ДЕРЖАВНІ ВИДАТКИ В ЕПОХУ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

1
Національний університет «Львівська політехніка», Кафедра фінансів
2
Національний університет «Львівська політехніка», Кафедра фінансів

Метою статті є дослідження трансформації державних видатків в умовах світового
тренду на розбудову цифрової економіки та становлення інформаційного суспільства.
На основі аналізу наукових публікацій визначено базові підходи до розуміння
публічного споживання та системи державних закупівель. Державні видатки пов’язані із
наданням державних товарів та послуг громадянам для сприяння економічній, соціальній та
екологічній стабільності: електро- і водопостачання, освіта, служби екстреної допомоги,
охорона навколишнього середовища, фінансові послуги, охорона здоров'я, послуги поштового
зв’язку, громадська безпека, транспорт та інфраструктура, соціальне забезпечення. Ці
послуги повинні бути доступними для всіх членів спільноти, незалежно від рівня їхніх
доходів.
Кількість, якість, рівень охоплення та глибина географічного проникнення державних
послуг істотно варіюються між країнами, в тому числі через інформаційні асиметрії, високі
трансакційні витрати і слабкі інститути урядування.
Закономірно, що глобальна автоматизація та оцифрування фінансових процесів
вимагає якісних змін і у політиці державних видатків. Детерміновано основні напрями
впливу інноваційної цифрової парадигми на прозорість та ефективність державних видатків:
зниження корупційних ризиків, трансакційних витрат внаслідок масштабування операцій,
стимулювання чесної конкуренції за рахунок зростання кількості та якості учасників з
обидвох сторін тощо.
Значну увагу приділено запровадженню системи електронних публічних закупівель
ProZorro. Обґрунтовано доцільність її імплементації у вітчизняну практику бюджетних
видатків, проаналізовано принципи та процедури впровадження.
Узагальнено динаміку публічних закупівель в Україні. Статистичні показники
підтверджують зниження ціни закупівлі товарів, робіт чи послуг на 10-15% від очікуваної
вартості контракту. Обсяги економії пропорційно зростають із збільшенням об’ємів закупівлі
внаслідок ефекту масштабу. Водночас обсяги допорогових закупівель продовжують
домінувати над надпороговими: 78% проти 22% у 2019 році. Непоодинокими є випадки
навмисного заниження організаторами торгів обсягу закупівлі, розбиття на декілька лотів в
межах 200 тис. грн.
Зроблено висновки про переваги електронної системи, серед яких: прозорість та
неупередженість, стимулювання конкуренції та недискримінація учасників торгів, зниження
корупції, ефект масштабування економії бюджетних коштів задля зростання суспільного
добробуту.
Наголошено на потенційних ризиках, загрозах та недоліках системи ProZorro. Серед
них: висока частка неконкурентних процедур, можливий прихований конфлікт інтересів
учасників, безпідставне розтягування у часі окремих процедур, обґрунтування процедури
закупівлі в одного учасника сумнівною «нагальною потребою», необґрунтоване застосування
процедури закупівлі в одного учасника через фальсифікацію умов або поділу предмету
закупівлі, наявність дискримінаційних вимог у документації конкурсних торгів, відсутність
навичок і досвіду реалізації процедури тендеру в системі Prozorro з боку органів місцевого
самоврядування: сільських рад та об’єднаних територіальних громад (ОТГ), неефективність
механізму розгляду скарг тощо.

1. World Bank (2005) Public Sector Governance and Accountability Series: Public Services Delivery, edited by Anwar Shah. Washington, DC. 220 p. DOI: 10.1596/978-0-8213-6140-5 2. Fisher, Ronald C. (1997) “The Effects of State and Local Public Services on Economic Development.” New England Economic Review (Mar/Apr): 53–82. 3.Digital revolutions in public finance (2017) editors: Sanjeev Gupta, Michael Keen, Alpa Shah, and Geneviève Verdier. Washington, DC: International Monetary Fund. 343 p. 4. Heller P. (2005). Back to Basics – Fiscal Space: What It Is and How to Get It. Finance and Development.  Vol. 42, № 2. 2–5. 5. Андрущенко В. Л. (2000) Фінансова думка Заходу в ХХ столітті: Теоретична концептуалізація і наукова проблематика державних фінансів. Львів: Каменяр, 304 с. 6. Юрій С. І., Дем`янишин В. Г., Кириленко О. П. (2013) Бюджетна система України: підручник / за ред.. Тернопіль: ТНЕУ, 624 с. 7. Формування фіскального простору України в умовах глобалізаційних дисбалансів: монографія (2018) за ред. д.е.н., професора А. І. Крисоватого. Тернопіль: ТНЕУ, 588 с. 8. Луцик А.І., Синютка Н. Г. (2018) Використання видаткового інструменту фіскальної політики у формуванні ефективного фіскального простору України. Інноваційна економіка. № 9-10 (77). с. 171-176. 9. Про публічні закупівлі: Закон України від 12.04. 2016р. №1078. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19. 10. World Bank Group. (2017) Benchmarking Public Procurement 2017: Assessing Public Procurement Regulatory Systems in 180 economies. Available at: http://bpp.worldbank.org/reports. 11. Шмельова І., Проженко Н. (2013) Незалежний моніторинг здійснення державних закупівель: практичні та теоретикометодологічні аспекти, Міжнародний банк реконструкції та розвитку Available at: http://www.worldbank.org/en/country/ukraine/publication/third-party-moni... 12. Інформаційна система сайту Prozorro (2019) Available at: https://bi.prozorro.org/sense/app/