Густинна модель земної кори Українських Карпат по профілю PANCAKE

https://doi.org/10.23939/jgd2022.02.028
Надіслано: Вересень 15, 2022
1
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу; Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України,
2
Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України; Інститут геофізики імені С. І. Субботіна НАН України
3
Карпатське відділення Інституту геофізики ім.С.І.Субботіна НАН України

Метою роботи є аналіз та геолого-тектонічна інтерпретація аномального гравітаційного поля Українських Карпат та прилеглих територій, побудова густинної моделі земної кори та верхньої мантії по міжнародному сейсмічному профілю PANCAKE. Потреба побудови густинної моделі вздовж профілю PANCAKE зумовлена значним інтересом широких кіл геологів та геофізиків до результатів сейсмічних досліджень по цьому профілю, а також у зв’язку з певними розбіжностями у сейсмологічних моделях різних авторів. Методика гравітаційного моделювання, яка використана в роботі, містить аналіз геолого-геофізичних карт та моделей, які стосуються геолого-тектонічної будови регіону досліджень, створення початкової структурної частини моделі та визначення густин товщ та блоків моделі. Геометрія та густини моделі уточнюються методом підбору, який базується на інтерактивному розв’язанні прямої задачі гравіметрії та аналізі причин невідповідності розрахованого поля сили тяжіння і аномалій Буге. Методами гравітаційного моделювання досягнута якісна відповідність густинної моделі тектонічній інтерпретації сейсмічного розрізу уздовж профілю PANCAKE. Результати моделювання підтверджують чотирьохшарову будову земної кори: осадовий покрив, верхню, середню та нижню частини кори, які суттєво різняться густиною, а також відмінність у будові земної кори та верхньої мантії літосферної плити ALCAPA, Флішових Карпат та докембрійського кратону. Плита ALCAPA характеризується малою товщиною (до 29 км) та низькою густиною земної кори. Густина верхньої мантії ALCAPA є меншою (3.20-3.21×103 кг/м3) порівняно з верхньою мантією під Українськими Карпатами та Східноєвропейським кратоном (3.28-3.30×103 кг/м3), що може бути пов'язано зі зміною складу та підвищеним тепловим потоком під ALCAPA. Український фрагмент Східноєвропейського кратону у зоні простягання профілю PANCAKE характеризується типовою товщиною кори (~41-45 км). Верхня частина кристалічної кори на відміну від середньої (2.86-2.90×103 кг/м3) і нижньої частини (2.98-3.10×103 кг/м3) характеризується меншою густиною і більшою диференціацією в горизонтальному напрямку та з глибиною (від 2.66×103 кг/м3 до 2.86×103 кг/м3). Складна перехідна зона (зона субдукції, Карпатський ороген) між мікроплитою ALCAPA та Східноєвропейським кратоном зумовлюють інтенсивну від’ємну аномалію гравітаційного поля – Карпатський гравітаційний мінімум, який сягає до -90×10-5 м/с2. Він має комплексну природу: розущільнені породи неогену та палеоген-крейдовий фліш (≤2.50×103 кг/м3) Бориславсько-Покутського покриву, основний величезний скид Передкарпатського розлому (>4 км) на крайньому південно-західному схилі платформи (відносно локальні фактори) та суттєве заглиблення поверхні МОХО під Карпатською спорудою (регіональний фактор). Глибина залягання границі МОХО під фронтом Карпатського насуву за нашою густинною моделлю сягає 56 км.

 1. Аникеев С. Г. Методика интерпретации гравиметрических материалов при произвольном строении геологических сред: Дис. … канд. геол. наук. Киев: Институт геофизики им. С. И. Субботина НАНУ, 1999. 242 с.
 2. Анікеєв С. Г., Бабюк С. Г., Мончак Л. С., Степанюк В. П. Особливості будови зони Передкарпатського гравітаційного мінімуму. Геоінформатика. Київ, 2005а. № 2. С. 36-40.
