температура

Моделювання температурних режимів у плоских елементах мікроелектронних пристроїв із наскрізними чужорідними включеннями

Розглядається стаціонарна задача теплопровідності для ізотропної смуги з наскріз- ним чужорідним теплоактивним прямокутним включенням. За допомогою кусково- лінійної апроксимації температури на краях включення та інтегрального перетворення Фур’є побудовано аналітично-числовий розв’язок задачі з крайовими умовами другого роду. Виконано числові розрахунки температурного поля та проаналізовано їх для заданих геометричних і теплофізичних параметрів.

Спосіб безконтактного вимірювання температури за випроміненням розплаву металу в процесі електрошлакового переплавлення

Розглянуто особливості вимірювання температури розплаву металу в процесі електрошлакового переплаву. Визначено недоліки контактного методу вимірювання температури з використанням термопари. Обґрунтовано доцільність використання термометрів випромінення для вимірювання температури розплаву, запропоновано конструкції зондів із вмонтованими приймачами випромінення. Математично описано особливості вимірювання температури за випроміненням в процесі електрошлакового переплавлення металу.

Моделювання теплового стану в термочутливому елементі потужного світлодіода

Розглянуто стаціонарну нелінійну осесиметричну задачу теплопровідності для термочутливого шару, який нагрівається внутрішніми джерелами тепла і тепловим потоком. Отримано аналітичний розв’язок цієї задачі та виконано числовий аналіз для заданої залежності коефіцієнта теплопровідності матеріалу шару від температури.

Шумова модель вхідного кола шумового термометра на основі інструментального підсилювача

Запропоновано шумову модель вхідного кола шумового термометра на основі інструментального підсилювача, яка описує залежність вихідної напруги підсилювача від шумових параметрів чутливого елемента первинного перетворювача, лінії зв’язку, операційних підсилювачів та резисторів зворотного зв’язку першого каскаду. Отримано математичний вираз еквівалентної сумарної шумової напруги, зведеної до входу шумового термометра.

Моделювання температурних режимів у термочутливому вузлі мікроелектронних пристроїв

Розглядається стаціонарна нелінійна задача теплопровідності для термочутливої смуги, яка нагрівається внутрішніми джерелами тепла і тепловим потоком. Отримано аналітичний розв’язок цієї задачі та виконано числовий аналіз для заданої залежності коефіцієнта теплопровідності матеріалу смуги від температури.

Дослідження метрологічних характеристик чутливих елементів кристалооптичних термоперетворювачів на основі танталату літію

Досліджено метрологічні характеристики чутливих елементів кристалооптичних термоперетворювачів (ЧЕ КОТП) із танталату літію. Для дослідження вибрано однорідні монокристали без внутрішніх дефектів і напружень. Основними вимогами до монокристалів є якісна обробка граней та правильна їх орієнтація.

Дослідження можливості підвищення точності вимірювання температури обертових об’єктів

Виконано дослідження методів та можливості підвищення точності вимірювання температури обертових об’єктів. Розроблено кристалооптичний метод, що дає змогу вимірювати температуру для випадків її швидкої і циклічної зміни та забезпечити дистанційні вимірювання з мінімальним тепловідведенням, а також за наявності електричного потенціалу на об’єктах з одним вікном

Моделювання температурних режимів у термочутливому шарі з тепловиділяючим включенням паралелепіпедної форми малих розмірів

Розглядається стаціонарна нелінійна задача теплопровідності для ізотропного шару з чужорідним тепловиділяючим паралелепіпедним включенням малих розмірів із тепловіддачею. Запропонована методика розв’язування цієї задачі та її застосування для конкретної залежності коефіцієнта теплопровідності матеріалу шару від температури.

Дослідження параметрів сучасної системи клімат-контролю в офісних приміщеннях

Вимірювання і контроль температури середовища у приміщенні є одним з найголовніших вимірів, котрі людина проводить кожного дня. Вимірювання температури застосовують для контролю об’єктів, де є важливим постійне дотримання певного температурного режиму, або де різкі перепади температури можуть впливати на ефективність кінцевого результату роботи цього об’єкту. Віддалений контроль цих показників дозволить менеджменту оперативно втручатись в роботу підприємства для усунення недоліків, які можуть призвести до втрати продуктивності об’єкту.

Теорія і практика вимірювання температури термоелектричними перетворювачами

Температура є одним із головних параметрів, що визначають кількісні і якісні показники продукції. Тому важко назвати сферу техніки або галузь промисловості, де не потрібно було би вимірювати температуру твердих, рідких чи газоподібних речовин.