планування

Дослідження невизначеностей у задачах сценарного планування

Проаналізовано головні типи невизначеностей, які з’являються під час розв’язання задач сценарного планування. Запропоновано для подолання невизначе- ностей в задачах сценарного планування визначати інформаційні ситуації та відповідно до інформаційних ситуацій та типів невизначеності системно використовувати методи аналізу та прийняття рішень.

Планування витрат на забезпечення якісних параметрів продукції підприємства в умовах зовнішньоекономічної діяльності

Досліджено проблеми планування витрат на забезпечення якісних параметрів про- дукції підприємства в умовах зовнішньоекономічної діяльності. Виявлено причини введення ключових принципів управління якістю у технологію планування витрат на забезпечення якісних параметрів продукції. Сформовано рекомендації щодо введення планування асортиментної політики на основі градації витрат і якісних параметрів продукції на підприємстві в умовах зовнішньоекономічної діяльності.

Лін менеджмент в умовах економічного зростання та розвитку

Досліджено особливості та принципи застосування lean менеджменту. Виявлено причини упровадження lean концепції, а також склад lean команди. Сформовано рекоме- ндації щодо впровадження системи lean менеджменту на підприємстві з метою економіч- ного зростання в умовах розвитку та впровадження нових видів зовнішньоекономічної діяльності.

Принципи побудови та реалізація системного менеджера відкладеного запуску програм

У статті проводиться дослідження способів планування запуску різних програм на персональному комп’ютері. Розглянуто основні проблеми із роботою великих команд серед IT- спеціалістів, та загальні складності при відкладеному запуску необхідних програм.

ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ В ПП «АРТ-ЕНЕРГО»

Досліджено фінансове планування імпортних операцій ПП «Арт-Енерго», де виявлено недосконалість технології планування постачання товарів. Показано, що умови співпраці з іноземними контрагентами напряму впливають не лише на конкурентоспроможність підприємства, а й на фінансові показники його діяльності. Виявлено, що непаритетні умови співпраці з постачальниками можуть стати однією з причин виникнення касових розривів, що у свою чергу призводить до не здатності підприємства вчасно погашати власні зобов’язання а, відтак, до неплатоспроможності.

Comprehensive approach to training specialists in the area of engineering education

The article outlines advantages of applying a comprehensive approach to training specialists in the area of engineering education. Modern approaches to project management in production are analyzed, using the known experience of the European countries and the world. The basic tools of project management that are applied at all stages of implementation of engineering projects are described.

Іноземний досвід регламентації кримінальної відповідальності за пропаганду, планування, підготовку, розв’язування та ведення агресивної війни

Проаналізовано питання кримінальної відповідальності за пропаганду, планування, підготовку, розв’язування та ведення агресивної війни за кримінальним законодавством іноземних держав. На підставі аналізу приписів кримінального законодавства окремих європейських і пострадянських держав констатують спільні й відмінні риси нормативного урегулювання цього питання. Висловлено авторську точку зору щодо доцільності імплементації деяких положень зарубіжного законодавства у вітчизняне. Проаналізовано кримінальне законодавство держав, які є членами Європейського Союзу.

Організація планування розслідування злочинів, що вчиняються під час публічних закупівель у сфері охорони здоров’я

Розглянуто поняття та сутність планування розслідування злочинів, що
вчиняються під час публічних закупівель у сфері охорони здоров’я. Окреслено
основні елементи планування, які відображаються на основі слідчої версії.
Визначено слідчі (розшукові) дії, які необхідно планувати на початковому етапі
розслідування злочинів, що вчиняються під час публічних закупівель у сфері
охорони здоров’я.

Методи формування матриць розкладів на основі модифікованих перманент

Запропоновано методику аналізу матриць розкладів для задачі календарного планування, що ґрунтується на застосуванні певних модифікацій перманент. Як основу методу побудови розкладу пропонується використати системи різних представників конфігурацій та алгоритм їх формування на основі розкладу перманент за рядком.

Development of Model, Based on Petri Nets, for the Planning Stage of Robotic Systems Design System

Стаття присвячена розробленню моделі на основі мереж Петрі, що відповідає стадії планування автоматизованого проектування РТС. Модель розроблена відповідно до алгоритму стадії планування, що є базовим у п’ятирівневому представленні процесу оцінки проекту роботизації, і дає змогу дослідити динаміку процесу та надійність відповідної складової системи проектування РТС, забезпечуючи, тим самим, також і можливість додаткової корекції РТС у більш широкому функціональному та конструктивному спектрі.