ультразвук

Синтез наночастинок срібла гальванічним заміщенням на маґнії в розчинах натрію поліакрилату в ультразвуці

Досліджено “зелений” синтез наночастинок срібла (AgNPs) внаслідок гальванічного заміщення (ГЗ) на маґній у розчинах натрію поліакрилату (NaPA) в ультразвуці (22 кГц). Запропоновано механізм спільної дії ГЗ та ультразвуку з утворенням AgNPs. Визначено, що синтезовані розчини AgNPs характеризуються максимумом поглинання за 410 нм, значення якого не залежить від концентрацій прекурсорів (AgNO3 та NaPA) і тривалості процесу. Розміри наночастинок, що мають сферичну форму, не перевищують 30 нм. Встановлено, що зі збільшенням концентрації ПАР спостерігається тенденція до зменшення їх розмірів.

ВПЛИВ КАВІТАЦІЙНИХ ЯВИЩ НА ПРОЦЕСИ РУЙНУВАННЯ ОРГАНІЧНИХ ТА БІОЛОГІЧНИХ ЗАБРУДНЕНЬ У ВОДІ

Досліджено закономірності кавітаційного очищення стічних вод харчових та хімічних виробництв від органічних та біологічних забруднень в присутності газів різної природи. Встановлено оптимальний діапазон температур 313 К – 318 К для кавітаційної обробки стічних вод. Показано, що процес кавітаційного руйнування органічних сполук можна описати кінетичним рівнянням першого порядку. Підтверджено ефективність барботування газів в кавітаційну зону з метою інтенсифікації одночасного руйнування мікробіологічних та органічних забруднень у стічних водах промислових виробництв.

Встановлення закономірностей зміни концентрацій мікроорганізмів та водорозчинних сполук у забрудненій воді після оброблення ультразвуком

Досліджено закономірності зміни концентрації мікроорганізмів та водорозчинних органічних сполук у забрудненій воді в умовах кавітаційного оброблення та вплив величини біологічного забруднення води на величину показника хімічного споживання кисню.

ВПЛИВ УЛЬТРАЗВУКУ НА СИНТЕЗ НАНОЧАСТИНОК СРІБЛА ГАЛЬВАНІЧНИМ ЗАМІЩЕННЯМ У РОЗЧИНАХ НАТРІЮ ПОЛІАКРИЛАТУ

Досліджено синтез наночастинок срібла (AgNPs) магнієвим скрапом у розчинах натрію поліакрилату соногальванічним та гальванічним заміщенням. Встановлено, що впродовж цих процесів у розчинах NaPA срібло практично не осідає на магнієвій поверхні. Натрію поліакрилат забезпечує стабілізацію AgNPs з утворенням розчинів жовтого забарвлення з максимумом поглинання ~415 нм. Показано, що синтез AgNPs соногальванічним заміщенням відбувається внаслідок одночасного перебігу гальванічного заміщення магнієм і  відновлення Ag(I) за допомогою радикалів і відновників.

Вплив ультразвуку на закономірності одержання та властивості остеопластичних пористих композитів

Досліджено прищеплену кополімеризацію 2-гідроксіетилметакрилату до полівінілпіролідону у присутності мінеральних наповнювачів (гідроксіапатиту, монтморилоніту і воластоніту) під дією ультразвуку. Встановлено вплив ультразвуку, природи та кількості мінерального наповнювача на швидкість полімеризації і склад кополімерів. Ультразвук суттєво інтенсифікує процес полімеризації та активно впливає на формування складу кополімерів. Під дією його формується пористіша структура композитів навіть без використання спеціальних спінювальних агентів.

ОКРЕМИЙ ВИПАДОК ТЕРМОХІМІЧНОГО АНАЛІЗУ КАВІТАЦІЙНОГО СОНОЛІЗУ ВОДИ

Розглянуто механізм сонолізу води з утворенням як інтермедіатів (вільних радикалів), так і основних продуктів (водню та кисню), що мають важливе значення для теплоенергетики і технологій водоочищення, які ґрунтуються на застосуванні передових процесів окиснення. Проаналізовано ефективність генерування гідроксильних радикалів у середовищі інертних газів та кисню.

ЕТАЛОН ОДИНИЦІ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ТИСКУ У ВОДНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Проаналізовано актуальність створення в Україні первинного еталона одиниці ультразвукового тиску у водному  середовищі  в  діапазоні  частот  від  0,5 МГц  до  10 МГц,  зумовлену  необхідністю метрологічного  забезпечення чинного  ультразвукового  медичного  обладнання  та  проведення  процедур  оцінки  відповідності  вимогам  технічного регламенту  щодо  медичних  виробів  для  введення  їх  в  експлуатацію.  Перелік  параметрів  акустичного  виходу ультразвукового  медичного  обладнання  стандартизований  Міжнародною  електротехнічною  комісією (ІЕС),  зокрема параметри  ультразвукового 

Кінетика ультразвукової екстракції антоціану з пурпурової розелли за різного рн середовища

Експериментально доведено, що антоціан краще екстрагується за вищих температур. Встановлено, що найбільший вміст антоціану досягається за рівня рН = 2. Застосовано модель кінетики другого порядку, яка добре узгоджується з експериментальними даними.

Визначення впливу кавітації на процес руйнування агломератів клітин мікроорганізмів

Досліджено вплив кавітації на зменшення кількості колоній мікроорганізмів. Показано, що кількість вегетуючих мікроорганізмів у водній дисперсії протягом перших 30 хвилин оброблення ультразвуком збільшилась до максимуму. Встановлено, що подальша дія ультразвуку призводить до їх різкого зменшення. Запропоновано кінетичну модель ультразвукового руйнування агрегатів клітин дріжджів.

ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ПРОЦЕСУ ОДЕРЖАННЯ ОСТЕОПЛАСТИЧНИХ ПОРИСТИХ КОМПОЗИТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ УЛЬТРАЗВУКУ

Досліджено закономірності одержання остеопластичних пористих композитів на основі кополімерів 2-гідроксіетилметакрилату з полівінілпіролідоном у присутності мінеральних наповнювачів (гідроксіапатиту, монтморилоніту і воластоніту) під дією ультразвуку. Встановлено вплив ультразвуку, природи та кількості неорганічного наповнювача на швидкість полімеризації, склад кополімерів та пористість композитів. Виявлено, що гомополімеризація 2-гідроксіетилметакрилату без наповнювача під дією ультразвуку в умовах експерименту не відбувається.