Сутність та цілі використання судових експертиз під час досудового розслідування кримінальних проваджень

Ortinski V. "The essence and purposes of the use of forensic examinations in the pre-trial investigation of criminal proceedings"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-8-number-129-20...

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

Стаття присвячена проблемі криміналістичного та процесуального аналізу
сутності й цілей використання судових експертиз під час досудового розслідування
кримінальних проваджень. У кримінальній процесуальній діяльності спеціальні знання
використовуються у двох формах: у формі залучення спеціалістів під час проведення
окремих слідчих (розшукових) дій; у формі залучення експерта в кримінальне
провадження для проведення експертизи. Саме друга із зазначених вище форм
залучення спеціальних знань є особливо важливою для кримінального провадження в
цілому і для досудового розслідування зокрема, оскільки ця форма надає нове джерело
доказів у кримінальному провадженні.
Встановлено, що проведення експертизи спрямоване на отримання нових, раніше
невідомих слідчому фактичних даних із застосуванням спеціальних знань. Зокрема,
виявлення сторонніх мікрооб’єктів на речових доказах, вилучених у потерпілих при
вчиненні вбивств, розбійних нападів, зґвалтувань тощо, встановлення початкових
записів у документах, які були змінені, тощо, тобто виявлення невідомих раніше
слідчому фактичних даних, які є доказами у справі. При цьому інформація, яка
встановлюється експертом, не обов’язково має бути абсолютно новою для слідчого,
оскільки перевірка одних доказів на базі інших у кримінальному провадженні
здійснюється шляхом зіставлення їх змісту і з’ясування їхньої погодженості один з
одним. При цьому така перевірка буде взаємодоповнюючою. Так, наприклад,
результати слідчого експерименту шляхом відтворення обстановки та обставин події
кримінального правопорушення, проведеної з метою перевірки показань підозрюваного
про те, як ним були спричинені ушкодження потерпілому (використане знаряддя,
способи нанесення ударів, їх кількість тощо), зіставляються з висновками судовомедичної експертизи потерпілого. Збіг отриманих результатів буде свідчити про те, що подія відбувалася саме так, як вказує підозрюваний. Отже, у слідчого з’являється новий
доказ, який тільки підтверджує вже відомі йому дані про факти.
Констатовано, що на підставі аналізу сутності залучення спеціальних знань у
кримінальному провадженні на стадії досудового розслідування кримінальних
проваджень можна виділити певні напрямки використання висновків експерта, цілями
яких є: у доказуванні – отримання нових доказів, перевірка інших доказів, формування
комплексів доказів; у тактичному плані – висунення та перевірка версій, моделювання
механізму вчинення кримінального правопорушення, подолання протидії розслідуванню; в організаційному плані – обґрунтування рішень, які приймає слідчий у
розслідуваному кримінальному провадженні; у профілактиці злочинів – встановлення
обставин, які сприяли вчиненню кримінальних правопорушень. Відмічено, що від цілей
використання висновків судових експертиз у кримінальних провадженнях треба
відрізняти ц

