості планування розслідування злочинів у сфері економіки

У статті висвітлено поняття та сутність планування розслідування злочинів у галузі економіки. Проаналізовано наукові розробки проблеми планування розслідування злочинів у кримінальній реалізації. Окремі ознаки економічних злочинів є впевненими, що необхідно враховувати при складанні плану їх розслідування. Основні обов'язкові учасники планування розслідування злочинів окреслені в галузі економіки. 

Концептуальні засади та архітектура бази даних «Навчальні плани»

Запропоновано концептуальні засади та проаналізовано особливості архітектури бази даних «Навчальні плани», призначеної для автоматизації планування та управління навчальним процесом у великому багатопрофільному університеті.

This article presents conceptual framework and features of architecture of the database «Curriculum», which is designed to automate planning and management of educational process in large university with many profile.

Імовірнісні та імітаційні моделі планування та управління в мультипроектному середовищі

In the paper considered the models of project portfolio’s formation and the allocation of resources between the portfolio projects under uncertainty, their advantages and disadvantages, the impact of organizational structures and modern software development technologies to reduce the uncertainty level, substantiated the necessity to use imitation to obtain decisions on planning in multi-project environment, offered structure of the simulation model.

Концепція навчальної групи та її застосування для планування навчального процесу з використанням інформаційних систем

Запропоновано концепцію навчальної групи як основи для планування навчального процесу. Hаведено формальні означення основних об’єктів та операцій з використанням апарату теорії множин. Ця концепція може бути застосована для вдосконалення процесу планування навчального процесу з використанням інформаційних систем університету. This article presents the learning-group concept as a basis for planning a process of study in universities. Formal definitions of the basic objects and operations using a mathematical tool of set theory are proposed.

Систематизація територій за показниками деформації земної поверхні

Обґрунтовано необхідність оцінки деформованого стану земної поверхні як складової частини кадастрової оцінки територій з активними геодинамічними процесами. Запропоновано методику систематизації таких територій за показниками деформації і наведено деякі попередні результати її апробації.