публічні послуги

Розробка і впровадження нових організаційних структур в публічному секторі

Розглянуто особливості розробки і впровадження нових організаційних структур у публічному секторі, що мають забезпечити надання якісних публічних послуг. Визначено теоретичні засади побудови організаційних структур, основні принципи та підходи. Наведено основні фактори, які необхідно враховувати у процесі розроблення ефективної організаційної структури у публічній сфері. Подано основні компетенції, які повинні мати керівники нових організаційних структур. Розкрито концепції управління публічними послугами, які ґрунтуються на принципах нового публічного менеджменту.

Надання адміністративних послуг в Україні на місцевому рівні: проблеми та перспективи

Досліджено принципи сучасної державної політики України у сфері надання адміністративних послуг. Виявлено основні недоліки надання адміністративних послуг на місцевому рівні. Запропоновано шляхи створення сприятливих умов для якісного вирішення проблем громадян.

Муніципальні адміністративні послуги як особливий вид діяльності органів місцевого самоврядування

Розглянуто теоретичні напрацювання щодо сутності понять «послуга», «публічна послуга», «муніципалітет», «муніципальна послуга», «адміністративна послуга». Визначено ознаки адміністративних послуг та особливості їх надання органами місцевого самоврядування. Визначено поняття «муніципальна адміністративна послуга».

Надання сервісних послуг населенню органами Міністерства внутрішніх справ України

Статтю присвячено сервісним послугам, які надаються органами Міністерства внутрішніх справ населенню України. Акцентується увага на значущості функціонування владних інститутів, які діють щодо реалізації Указу Президента України «Про Стратегію сталого розвитку України – 2020» від 12.01.2015 року, що передбачає основні різновиди послуг населенню та їх гарантій з дотриманням прав людини незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

The Effectiveness of the Public Services Co-production Process - Results of a Systematic Literature Review

Nowadays co-production is seen as a valuable route to public service reform and to the planning and delivery of effective public services, which is gaining increasing attention. Despite this our understanding of co-production is limited and we still have a lot to learn about how and why coproduction works (and does not). Therefore there is a need to improve knowledge and ability to use co-production successfully. One of the unclear issues are the conditions under which co-production will most likely be effective and how important is trust in this context.

ДЕРЖАВНІ ВИДАТКИ В ЕПОХУ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Метою статті є дослідження трансформації державних видатків в умовах світового
тренду на розбудову цифрової економіки та становлення інформаційного суспільства.
На основі аналізу наукових публікацій визначено базові підходи до розуміння
публічного споживання та системи державних закупівель. Державні видатки пов’язані із
наданням державних товарів та послуг громадянам для сприяння економічній, соціальній та
екологічній стабільності: електро- і водопостачання, освіта, служби екстреної допомоги,

Criminal legal personality characteristics of bribery, which provides public services for the legislation of Ukraine

This article investigates criminal legal description of bribing a person who provides a public service. Definitely essential content objective and subjective attributes corresponding elements of the crime, which is important for improving the practice of the new anti-corruption provisions of the criminal laws of Ukraine. Revealed incomplete implementation of the basic provisions of international anti-corruption conventions in domestic criminal law , in terms of determining the list of penal forms of bribery of a person who provides public services .

Administrative services and its relationship with related concept

The article analyzes the scientific approaches to one of the key concepts of modern administrative law - administrative services. A ratio of the concept of the contiguous. Thesis there is determined signs of “administrative services” and formulated the author's definition of this concept.