вимірювання

Визначення SF6 з використанням газової хроматографії з детектором захоплення електронів: порівняння сумішей СО2-N2 і CH4-Ar як допоміжного газу

Для визначення гексафлюору сульфуру (SF6) досліджено суміші 10% СО2-N2 і 5 % СН4-Ar як допоміжного газу в газовій хроматографії з детектором захоплення електронів (ГХ-ДЕЗ). Встановлено, що 10% СО2-N2 можна порівняти з 5 % CH4-Ar і така суміш може бути використана як альтернатива.

Проектування витратомірів для плинних енергоносіїв за допомогою сапр “расход-ру”

Розроблено нову методологію проектування витрато­мірів змінного перепаду тиску, оптимальних за точністю вимірювання витрати, яка забезпечує мінімальну невизначеність результатів вимірювання витрати. Цю методологію реалізовано у системі автоматизованого проектування та розрахунку витратомірів змінного пере­паду тиску САПР “Расход-РУ”, яка відповідає вимогам нових стан­дартів (ДСТУ ГОСТ 8.586.1,2,3,4,5-2009).

Дослідження та аналіз методів вимірювання швидкозмінних температур газових потоків

Внаслідок певного значення теплоємності чутливого елемента перетворювача температури його температура завжди буде відставати від температури газового потоку, якщо вона змінилася. При вимірюванні змінної в часі температури потоку перетворювач також не встигає слідкувати за зміною температури, оскільки для зміни температури його чутливого елемента потрібен деякий час. Спотворення показів перетворювача через нестаціонарності теплових процесів як в самому перетворювачі, так і між перетворювачем і навколишнім середовищем обумовлені його тепловою інерцією.

Оптимізація газодинамічної підсистеми перетворювачів для вимірювання температури газових потоків

Основні види похибок, які мають місце в процесі вимірювання температури газових потоків (в тому числі і потоків енергоносіїв) визначаються умовами теплового балансу при взаємодії чутливого елемента перетворювача температури (ПТ) з газовим потоком через конвекцію, випромінювання та теплопровідність. Необхідно враховувати також обмежені можливості ПТ без запізнення слідкувати за змінами температури потоку.

Специфіка вимірювання нестаціонарного тиску в реальному часі

Сьогодні розвиток промисловості породжує нові та дедалі складніші технологічні процеси, що є джерелом появи специфічних умов експлуатації сенсорів і, відповідно, специфічних вимірювальних задач. Сказане першочергово диктує вимоги як до методів вимірювання, так і до сенсорів, що реалізують ці методи. Здобутки мікроелектронних технологій та матеріалознавства зумовили появу значної кількості типів сенсорів тиску.

Дослідження точності витратомірів змінного перепаду тиску за наявності пульсацій потоку

Досліджено вплив пульсацій потоку на точність вимірювання витрати й об’єму природного газу за допомогою витратомірів змінного перепаду тиску. Подано результати експери­ментальних досліджень динамічних характеристик імпульсної трубки з вимірювальним перетворювачем тиску (ВПТ) із застосуванням високочастотного аналого-цифрового перетворювача сигналу тиску в камері ВПТ. Побудовано математичну модель імпульсної трубки з ВПТ, яка забезпечує дослідження їхніх динамічних характеристик з високою точністю.

Метод опрацювання сигналів при вимірюванні нестаціонарних величин

У багатьох сучасних технічних системах (контроль параметрів у камерах згорання двигунів, відпрацювання виробів аерокосмічного комплексу, наукові дослідження тощо) вкрай актуальною є проблема вимірювання швидкозмінних нестаціонарних величин у реальному, чи близько до цього, часі. Сьогодні існують достатньо ефективні способи таких вимірювань. Однак підвищення швидкодії таких способів є нагальною потребою.