термостабільність

«Зелена» полімерізація вінілацетату з використанням як екокаталізатора монтморилонітової глини maghnite-nа+

Проведено «зелену» полімеризацію вінілацетату новим методом, який полягає у використанні глини під назвою Maghnite-Na+ як екологічного, нетоксичного, недорогого каталізатора, що регенерується простою фільтрацією. За допомогою рентгенівської дифракції та скануючої електронної мікроскопії доведено, що Maghnite-Na+ можна отримувати катіонним обробленням (натрієм) сирої глини maghnite. Показано, що такий каталізатор є ефективною альтернативою токсичним каталізаторам пероксид бензоїлу та азобісізобутиронітрилу, які в основному використовуються для синтезу полівінілацетату (ПВА).

Властивості композитів приготовлених з глауконіту та поліаніліну у водних розчинах фосфатної кислоти

Oкисненням аніліну з використанням амоній пероксидисульфату у водних розчинах фосфатної кислоти на поверхні порошкоподібного глауконіту приготовлені глауконіт-поліанілінові композити. За допомогою Х-променевої дифракції та ІЧ спектроскопії з перетворенням Фур’є підтверджено міжмолекулярну взаємодію між аморфними макромолекулами поліаніліну та міжфазне зв’язування поліаніліну до поверхні глауконіту.

Механізм реакції синтезу та властивості епоксидних смол, модифікованих адипіновою кислотою

Запропоновано механізми реакцій між діепоксидною сполукою та адипіновою кислотою (АА) в присутності бензилтриетиламоній хлориду та 1,4-діазобіцикло[2,2,2]октану. Вивчено термічну стабільність олігоестеру, отриманого внаслідок хімічного модифікування дигліциділового етеру діоксидифенілпропану АА та епокси-олігоестерних сумішей за його участі. Визначено в’язко-еластичні властивості плівок на основі епокси-олігоестерних сумішей, які містять у своєму складі епоксидну смолу Epidian-5, олігоестеракрилат ТГМ-3 та поліетилполіамін.

Термічна стійкість композиційних теплоакумулюючих матеріалів на основі органічних сполук

The results of the research of thermal stability of the composite thermal energy storage materials based on organic compounds are presented. Наведено результати дослідження термічної стійкості композиційних теплоаку- мулюючих матеріалів на основі органічних сполук. 

Властивості пінополіуретанів з оксамідними і боратними групами

Визначено умови приготування пінополіуретанів з використанням нових бороорганічних сполук, таких як поліоли. Показано, що нові поліоли отримані двома способами: реакцією N,N'-біс (2-гідроксіетил)оксаміду (BГЕОД) і борної кислоти (БК) з надлишком етиленкарбонату (ЕК) і реакцією етерифікації ВГЕОД з БК з надлишком ЕК. Приведено результати визначення параметрів процесу спінювання і дослідження властивостей піни.

Гібридні мінерал-полімерні композитні матеріали на основі поліаніліну та кремнезем-глауконіту

Мінерал-полімерні композити поліанілінкремнезем-глауконіт одержано in situ одностадійною полімеризацією аніліну в присутності мікродисперсних частинок природного мінералу кремнезем-глауконіт. Досліджено фізико-хімічні властивості (фазовий склад, термічну стійкість, електропровідність та намагнічуваність) отриманих зразків композиту різного складу. Встановлено, що полімерний компонент композиту визначає електричну провідність зразків синтезованого композиту, тоді як мінеральні частинки зумовлюють його магнітні властивості та вищу термічну стабільність порівняно з поліаніліном.

Властивості гібридних композитів глауконіт/поліанілін, синтезованих у водних розчинах цитратної кислоти

Окисненням аніліну пероксодисульфатом амонію в 0,5 М водних розчинах цитратної кислоти за наявності природного мінералу глауконіту синтезовано ряд композитів із різним співвідношенням глауконіт/поліанілін. За допомогою рентгенофазового аналізу показано, що структура отриманих композитів є аморфно-кристалічною. Результати ІЧ-ФП спектрального аналізу зразків показали, що зразки містять ПАн у вигляді емеральдинової солі, а також вказують на наявність слабкої міжфазової взаємодії між частинками глауконіту і макроланцюгів поліаніліну внаслідок утворення водневих зв’язків.

Дослідження термостабільності епоксіидних сполук для скловолоконних труб

Досліджено термічну стабільність різних епоксидних сполук, призначених для використання в певних температурних діапазонах. Визначено вплив температури на фізико-механічні властивості труб, зокрема, їх руйнівне напруження при осьовому розтягненні і залежність від хімічної природи затвердника