тонкі плівки

Оптимізація умов синтезу тонких плівок меркурій селеніду

На скляних підкладках методом хімічного осадження отримані плівки меркурій селеніду (HgSe). Використано водні розчини меркурій(II) нітрату, натрію тіосульфату, натрію селеносульфату та тринатрій цитрату. Проведено рентгенофазовий та елементний аналіз зразка плівки. Досліджено вплив концентрації вихідних реагентів, тривалості та температури синтезу на масу плівок HgSe та обчислено товщину покриттів. Досліджено оптичні та морфологічні властивості покриття HgSe. Обговорено механізм осадження.

КВАНТОВО-ХІМІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ СИНТЕЗУ ПЛІВОК КАДМІЙ СУЛЬФІДУ ТА КАДМІЙ СЕЛЕНІДУ У ВОДНИХ РОЗЧИНАХ

Проведено квантово-хімічне моделювання хімізму процесу синтезу CdS та CdSe у водних розчинах. Змодельовано синтез CdS шляхом утворення проміжних комплексних форм Cd(II) з тринатрій цитратом та амоній гідроксидом. При синтезі CdSe використано натрій селеносульфат з тринатрій цитратом і без нього.

КВАНТОВО-ХІМІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ХІМІЗМУ ПРОЦЕСУ СИНТЕЗУ ПЛІВОК ЦИНКУ СУЛЬФІДУ ТА ЦИНКУ СЕЛЕНІДУ

Проведено квантово-хімічне моделювання процесу синтезу ZnS та ZnSe у водних розчинах. Змодельовано синтез ZnS шляхом утворення проміжних комплексних форм Zn(II) з тринатрій цитратом, натрій гідроксидом та парою амоній гідроксиду з гідразин гідратом. При синтезі ZnSe використано лише натрій гідроксид. Встановлено, що даний процес проходить через декілька проміжних стадій з утворенням перехідних реакційноздатних комплексів. На основі отриманих даних побудовано енергетичні діаграми стадій та проведено порівняння процесів синтезу ZnS і ZnSe з різними комплексоутворювальними реагентами.

КВАНТОВО-ХІМІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ХІМІЗМУ ПРОЦЕСУ СИНТЕЗУ ПЛІВОК МЕРКУРІЮ СУЛЬФІДУ ТА МЕРКУРІЮ СЕЛЕНІДУ

Методом хімічного осадження отримано плівки меркурію сульфіду (HgS) та меркурію селеніду (HgSe) з водного розчину солі меркурію(II), комплексоутворювального та халькогенізуючого реагентів. Для отримання комплексних форм з Hg(II) під час синтезу плівок HgS використано тіокарбамід, а під час синтезу плівок HgSe – калій йодид, калій роданід та натрій тіосульфат. Рентгенофазовим аналізом підтверджено утворення цільових сполук, а також формування тернарної сполуки Hg3I2Se2 під час синтезу плівок HgSe з використанням калій йодиду.

СПОСОБИ ОТРИМАННЯ ПЛІВОК CdS І CdSe ТА ГЕТЕРОСТРУКТУР НА ЇХ ОСНОВІ. ОГЛЯД

Альтернативні і поновлювані джерела енергії, такі як енергія вітру і сонячного світла, гідро- і геотермальна енергія, у всьому світі привертають все більше уваги. Зростаючий інтерес до них викликаний екологічними міркуваннями, з одного боку, і обмеженістю традиційних земних ресурсів - з іншого. Особливе місце серед альтернативних і поновлюваних джерел енергії займають фотоелектричні перетворювачі сонячної енергії.

ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПЛІВОК ІНДІЮ (ІІІ) СУЛЬФІДУ, ОДЕРЖАНИХ МЕТОДОМ ХІМІЧНОГО ОСАДЖЕННЯ

Напівпровідникові метал-сульфідні та метал-селенідні тонкі плівки завдяки своїм унікальним оптоелектричним властивостям можуть бути використані у фотоелектричних системах. Найбільшого використання набули плівки CdS. Але через його токсичність існує значний інтерес замінити CdS іншими напівпровідниковими плівками з подібними або навіть кращими властивостями, одержаними хімічним осадженням (ХО). Одним з перспективних кандидатів заміни кадмій сульфіду є хімічно осаджені плівки індій сульфіду.

ГІДРОХІМІЧНИЙ СИНТЕЗ І ВЛАСТИВОСТІ ПЛІВОК ГІДРАРҐЕРУМ(ІІ) СУЛЬФІДУ ТА ГІДРАРҐЕРУМ(ІІ) СЕЛЕНІДУ. ОГЛЯД

Напівпровідникові тонкі плівки халькогенідів металів підгрупи цинку завдяки своїм унікальним оптичним та електричним властивостям можуть бути використані у фотоелектричних системах. Найбільшого використання набули плівки CdS. Але через його токсичність існує значний інтерес замінити CdS іншими напівпровідниковими плівками з подібними або навіть кращими властивостями, одержаними хімічним осадженням (ХО). Одним з кандидатів заміни кадмій сульфіду є хімічно осаджені плівки халькогенідів гідрарґеруму (ІІ).

Suppression of interface impedance contrast in plane-parallel coatings

Досліджено спектральні та кутові умови для просвітлення границь за допомогою подавлення імпедансного контрасту, застосовуючи метод теоретичного і комп'ютерного аналізу функції обвідних спектрів багатопроменевої інтерференції. Дослідження прово- дились у резонансній області дисперсії діелектричної проникності в одинарних та бінарних плоско паралельних структурах. Одержані аналітичні співвідношення між кутом Брюстера/псевдо-Брюстера і параметрами структури.

Синтез і властивості плівок меркурій селеніду, отриманих з використанням калій йодиду як комплексоутворюючого реагента

Методом хімічного осадження ванн отримано плівки меркурій селеніду (HgSe) на скляних підкладках з використанням водних розчинів меркурій(II) нітрату, калій йодиду і натрій селеносульфату. Проведено рентгенофазовий та структурний аналіз отриманих зразків плівок за двох різних температур синтезу. Досліджено вплив тривалості осадження на оптичні та морфологічні властивості плівок HgSe. Обговорено механізм осадження.

To modeling admixtures influence on the size effects in a thin film

There are formulated the key systems of equation describing  structurally nonhomogeneous two-component solid solutions.  As the key functions there are chosen the stress tensor (displacement vector) and the densities of admixture and skeleton.  On this basis the near-surface nonhomogeneity densities of skeleton and admixture, stresses and  size effects of surface tension and intensity of the power load causing the thin film fracture are studied.  The attention is paid to the admixture influence on size effects.