термінологія

Функціювання термінолексем «цивільний захист», «цивільна безпека» та «цивільна оборона» в сучасній українській термінології цивільного захисту

У статті окреслено роль таких найуживаніших термінів сучасної української термінологічної системи сфери цивільного захисту: цивільний захист, цивільна безпека, цивільна оборона. Виявлено специфіку функціювання зазначених термінологічних номінацій в аналізованій терміносистемі.

Проблемні аспекти локалізації окремих термінів з прикладної лінгвістики

У статті розглянуто проблеми правильної передачі українською мовою термінів parsing і stemming, вживання яких на сьогоднішній день не обмежується тільки прикладною лінгвістикою. Запропоновано власне українські відповідники, які, на думку авторів, вірно передають значення англійських термінів.

Наукова рецепція понять «термінологія» і «термінологічна система» (на матеріалі термінології дорожньо-будівельної галузі)

У статті розглянуто питання розмежування понять «термінологія» і «терміносистема». Зроблено спробу вичленувати поняттєві обсяги термінів «дорожньо-будівельна термінологія» і «дорожньо-будівельна терміносистема».

Основні напрями досліджень у термінознавстві кінця ХХ – початку ХХІ століть

У статті визначено й систематизовано основні напрями досліджень сучасного термінознавства з огляду на його поліпарадигмальність – парадигмальні, крос-парадигмальні, аспектуальні, крос-аспектуальні та крос-дисциплінарні. Обґрунтовано метамову опису цих напрямів.

Термінографія музейної справи

У статті проаналізовано українські та російські термінологічні видання, вказано на їхні особливості в галузі музейництва, виокремлено основні публікації, які стосуються різних проблем музеєзнавства.

Лексико-семантична характеристика української термінології дизайну

У статті розглядається специфіка й структура системної організації української термінології дизайну, визначені особливості лексико-семантичних відношень, виокремлено основні тематичні групи й підгрупи, проведено аналіз змін.

Афіксальне словотворення в терміносистемі конституційного права

У статті досліджено словотвірні особливості українських термінів конституцій-ного права. Зокрема окреслено особливості суфіксального та префіксального способів творення термінів цієї галузі права на сучасному етапі. З’ясовано та проаналізовано продуктивність словотвірних моделей цих способів творення термінів конституційного права.

Проблеми перекладу українською мовою риторичних термінів Теофана Прокоповича

У статті проаналізовано труднощі й проблеми перекладу українською мовою з латинської риторичних термінів, вжитих і пояснених у трактаті «Про риторичне мистецтво» Теофана Прокоповича (1707 р.), з огляду на сучасні тенденції впорядкування науково-технічної термінології. На основі проведеного дослідження, а також розгляду сучасних тенденцій в українському науковому стилі зроблено висновок щодо схожості багатьох явищ і процесів у науковій мові XVIII ст. і в сучасних умовах.

Складені терміни із компонентом арка: структурно-ономасіологічний аналіз

У статті виявлено та проаналізовано основні структурні моделі складених термінів із компонентом арка в сучасній українській мові та подано ономасіологічний аналіз цих терміносполук.

Термінологізація та детермінологізація в казначейській терміносистемі

У статті розглянуто співвідношення між загальновживаними словами й термінами. Схарактеризовано основні шляхи переходу загальної лексики до складу казначейської термінолексики. Простежено за процесом детермінологізації казначейських термінів.