редукція

Синтез деяких азобарвників на основі 2,3,3 триметил 3h індоленіну

Нові азосполуки на основі 2,3,3-три¬метил-3Н-індоленіну синтезовано й охарактеризовано за допомогою ІЧ-, ЯМР- і мас-спектрального аналізу. Синтез проводили трьома різними маршрутами: 1) відновленням ніт¬ро¬сполуки за допомогою Zn/NaOH у спирті; 2) нагрі¬ванням 2,3,3-триметил-3Н-індоленін-5-аміну в присутності MnO2 в толуолі; 3) діазотуванням 2,3,3-триметил-3Н-індоленін-5-аміну й обробкою отриманої солі діазонію від¬повідною азоскладовою.

Оброблення плазмовим розрядом пониженого тиску водних розчинів, що містять Mn, Cr та Fe

Досліджено вплив тліючого розряду пониженого тиску на утворення гідроген пероксиду та зміну ступеню окиснення металів у водних розчинах сполук Мn, Cr та Fe. Показано, що плазмове оброблення спричиняє відновлення Мn(VII) через Mn(IV) до Mn(II), Cr(VI) до Cr(III) та окиснення Fe(II) до Fe(III). Гідроген пероксид, що утворюється під дією плазмового оброблення, активно бере участь в окисно-відновних реакціях.

Models of optimal reduction in decomposition problems solution and structures modelling

Розглянуто моделі оптимальної редукції і особливості їх використання під час розв’язання низки декомпозиційних задач і моделювання складних систем. Проаналі- зовано вплив моделі задачі на результат проектування.

Редукування вертикальних градієнтів сили тяжіння на сферичну поверхню

Протягом 2009–2013 рр. вперше проводились супутникові вимірювання тензора других похідних потенціалу сили тяжіння у рамках супутникової місії GOCE. В результаті цього були отримані різноманітні набори даних, такі як: тензори других похідних у різних системах, параметри орбіти супутника, первинні моделі гравітаційного поля Землі. Порівняно з прямим підходом, просторовим підходом та підходом часових серій побудова сферичної рівномірної сітки градієнтів дає можливість розробити ортогональні співвідношення, використовуючи продовження вгору/вниз на сферичну поверхню.