Models of optimal reduction in decomposition problems solution and structures modelling

2013;
: ст. 12 – 15
Authors: 

Tkachenko S., Soprunyuk О.

Lviv Polytechnic National University, Institute of Computer Sciences and Information Technologies

Розглянуто моделі оптимальної редукції і особливості їх використання під час розв’язання низки декомпозиційних задач і моделювання складних систем. Проаналі- зовано вплив моделі задачі на результат проектування.

1. Tkachenko S., Solomko I. Models of Optimal Reduction in decomposition Problems of Synthesis // MEMSTECH 2013, Polyana-Svalyava(Zakarpattya), 2013. – p. 172. 2. Базилевич Р.П., Ткаченко С.П. Решение задачи разбиения методом параллельного свёртывания. В кн.: Вычиcлительная техника, 7. – Каунас, КПИ, 1975. – С. 295–298. 3. Базилевич Р.П., Ткаченко С.П. Применение параллельного подхода для решения задачи компоновки // ТРТИ. – Таганрог: В кн.: Однородные цифровые вычислительные и интегрирующие структуры, 1978. – Вып.9. – С. 43–45.4. Ткаченко С.П. та ін. Нові інваріанти встановлення ізоморфізму графів // Вісн. Нац. ун-ту «Львівська політехніка». – 2008. – № 626: Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика. – С. 90–93. 5. Базилевич Р.П. и др. Пакет прикладных программ «Разбиение»: РФАП, ИК АН УССР. – 1984. 6. Russo R.Z., Wolff P .K., Sr. A LMS: A utomated L ogic Mapping System // P roc. 8 th Ann. De s. Automat ion Workshop, June 28-30, 1971.