pre-trial investigation

Проведення обшуку під час розслідування незаконного обігу отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів

Досліджено незаконне поводження з отруйними чи сильнодіючими лікарськими засобами, яке становить небезпеку для здоров’я населення, оскільки безконтрольний обіг таких предметів загрожує невизначеному колу учасників суспільних відносин. Визначено тактичні завдання розслідування кримінальних правопорушень й алгоритм проведення СРД обшук.

Сутність та цілі використання судових експертиз під час досудового розслідування кримінальних проваджень

Стаття присвячена проблемі криміналістичного та процесуального аналізу
сутності й цілей використання судових експертиз під час досудового розслідування
кримінальних проваджень. У кримінальній процесуальній діяльності спеціальні знання
використовуються у двох формах: у формі залучення спеціалістів під час проведення
окремих слідчих (розшукових) дій; у формі залучення експерта в кримінальне
провадження для проведення експертизи. Саме друга із зазначених вище форм
залучення спеціальних знань є особливо важливою для кримінального провадження в

До питання класифікації учасників кримінального провадження, уповноважених підтримувати обвинувачення в суді

Розглядаються питання учасників кримінального провадження, уповноважених підтримувати обвинувачення в суді. КПК України до сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення віднесено слідчого, дізнавача, керівника органу досудового розслідування, керівника органу дізнання, прокурора, а також потерпілого, його представника та законного представника у випадках, установлених КПК України.

Захист прав потерпілого під час досудового розслідування

Розглянуто особливості захисту прав потерпілого під час досудового розслі-дування. Потерпілий є учасником кримінального провадження і займає у ньомуцентральне місце. Україна проголошена демократичною, правовою державою і своюдіяльність спрямовує на основі конституційних принципів, зокрема, людину визнанонайвищою соціальною цінністю, а кримінально-процесуальна діяльність повинна самезабезпечувати та захищати цей основний зміст і спрямованість діяльності держави на“захист прав людини”.

Проблема процесуaльного керiвництва досудовим розслідуванням як iнституту прокурорської діяльності

Розглянуто визначення сутності проблеми процесуaльного керiвництва досудовим
розслідуванням як iнституту прокурорської діяльності, а також встановлення співвід-
ношення обвинувачення у кримінальному провадженні та процесуального керівництва
на стадії досудового розслідування кримінальних проваджень. На основі дослідження
наукових позицій окремих вчених та аналізу чинного законодавства України зроблено
висновок, що процесуaльне керiвництво прокурором досудовим розслiдувaнням – це

Окремі питання форми і змісту доказування під час досудового розслідування

Цю статтю присвячено аналізу правових норм чинного кримінального проце-
суального законодавства в частині досудового розслідування та здійснення криміналь-
ного процесуального доказування, а також слідчої практики. Необхідність такого
аналізу викликана тим, що з моменту вступу в чинність нового Кримінального
процесуального кодексу України практика досудового розслідування висвітлила низку
проблемних питань, відповіді на які необхідно знайти через наукові підходи.

Immediate connection of persons by the state border of Ukraine as a factor of non-legal migration: peculiarities of investigating criminal proceedings in the process of implementation of criminal transfer

The article is devoted to the issue of investigating the illegal transfer of persons across the
state border in the course of criminal prosecution. Based on the research of the scientific
positions of certain scholars-processualists on the peculiarities of investigating the illegal
transfer of persons across the state border, the author concluded that the illegal transfer of
persons across the state border of Ukraine is one of the factors that significantly affect the

Початковий етап розслідування катувань, що їх вчиняють працівники національної поліції

Досліджено думки різних науковців щодо початкового етапу розслідування загалом та розглянуто початковий етап розслідування катувань, що вчиняють працівники Національної поліції.

Procedural guidance as separate function of public prosecutor

The article dеals with the implementation of procedural guidance performed by the prosecutor during pre-trial investigation. It proves its importance and necessity of separation of procedural guidance function during pre-trial investigation and function of supervision of the observance of laws in activity of law enforcement authorities, which is not related to the pre-trial investigation.