 3. Анікеєв С.Г., Бабюк С.Г., Степанюк В.П. Гравітаційне моделювання на Східно-Долинській площі// Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики. Зб. наукових праць. Київ, 2005б. С. 75-84.
 4. Анікеєв С. Г., Максимчук В. Ю., Мельник М. М. Густинна модель Коломийської палеодолини за геотраверсом СГ-І (67) Надвірна-Отинія-Івано-Франківськ. Геодинаміка. 2017, № 1(22). С. 74–84. https://doi.org/10.23939/ jgd2017.01.074
 5. Анікеєв С. Г., Максимчук В. Ю., Пилип’як М. М. Гравімагнітна модель Коломийської палеодолини уздовж геотраверсу Надвірна-Отинія-Івано-Франківськ. Геофизический журнал. 2019, 41, 6. С. 73-92. https://doi.org/10.24028/ gzh.0203-3100.v41i6.2019.190067
 6. Анікеєв Сергій, Максимчук Валентин, Пиріжок Наталя. Відображення Закарпатського глибинного розлому у гравімагнітних полях. Зб. наук. праць «Геофізика і геодинаміка: прогнозування та моніторинг геологічного середовища». Під заг. ред. В. Ю. Максимчука. Львів: Растр-7, 2021. 249 с., С. 47-50.
 7. Антипов В. И., Мельничук М. И., Лизанец В. Г. Взаимозависимость и обусловленность основных физических параметров горных пород. Львов. Университет, 1969, 118 с.
 8. Біліченко В. Я. Структурно-тектонічні особливості параавтохтона Українських Карпат та прилеглих територій за матеріалами детальної гравіметрії. Геологія і геохімія горючих копалин. 1999, № 3 (108. С. 131-138.
 9. Бойко Г. Е., Аникеев C. Г. Структура Карпатского поднадвига (по данным решения обратной гравиметричеcкой задачи). Тектоника и нефтегазоносность поднадвиговых зон. М.: Наука, 1990. C.53-60.
 10. Бойко Г. Ю., Лозиняк П. Ю., Заяць Х. Б., Анікеєв С. Г., Петрашкевич М. Й., Колодій В. В., Гайванович О. П. Глибинна геологічна будова Карпатського регіону. Геологія і геохімія горючих копалин. Львів, 2003. №2. С.52-62.
 11. Геологічна карта України. М 1:1000000. Педанюк Г. І., Колосовська В. А., Демехін Л. О., Соловицький В. М., Сидорова Д. А., Редактор В. Я. Веліканов. Державна геологічна служба України, УкрДГРІ, Київ, 2007.
 12. Гинтов О. Б., Бубняк И. Н., Вихоть Ю. М., Муровская А. В., Накапелюх М. В., Шлапинский В. Е. Тектонофизический и палинспастический разрезы Украинских Карпат вдоль геотраверса DOBRE-3 (PANCAKE). Геофизический журнал, № 3, Т. 36, 2014. С. 3-33. http://www.igph.kiev.ua/FullVersion/2014/gj3/art3114.pdf
 13. Гнилко О. М. Тектонічне районування Карпат у світлі терейнової тектоніки. Частина 1. Основні елементи Карпатської споруди. Геодинаміка, 2011, 1(10), С. 47-57.
 14. Гонтовой И. З. Палеотектоническое значение Украинской части Карпатского минимума силы тяжести. – В сб. Вопросы геологии Карпат. Львов: Изд-во Львов. Ун-та. 1968. С. 28-34.
 15. Доленко Г. Н., Ризун Б. П., Сеньковский Ю. Н. Геология и нефтегазоносность Волыно-Подольской плиты. К.: Наук. думка. 1980. 106 с.
 16. Заяць Х. Б. Глибинна будова надр Західного регіону України на основі сейсмічних досліджень і напрямки пошукових робіт на нафту та газ. Львів. ЛВ УкрДГРІ, 2013. 136 с.