1. Pro sudovu ekspertyzu [On forensic examination]: Zakon Ukrainy vid 25.02.1994 r. (1994). URL: http: // www.rada.gov.ua. 2. Saltevsky M. V. Kryminalistyka [Criminalistics]. (2001). Pidruchnyk: U 2 ch. Ch. 2. Kh: Konsum. 528 p. 3. Shepitko V. Iu. (2001). Kryminalistyka [Criminalistics]. : Pidruchnyk dlia studentiv yuryd. spets. vyshchykh zakladiv osvity. K.: In Yure. 684 p. 4. Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy [Criminal Procedure Code of Ukraine]: Zakon Ukrainy vid 13 kvit. 2012 r. (2012). URL: http: // www.rada.gov.ua. 5. Pro sudovu ekspertyzu v kryminalnykh i tsyvilnykh spravakh [On forensic examination in criminal and civil cases]: Postanova Plenumu Verkhovnoho Sudu № 8 vid 30.05.1997 r. (2002). Biuleten zakonodavstva i yurydychnoi praktyky Ukrainy. № 7: Sudovi ekspertyzy v Ukraini. P. 23 – 29. 6. Instruktsiia pro pryznachennia ta provedennia sudovykh ekspertyz [Instruction on appointment and conduct of forensic examinations]: Nakaz MIu Ukrainy № 53/5 vid 08.10.1998 r., (iz zminamy, vnesenymy zghidno z nakazamy MIu Ukrainy № 144/5 vid 30.12.2004 ta №59/5 vid 10.06.2005). URL: // http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=z0705 %2D98&text. 7. Nastanova pro diialnist ekspertno-kryminalistychnoi sluzhby MVS Ukrainy [Guidelines on the activities of the forensic service of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine]: Nakaz MVS Ukrainy № 682 vid 30.08.1999 r. 8. Instruktsiia pro provedennia sudovo-medychnoi ekspertyzy [Instruction on forensic examination]: Nakaz MOZ Ukrainy vid 17.01.1995 r. (2002). № 6. Biuleten zakonodavstva i yurydychnoi praktyky Ukrainy. № 7: Sudovi ekspertyzy v Ukraini. P. 190 – 196. 9. Belkyn A. R. (1999). Teoryia dokazyvanyia [Theory of proof]. Nauchno-metodycheskoe posobye. M. 429 p. 10. Sokolovskyi Z. M. (1961). Yspolzovanye obstoiatelstv dela dlia postroenyia y proverky эkspertnykh versii [Using the circumstances of the case to build and test expert versions]. Referaty dokladov vtoroi nauchnoi konferentsyy Tashkentskoho NYYSE, posviashchennoi voprosam sudebnoi ekspertyzy. Tashkent. P.42 – 43. 11. Karahodyn V. N. (1992). Preodolenye protyvodeistvyia predvarytelnomu rassledovanyiu [Overcoming opposition to the preliminary investigation]. Sverdlovsk: Yzd-vo Uralskoho unyversyteta. 175 p. 12. Belkyn R. S. (1999). Krymynalystyka. [Criminalistics]. Uchebnyk dlia vuzov. M. 990 p. 13. Luzghyn Y. M. (1981). Sposob sokrytyia prestuplenyia y rol ekspertyzy v eho ustanovlenyy [The method of concealing a crime and the role of expertise in its establishment]. Sovremennye voprosy krymynalystycheskoi ekspertyzy: Sbornyk nauchnykh trudov, Volhohrad. P. 11–22. 14. Pereverza O. (2002). Podolannia zavidomo nepravdyvykh pokazan dopytuvanoho za dopomohoiu ekspertyz u khodi dosudovoho slidstva [Overcoming knowingly false testimony of the interrogated with the help of examinations during the pre-trial investigation]. Pravo Ukrainy. № 12. P. 75–77. 15. Shepitko V. Iu. (2001). Kryminalistyka [Criminalistics]: Entsyklopedychnyi slovnyk. Kh: Pravo/ 560 p. 16. Obraztsov V. A. (2004). Krymynalystyka: modely sredstv y tekhnolohyi raskrytyia prestuplenyi [Forensics: models of means and technologies of crime detection]. Kurs lektsyi. M. 400 p. 17. Sedykh-Bondarenko Yu. P. (1977). Rol krymynalystycheskoi ekspertyzy v rassledovanyy po uholovnym delam o tiazhkykh prestuplenyiakh protyv lychnosty [The role of forensic science in the investigation of criminal cases of serious crimes against the person]. Voprosy krymynolohyy y krymynalystyky: Trudy Karahandynskoi VSh MVD SSSR. Karahanda. Vyp. 6. P. 138 – 152. 18. Hramovych H. Y. (1989). Problemy teoryy y praktyky effektyvnoho prymenenyia spetsyalnykh znanyi y nauchno-tekhnycheskykh sredstv v raskrytyy y rassledovanyy prestuplenyi [Problems of theory and practice of effective application of special knowledge and scientific and technical means in the detection and investigation of crimes]: Avtoref. dys. … d-ra yuryd. nauk: 12.00.09 / Kyevskyi hosudarstvennыi unyversytet ym. T. H. Shevchenko. K. 44 p.