Систематизація територій за показниками деформації земної поверхні

Прийнято: Квітень 23, 2013
Автори:
1
Національний університет водного господарства та природокористування

Обґрунтовано необхідність оцінки деформованого стану земної поверхні як складової частини кадастрової оцінки територій з активними геодинамічними процесами. Запропоновано методику систематизації таких територій за показниками деформації і наведено деякі попередні результати її апробації.

1. Большев Л.Н. Таблицы математической статистики / Л.Н. Большев, Н.В. Смирнов. – М.: Наука, 1983. – 416 с.
2. Демчишин М.Г. Современная динамика склонов на территории Украины / 
М.Г. Демчишин. – К.: Наукова думка, 1992. – 256 с.
3. Есиков Н.П. Тектонофизические аспекты анализа современных движений земной поверхности / Н.П. Есиков. – Новосибирск: Наука, 1979. – 173 с. 
4. Мазмишвили А.И. Способ наименьших квадратов / А.И. Мазмишвили. – М.: Недра, 1968. – 440 с. 
5. Положення про моніторинг земель / Постанова Кабінету Міністрів України від 20 серпня 1993 р. 
№ 661 // ЗП України. – 1994. – № 1. – С. 5. – 2003. – № 52. – С. 2809; 2011. – № 79. – С. 2916.
6. Порядок здійснення природно-сільськогосподарського, еколого-економічного, протиерозійного та інших видів районування (зонування) земель / Постанова Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. № 681 // www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/681-2004-п.
7. Про охорону земель / Закон України від 19.06.2003 р. №962-IV // www.zakon4.rada.gov.ua/laws/show/962-15.
8. Тадєєв О.А. Методологічні основи оцінки земель у районах активних сучасних рухів та зсувів поверхні / О.А. Тадєєв, О.О. Тадєєва // Вісник Нац. ун-ту водного господарства та природокористування. “Технічні науки”. – 2011. – № 3(55). – С. 233–241. 
9. Шевчук В. Умови формування структурних зсувів та їх класифікація для цілей моделювання зсувної небезпеки / В. Шевчук, О. Іванік // Геологія. – 2011. – № 52. – С. 17–20.