 17. Заяц Х. Б., Круглов С. С., Хижняков А. В. Глубинное строение зоны сочленения Восточно-Европейской платформы и Украинских Карпат. Строение литосферы вдоль Геотраверса II. Литосфера Центральной и Восточной Европы: Геотраверсы I, II, V (Ред. Соллогуб В. Б.). Наукова Думка, Киев, 1987. С. 97-101.
 18. Кендзера О. В., Омельченко В. Д., Лисинчук Д. В. Глибинна будова літосфери та сейсмічна небезпека території України. Наукова думка, 2019, 199 с.
 19. Кобрунов А. И. Теоретические основы критериального подхода к анализу геофизических данных (на примере задач гравиметрии). ИФИНГ. Ивано-Франковск, 1985. 269 c. Деп. в УкрНИИНТИ 18.02.86 Т 1280-УК86.
 20. Кобрунов А. И. Теория интерпретации данных гравиметрии для сложно-построенных сред. Геофизический журнал. 1995. Т. 17. №1. С. 3-12.
 21. Кутас Р.И., 1993. Анализ теплового поля и его неоднородностей. В: Чекунов А. (ред.), Литосфера Центральной и Восточной Европы. Краткое изложение исследований. Наукова думка, Киев, 129–135
 22. Кутас Р. И. Тепловой поток и геотермические модели земной коры Украинских Карпат. Геофизический журнал,2014, № 6, Т. 36, 3-27. http://www.igph.kiev.ua/FullVersion/2014/gj6/art6114.pdf
 23. Макаренко И. Б. Плотность пород осадочных комплексов Украинских Карпат (обобщение). Геофизический журнал, № 6, Т. 43, 120-161, 2021. http://dx.doi.org/10.24028/gzh.v43i6.251556
 24. Максимчук В. Ю., Пиріжок Н. Б., Пронишин Р. С., Тимощук В. Р. Деякі особливості сейсмічності Закарпаття. Геодинаміка. 2014. № 2 (17). 139-149. https://doi.org/10.23939/jgd2014.02.139
 25. Маєвський Б. Й., Анікеєв С. Г., Мончак Л. С., Степанюк В. П., Хомин В. Р., Куровець С. С., Здерка Т. В., Манюк М. І. Новітні дослідження геологічної будови і перспектив нафтогазоносності глибокозанурених горизонтів Українських Карпат (Ред. Б. Й. Маєвський). Івано-Франківськ: ІФНТУНГ. 2012. 208 с.
 26. Марченко Д. О., Максимчук В. Ю., Ізостазія Українських Карпат. Геодинаміка, 2013, 1(14), 21-28. https://doi.org/10.23939/jgd2013.01.021
 27. Мончак, Л. С., Анікеєв, С. Г. Піднасувні підняття в Карпатському регіоні та перспективи їхньої нафтогазоносності. Мінеральні ресурси України, 2022. (1), 34-42. https://doi.org/10.31996/mru.2022.1.34-42
 28. Поліщук А. М. Геологічна будова північно-західної частини Волино-Подільської монокліналі за новими даними. Збірник наукових праць Інституту геологічних наук НАН України. 2011. Вип. 4. С. 135-140.
 29. Схема гравітаційного поля України. Т. С. Нечаєва, Л. М. Шимків, В. А. Єнтін і ін. К.: ПДРГП “Північукргеологія”. 2002.
 30. Соллогуб В. Б., Чекунов А. В., Калюжная Л. Т., Сейсмический разрез литосферы на участке Чернигов-Берегово. Строение литосферы вдоль Геотраверса II. Литосфера Центральной и Восточной Европы: Геотраверсы I, II, V (Ред. Соллогуб В. Б.). Наукова Думка, Київ, 1987, 168 с., С. 63-67.
 31. Соллогуб В. Б., Чекунов А. В. и др. Комплексные геофизические исследования Карпат. Геофизические исследования литосферы. Наукова Думка, Київ, 1993, С. 11-42.
 32. Старостенко В. И., Койфман Л. И., Костюкевич А. С. Плотностная модель литосферы на участке Чернигов-Берегово. Строение литосферы вдоль Геотраверса II. Литосфера Центральной и Восточной Европы: Геотраверсы I, II, V (Ред. Соллогуб В. Б.). Наукова Думка, Київ, 1987, 168 с., С. 67-74.
