Надання адміністративних послуг в Україні на місцевому рівні: проблеми та перспективи

Authors: 

В. Золотарьов, В. Коняєва

Досліджено принципи сучасної державної політики України у сфері надання адміністративних послуг. Виявлено основні недоліки надання адміністративних послуг на місцевому рівні. Запропоновано шляхи створення сприятливих умов для якісного вирішення проблем громадян.

  1. Мамонова В. В. Роль менеджменту якості в управлінні розвитком людського потенціалу територіальної громади / В. В. Мамонова // Державне управління та місцеве самоврядування [Текст] : тези ХІ міжнар. наук. конгресу (24 березня 2011 р.). — Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2011. — С. 74–76.
  2. Кравченко М. В. Особливості соціального захисту громадян, які потребують сторонньої допомоги / М. В. Кравченко // Ефективність державного управління [Текст] : зб. наук. пр. — Вип. 16/17. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2008. — С. 91–98.
  3. Модернізація державного сектора: підзвітність та контроль [Текст]. —[Б. м.] : Центр сприяння інституційному розвитку державної служби, 2007. — 6 с.
  4. Плющ В. Державні послуги як основа взаємодії громадян, бізнесу і держави / В. Плющ // Ефективність державного управління [Текст] : зб. наук. пр. — Вип. 23. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2010. — С. 313–318.
  5. Про адміністративні послуги : Закон України № 5203-VI від 06.09.2012 р. // Урядовий кур’єр [Текст]. — 2012. — № 184.
  6. Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг : Розпорядження Кабінету Міністрів України № 523 від 06.05.2014 р. // Офіційний вісник України [Текст]. — 2014. —№ 45. — С. 208.
  7. Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні : Розпорядження Кабінету Міністрів України № 2250-р від 13.12.2010 р. // Офіційний вісник України [Текст]. — 2010. — № 97. — С. 48.
  8. Публічна адміністрація в Україні: становлення та розвиток [Текст] / за заг. ред. А. В Толстоухова, Н. Р. Нижник, Н. Т. Гончарук. — Дніпропетровськ : Монолит, 2010. — 400 с.
  9. Сіцінський А. Управління державною службою в умовах розвитку демократичного суспільства / А. Сіцінський // Актуальні проблеми державного управління [Текст] : зб. наук. пр. — Вип. 4 (34). — Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2008. — С. 231–239.
  10. Кириченко Л. С. Основи стандартизації, метрології, управління якістю [Текст] : навч. посіб. / Л. С. Кириченко, Н. В. Мережко. — К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т., 2001. — 446 с.