стабілізатор

Закономірності одержання наночастинок срібла в присутності полівінілпіролідону та використання їх в остеопластичних композитах

Досліджено закономірності одержання наночастинок срібла в присутності полівінілпіролідону, який був одночасно відновником та стабілізатором дисперсії наночастинок. Встановлено вплив таких факторів як температура, кількість полівінілпіролідону, концентрація та природа солей арґентуму на форму та розміри наночастинок. Запропоновано хімізм реакції взаємодії солей арґентуму з полівінілпіролідоном з утворенням у структурі макромолекул вінілсукцинімідних ланок, що підверджено результатами ІЧ спектроскопічних досліджень.

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ОДЕРЖАННЯ НАНОЧАСТИНОК СРІБЛА З ВИКОРИСТАННЯМ ПОЛІВІНІЛПІРОЛІДОНУ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ФУНГІБАКТЕРИЦИДНІ ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИТІВ

Досліджено вплив технологічних чинників на закономірності одержання наночастинок срібла з використанням полівінілпіролідону та встановлено їх вплив у складі композитів на протимікробні властивості останніх. Встановлено вплив температури і кількості полівінілпіролідону, концентрації Ag+ на кінетику відновлення йонів срібла. Синтезовано срібловмісні композити у вигляді пористих блоків та плівок та досліджено їхні бактерицидні та фунгіцидні властивості. Розроблені пористі композити рекомендовані до використання у медицині для заміщення пошкодженої кісткової тканини.

Модифікація каталітичної системи промислового процесу прямого хлорування етилену в 1,2-дихлоретан

Запропоновано новий механізм реакції прямого (адитивного) хлорування етилену з утворенням 1,2-дихлоретану в присутності каталізатора FeCl3, промотованого NaCl. Встановлено, що швидкість залежить від концентрації активної фази каталізатора і промотора, а також утворення комплексу Na[Fe(C2H4Cl)4], який є поверхневим інтермедіантом реакції. Обгрунтовано гетерогенно-гомогенний механізм процесу, згідно якого реакція починається на поверхні каталітичного комплексу і триває в розчині дихлоретану.

CТАБІЛІЗАТОР ДЛЯ КАТАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ ПРОЦЕСУ ПРЯМОГО ХЛОРУВАННЯ ЕТИЛЕНУ ДО 1,2-ДИХЛОРЕТАНУ

Стаття присвячена дослідженню впливу натрієвої солі перфторсульфонової кислоти як стабілізатора на каталітичну активність хлориду заліза та хлориду натрію в реакції прямого хлорування етилену до 1,2-дихлоретану. Під час досліджень автори встановили, що підвищення концентрації стабілізатора до 4% мас. не мав істотного впливу на каталітичну активність комплексу, але збільшення від 4% мас. до 10% мас. дозволило скоротити час розчинення хлориду натрію та досягти необхідної концентрації іонів натрію в реакторі прямого хлорування.

Вплив антиоксидантів на стабільність пекополімеру до термоокиснювальної дії

Досліджено вплив стабілізаторів – донорів гідрогену – на процеси термоокиснювальної деструкції пекополімеру. Показано, що ірганокс не здійснює стабілізуючої дії на пекополімер, а меламін слабо уповільнює деструктивні процеси. Встановлено, що суміш ірганоксу та меламіну виявляють синергічний стабілізуючий ефект і за оптимального співвідношення вони можуть бути використані для запобігання небажаних термоокиснювальних процесів при приготування пекополімера.

Ways of Improvement of Operational Efficiency of Hopper Devices

The operation of hopper devices, which are used in industry, civil engineering, agriculture and transport, is analyzed on the article. The external factors, which influence the process of charging, storing and discharging of loose cargo (freights) from hopper tanks, are overviewed. The subject of research of presented paper is the improvement of mechanisms of fracturing of products hangs-up (bridges) in hoppers at the stage of designing and setting up of hopper devices.

The Usage of Oil Refining Industry Waste as Vulcanization Active Ingredient of Elastomeric Compositions

The influence of composite component perlite DPh-Zn, that is the waste of oil refining industry, on the formation of properties complex of rubber mixes and their vulcanizates on the basis of apolar cis-1,4-polyisoprene and butadiene-nitrile rubbers of various polarity has been investigated. It has been established that perlite DPh-Zn is the effective vulcanization active component of multifunctional action capable at 10.0 mass frac.

Вплив гідроколоїдів на якість емульсії типу олія-вода для харчових продуктів та напоїв

Удосконалено спосіб приготування емульсій з гідроколоїдами, які є стабілізаторами-емульгаторами, – гуміарабіком та крохмалем – внаслідок введення нових технологічних показників (співвідношення оливної та водної фази, послідовність та параметри введення інгредієнтів у відповідні фази, параметри приготування пре-емульсії та процесу гомогенізації). Досліджено зразки харчових емульсій з використанням різної кількості гуміарабіку або крохмалю, як стабілізатора (при сталій кількості оливної фази) та зразки емульсій зі змінною кількістю оливної фази і постійною кількістю стабілізатора.

Антиокиснювальні властивості деяких нановуглецевих компонентів, інтегрованих в полімерні матеріали (огляд)

Коротко описаний стан досліджень, які проводяться в світі, стосовно аспектів впливу фулеренів та вуглецевих нанотрубок (ВНТ) на міцність різних полімерних композицій за жорстких термоокиснювальних умов. Показано, що для покращення термічних та механічних властивостей полімерів найбільш доцільно використовувати фулерени та ВНТ. Фулерени С60, С70, фулеренова сажа та ВНТ вводять в полімерну матрицю для попередження її термічної та термоокиснювальної деструкції, а також фотоокиснювальних процесів.