верхня мантія

Густинна модель земної кори Українських Карпат по профілю PANCAKE

Метою роботи є аналіз та геолого-тектонічна інтерпретація аномального гравітаційного поля Українських Карпат та прилеглих територій, побудова густинної моделі земної кори та верхньої мантії по міжнародному сейсмічному профілю PANCAKE. Потреба побудови густинної моделі вздовж профілю PANCAKE зумовлена значним інтересом широких кіл геологів та геофізиків до результатів сейсмічних досліджень по цьому профілю, а також у зв’язку з певними розбіжностями у сейсмологічних моделях різних авторів.

Геоелектричні параметри верхньої мантії західної України І околиць обсерваторії Плещеніци

Наводяться результати одновимірної інверсії узагальнених кривих магнітотелурічного і магнітоваріаційного зондувань південно-західного регіону Східно-Європейської платформи. Існування провідного шару на глибинах, що перевищують 600 км, підтверджується на значних територіях України та Білорусі. Питомий опір верхньої мантії території Білорусі на глибинах 250-400 км приблизно в 2 рази менший, ніж для України і складає близько 20 Ом×м для Білорусі і 50 Ом×м для України.

Террейнова концепція розвитку глибинної структури земної кори та верхньої мантії Північно-Охотоморського прогину і прилеглого суходолу

На основі нових даних про глибинну будову земної кори та верхньої мантії для палеогеодинаміки запропонована модель плейтектонічного розвитку зони переходу північного узбережжя Охотське море – Євразія. Показано роль террейнів Охотськоморської мікроплити в розвитку палеосубдукції та її закривання та виникненні Охотсько-Чукотського вулканогенного поясу. На прикладах продемонстровано , що зони субдукції акумулюють значну біомасу, а термодинамічні умови є сприятливим фактором для перетворення у вуглеводні, що створює передумови  для утворення нафтогазових родовищ.