 33. Субботин С. И. Глубинное строение Советских Карпат и прилегающих территорий по данным геофизических исследований. Киев: Изд. АН УССР. 1955. 260 с.
 34. Тектонічна карта України. М 1:1000000. Головні редактори Д. С. Гурський, С. С. Круглов. Державна геологічна служба України, 2004.
 35. Тектонічна карта України. 1:1000000. Ч. 1. Пояснювальна записка. Відп. ред. Д. С. Гурський, С. С. Круглов. Київ: УкрДГРІ, 2007. 96 с.
 36. Тектоника Украинских Карпат. Объяснительная записка к тектонической карте Украинских Карпат. М 1:200000. Авторы: В. С. Буров, И. Б. Вишняков, В. В. Глушко и др. Под ред. С. С. Круглова. Киев, УкрНИГРИ, 1986, 152 с.
 37. Artemieva, I. M. (2019). Lithosphere structure in Europe from thermal isostasy. Earth-Science Reviews, 188, 454–468. https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2018.11.004
 38. Artemieva, I. M., Thybo, H., & Kaban, M. K. (2006). Deep Europe today: geophysical synthesis of the upper mantle structure and lithospheric processes over 3.5 Ga. Geological Society of London, London, Memoirs, 32, 11., 11–41. https://doi.org/10.1144/GSL.MEM.2006.032.01.02
 39. Besutiu Lucian, Diaconescu Mihail, Zlăgnean Luminita, Craiu Andreea. (2018). Structural and Geodynamic Ideas on the Galati-Izvoarele Seismic-Prone Area (Eastern Romania). Pure and Applied Geophysics, 176, 65–95. https://doi.org/10.1007/s00024-018-1956-0
 40. Besutiu Lucian, Szakács Alexandru, Zlagnean Luminita, Isac Anca, Romanescu Dragomir. (2021). On the uncertainty of geophysical data interpretation in volcanic areas through a case study: Ciomadul Volcano. Physics of the Earth and Planetary Interiors, 319, 106781. https://doi.org/10.1016/j.pepi.2021.106781
 41. Bielik, M., Šefara, J., Kováč, M., Bezák, V., & Plašienka, D. (2004). The Western Carpathians—interaction of Hercynian and Alpine processes. Tectonophysics393(1-4), 63-86. http://dx.doi.org/10.1016/j.tecto.2004.07.044
 42. Bielik, M., Kloska, K., Meurers, B., Švancara, J., Wybraniec, S., Fancsik, T., ... & Vozar, J. (2006). Gravity anomaly map of the CELEBRATION 2000 seismic experiment region. Geologica Carpathica, (3).145-156.
