поверхневий натяг

Effect of surface tension on the antiplane deformation of bimaterial with a thin interface microinclusion

Within the framework of the concept of micromechanics, a method for taking into account the effect of surface energy for a thin interface micro-inclusion in the bimaterial under conditions of longitudinal shear has been proposed. The possibility of non-ideal contact between inclusion and matrix is provided, in particular, tension contact. This significantly extends the scope of applicability of the results. A generalized model of a thin inclusion with arbitrary elastic mechanical properties was built.

КАТАЛІТИЧНЕ ОКИСНЕННЯ ЦИКЛОГЕКСАНУ У ПРИСУТНОСТІ РЕЧОВИН, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ПОВЕРХНЕВИЙ НАТЯГ

Окиснення циклогексану є одним із небагатьох процесів органічного синтезу, які реалізовано в Україні у промислових масштабах. Окиснення циклогексану характеризується достатньо низькими показниками конверсії вуглеводню (4–5%) та селективності за цільовими продуктами – циклогексанолом та циклогексаноном (близько 78%). Аналіз літературних джерел показує, що найперспективнішим шляхом підвищення селективності за цільовими продуктами у процесі окиснення циклогексану є застосування каталітичних систем на основі класичних промислових каталізаторів та органічних добавок різної природи.

INFLUENCE OF WATER TYPE WATER TORQUES ON FIRE FIGHT PROTECTION

The article deals with the following methods of protection of personnel from thermal radiation during fire, such as the use of heat-shielding suits, heat-reflective screens and water curtains. The tactical and technical characteristics of trunks and nozzles used to protect heat rescue firefighters from the thermal radiation are given. It is shown that the most effective method for protection against heat flux is the creation of a drip-water protective curtain.

Дослідження емульсійної коолігомеризації ненасичених вуглеводнів фракції с9 в різних дисперсійних середовищах

The investigated influence  of surface tension on the process of emulsion cooligomerization. The synthesis of cooligomers by emulsion cooligomerization of hydrocarbon fraction C9 of liquid products of pyrolysis. The major features of the cooligomerization process of  mixture of unsaturated hydrocarbons of fraction C9 have been investigated and optimum conditions have been selected.

Обгрунтування складу водних технологічних мастильно-охолоджувальних рідин на основі поліакриламіду

Визначено критичну концентрацію міцелоутворення для водних розчинів
 поліакриламіду (ПАА) та промислового продукту Сульфороканол L270/1A (70% мас.

Міжмолекулярні взаємодії поліакриламіду та лауретсульфату натрію у водних розчинах

Досліджено міжмолекулярні взаємодії у водних розчинах поліакриламіду (ПАА) та
лауретсульфату натрію (ЛСН), як аніонної поверхнево-активної речовини (ПАР). На
основі вимірювання поверхневого натягу на межі “повітря-розчин”, електропровідності
та густини сумішей ПАА та ПАР підтверджено утворення асоціатів ПАР з
макромолекулами ПАА. За ізотермою поверхневого натягу визначено величину
критичної концентрації міцелоутворення ПАР, яка знаходиться в межах цієї величини
для аналогічних систем, які є відомими з літератури. Запропоновано узагальнюючу

Some Relations between Density and Viscosity of Liquid, Saturation Vapor Pressure and Surface Tension

Kinetic scheme of formation of molecule fluctuations in gas and liquid phases is proposed. Distribution of molecule number in molecule fluctuations on the number of molecule fluctuations in the unit volume of the system is calculated. Correlation equations for surface tension, liquid viscosity and molecule number in molecule fluctuations in gas and liquid phases as well as correlation equation between saturation vapour pressure, liquid density and temperature are proposed.

Синтез та колоїдні властивості поліестерів на основі глутамінової кислоти та гліколів різної природи

Описано синтез та колоїдні властивості нових поліестерів на основі α-амінокислоти з контрольованим гідрофільно-ліпофільним балансом. Поліестери на основі глутамінової кислоти та гліколів різної природи одержували внаслідок низькотемпературної активованої поліестерифікації. Такі полімери здатні формувати міцелярні структури у самостабілізованих водних дисперсіях. Встановлені особливості реакції Стегліха у випадку поліестерифікації та оптимальні умови для синтезу поліестерів.

Синтез нових поверхнево-активних мономерів метакрилатного типу на основі ε-капролактону

Реакцією ε-капролактону з метакриловою кислотою одержано 6-метакрилоїлоксигексанову кислоту, яку взаємодією з фосфор трихлоридом перетворено у відповідний хлороангідрид. Реакцією зазначеного хлорангідриду з монометиловим етером поліетиленгліколю та поліетиленгліколем синтезовано поверхнево-активні мономери метакрилатного типу. Реакцією поліетиленгліколевого похідного за гідроксильною групою, з надлишком фосфор оксохлориду синтезовано відповідний фосфатовмісний мономер.

Міжфазні та змочувальні властивості катіонних, аніонних і нейонних пар у присутності і відсутності лізоциму

З використанням тензиометрії досліджені фізико-хімічні властивості катіонних (СТАВ), аніонних (SDBS) і нейоногенних (ТХ-100) ПАР в присутності і відсутності лізоциму за різних температур. Встановлено, що величина надлишку поверхні (Γmax) зменшується із збільшенням температури для всіх трьох видів ПАР в присутності і відсутності лізоциму, але найбільш виражене зниження спостерігається на SDBS у порівнянні зі СТАВ і ТХ-100 у присутності лізоциму. Як і очікувалось, величина мінімальної площі на одну молекулу (Аmin) має протилежну тенденцію.