 43. Csontos, L., & Vörös, A. (2004). Mesozoic plate tectonic reconstruction of the Carpathian region. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology210(1), 1-56. https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2004.02.033
 44. Gągała, Ł., Vergés, J., Saura, E., Malata, T., Ringenbach, J. C., Werner, P., & Krzywiec, P. (2012). Architecture and orogenic evolution of the northeastern Outer Carpathians from cross-section balancing and forward modeling. Tectonophysics532, 223-241. https://doi.org/10.1016/j.tecto.2012.02.014
 45. Godova, D., Bielik, M., Hrubcova, P., Šimonová, B., Dererova, J., & Pašteka, R. (2021). Lithospheric density model along the CEL09 profile and its geological implications. Geologica Carpathica72(6). https://doi.org/10.31577/GeolCarp.72.6.1
 46. Grabowska, T., Bojdys, G., Bielik, M., & Csicsay, K. (2011). Density and magnetic models of the lithosphere along CELEBRATION 2000 profile CEL01. Acta Geophysica59(3), 526-560. http://dx.doi.org/10.2478/s11600-011-0007-3
 47. Grad, M., Guterch, A., Keller, G. R., Janik, T., Hegedűs, E., Vozár, J., ... & Yliniemi, J. (2006). Lithospheric structure beneath trans‐Carpathian transect from Precambrian platform to Pannonian basin: CELEBRATION 2000 seismic profile CEL05. Journal of Geophysical Research: Solid Earth111(B3). https://doi.org/10.1029/2005JB003647
 48. Guterch, A., Grad, M., Keller, G. R., & Brückl, E. (2015). Crustal and Lithospheric Structures Between the Alps and East European Craton from Long-Range Controlled Source Seismic Experiments. Treatise on Geophysics (Second Edition) Vol. 1, 557-586. https://doi.org/10.1016/B978-0-444-53802-4.00015-4
 49. Horváth, F. (1993). Towards a mechanical model for the formation of the Pannonian basin. Tectonophysics226(1-4), 333-357. https://doi.org/10.1016/0040-1951(93)90126-5
 50. Hrubcová, P., Środa, P., Grad, M., Geissler, W. H., Guterch, A., Vozár, J., & Hegedűs, E. (2010). From the Variscan to the Alpine Orogeny: crustal structure of the Bohemian Massif and the Western Carpathians in the light of the SUDETES 2003 seismic data. Geophysical Journal International183(2), 611-633. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-246X.2010.04766.x
 51. Janik, T., Grad, M., & Guterch, A. (2009). Seismic structure of the lithosphere between the East European Craton and the Carpathians from the net of CELEBRATION 2000 profiles in SE Poland. Geological Quarterly53, 141-158. https://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article...
 52. Janik, T., Grad, M., Guterch, A., Vozár, J., Bielik, M., Vozárova, A., ... & CELEBRATION 2000 Working Group. (2011). Crustal structure of the Western Carpathians and Pannonian Basin: Seismic models from CELEBRATION 2000 data and geological implications. Journal of Geodynamics52(2), 97-113. http://dx.doi.org/10.1016/j.jog.2010.12.002
 53. Mjelde, R., Goncharov, A., & Müller, R. D. (2013). The Moho: boundary above upper mantle peridotites or lower crustal eclogites? A global review and new interpretations for passive margins. Tectonophysics609, 636-650. https://doi.org/10.1016/j.tecto.2012.03.001
 54. Schmid, S. M., Bernoulli, D., Fügenschuh, B., Matenco, L., Schefer S. Schuster R., Tischler, M., Ustaszewski, K. (2008). The Alpine-Carpathian-Dinaridic orogenic system: correlation and evolution of tectonic units. Swiss J. Geosci., 101, 139–183.
 55. Starostenko, V., Janik, T., Kolomiyets, K., Czuba, W., Środa, P., Grad, M., ... & Tolkunov, A. (2013). Seismic velocity model of the crust and upper mantle along profile PANCAKE across the Carpathians between the Pannonian Basin and the East European Craton. Tectonophysics608, 1049-1072. http://dx.doi.org/10.1016/j.tecto.2013.08.004
 56. Tašárová, A., Afonso, J. C., Bielik, M., Götze, H. J., & Hók, J. (2009). The lithospheric structure of the Western Carpathian–Pannonian Basin region based on the CELEBRATION 2000 seismic experiment and gravity modelling. Tectonophysics475(3-4), 454-469. http://dx.doi.org/10.1016/j.tecto.2009.06.003
 57. Alasonati Tašárová, Z., Fullea, J., Bielik, M., & Środa, P. (2016). Lithospheric structure of Central Europe: Puzzle pieces from Pannonian Basin to Trans‐European Suture Zone resolved by geophysical‐petrological modeling. Tectonics35(3), 722-753. https://doi.org/10.1002/2015TC003935
 58. Verpakhovska, A., Pylypenko, V., Yegorova, T., & Murovskaya, A. (2018). Seismic image of the crust on the PANCAKE profile across the UKRAINIAN CARPATHIANS from the migration method. Journal of Geodynamics121, 76-87. https://doi.org/10.1016/j.jog.2018.07.006