Український європоцентризм: перші спроби політичної реалізації ідеї (1917–1921 рр.)

: 45 - 50

1. Гирич І. Михайло Грушевський: публіцистика української революції (1917–1919) / Ігор Гирич // Грушевський М. С. Повороту не буде! : Соціально-політичні праці 1917–1918 рр. / М. С. Грушевський; упоряд., передм. І. Гирича; текстологія С. Панькової. – Харків: Видавець Савчук О. О., 2015. – С. 9–42. 2. Грицак Я. Нарис історії України: формування модерної української нації ХІХ–ХХ ст. / Я. Й. Грицак. – К.: Ґенеза, 2000. – 360 с. 3. Директорія. Рада Народних Міністрів Української Народної республіки, 1918–1920: докум. і матер. / Ін-т історії НАН України; Т. 2 / ред. кол.: В. Верстюк, О. Бойко та ін. – К.: Вид-во ім. О. Теліги, 2006. – 743 с.
4. Європоцентризм [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/% D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC 5. Захарчук А. С. Політико-правові аспекти державотворення періоду Центральної ради: автореф. ... д-ра. юрид. наук / Інститут законодавства Верховної Ради України. – К., 2010. – 38 с. 6. Луцький М. І. Право і система законодавства Західно-Української Народної республіки: дис. ... д-ра юрид. наук / Відкритий Міжнародний університет розвитку людини “Україна”. – К., 2016. – 418 с. 7. Мельник Л. Утвердження ідеї українського національного самовизначення (кінець ХVIII – початок ХХ ст.) / Леонід Мельник. – Вид. друге, доповн. – К.: ПП Сергійчук М. І., 2012. – 103 с. 8. Мироненко О. Витоки українського революційного конституціоналізму 1917–1920 рр.: теоретико-методологічний аспект / О. М. Мироненко. – К., 2002. – 260 с. 9. Мироненко О. М. Світоч української державності. Політико-правовий аналіз діяльності Центральної Ради / О. М. Мироненко. – К., 1995. – 328 с. 10. Терлюк І. Я. Національне українське державотворення 1917–1921 рр.: історико-правовий нарис / І. Я. Терлюк. – Львів: Вид-во Тараса Сороки, 2007. – 260 с. 11. Українська Центральна рада: документи і матеріали. У 2 т. – Т. 2: 10 грудня 1917 р. – 29 квітня 1918 р. / Інститут історії України. Центральний державний архів вищих органів влади і управління України / упоряд.: В. Ф. Верстюк (кер.), О. Д. Бойко,
Ю. М. Гамрецький, ін. – К.: Наук. думка, 1997. – 424 с.

Автори:
1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

Досліджено проблему впровадження у вітчизняну державно-правову практику революційної доби “західноєвропейських” цінностей – демократії, розподілу влад, верховенства права, прав людини. Наголошено на тому, що такий напрям політичного розвитку для українців був природним, порівняно з іншими. Зроблено висновок, що український європоцентризм і сто років тому, і сьогодні, по суті – україноцентризм.

1. Hyrych I. Mykhaylo Hrushevs'kyy: publitsystyka ukrayins'koyi revolyutsiyi (1917–1919) [Hrushevsky: Ukrainian journalism revolution (1917–1919)]. Hrushevs'kyy M.S. Povorotu ne bude! : Sotsial'no-politychni pratsi 191 –1918 rr. / M. S. Hrushevs'kyy; uporyad., peredm. I. Hyrycha; tekstolohiya S. Pan'kovoyi. Kharkiv: Vydavets' Savchuk O. O., 2015. pp. 9–42. 
2. Hrytsak Ya. Narys istoriyi Ukrayiny: formuvannya modernoyi ukrayins'koyi natsiyi ХІХ–ХХ st. [Outline of the history of Ukraine of modern Ukrainian nation nineteenth and twentieth centuries]. Kiev: Geneza, 2000. 360 p.  
3. Dyrektoriya. Rada Narodnykh Ministriv Ukrayins'koyi Narodnoyi respubliky, 1918–1920: Dok. i materialy [Directory. The Council of Ministers of the People's Ukrainian People's Republic, 1918–1920, Doc. and materials]. Inst. istoriyi NAN Ukrayiny; T. 2 / Red. kol.: V.Verstyuk, O.Boyko ta inshi. Kiev: Vyd-vo im. O. Telihy, 2006. 743 p.  
4. Yevropotsentryzm [Elektronnyy resurs]   Rezhym dostupu: https://uk.wikipedia.org/wiki/ %D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC 
5. Zakharchuk A. S. Polityko-pravovi aspekty derzhavotvorennya periodu Tsentral'noyi rady. Avtoreferat ... dokt. yuryd. nauk [Political and legal aspects of the state of the Central Council period.]. Instytut zakonodavstva Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. Kiev, 2010. 38 p. 
6. Luts'kyy M. I. Pravo i systema zakonodavstva Zakhidno-Ukrayins'koyi Narodnoyi respubliky: dys. ... dokt. yuryd. nauk [Law and legal system of the West Ukrainian People's Republic]. Vidkrytyy Mizhnarodnyy universytet rozvytku lyudyny “Ukrayina”. Kiev, 2016. 418 p. 
7. Mel'nyk L. Utverdzhennya ideyi ukrayins'koho natsional'noho samovyznachennya (kinets' ХVIII – pochatok ХХ st.) [The promotion of the idea of Ukrainian national identity (the end of XVIII – XX centuries)]. Vydannya druhe, dopovnene. Kiev: PP Serhiychuk M. I., 2012. 103 p. 
8. Myronenko O. M. Vytoky ukrayins'koho revolyutsiynoho konstytutsionalizmu 1917–1920 rr. teoretyko-metodolohichnyy aspekt [The origins of the Ukrainian revolutionary constitutionalism 1917–1920. Theoretical aspects]. Kiev, 2002. 260 p. 
9. Myronenko O. M. Svitoch ukrayins'koyi derzhavnosti. Polityko-pravovyy analiz diyal'nosti Tsentral'noyi Rady [Torch of Ukrainian statehood. Political and legal analysis of the Central Council]. Kiev, 1995. 328 p. 
10. Terlyuk I. Ya. Natsional'ne ukrayins'ke derzhavotvorennya 1917-1921 rr.: istoryko-pravovyy narys [Ukrainian national state of 1917–1921: historical and legal essay]. L'viv: Vyd-vo Tarasa Soroky, 2007. 260 p. 
11. Ukrayins'ka Tsentral'na rada: Dokumenty i materialy. U 2 t. – T. 2: 10 hrudnya 1917 r. – 29 kvitnya 1918 r. [Ukrainian Central Rada, documents and materials. In 2 t. – Vol 2: December 10, 1917 – April 29, 1918]. Instytut istoriyi Ukrayiny. Tsentral'nyy derzhavnyy arkhiv vyshchykh orhaniv vlady i upravlinnya Ukrayiny / Uporyadn.: V. F. Verstyuk (ker.), O. D. Boyko, Yu. M. Hamrets'kyy, in. Kiev: Nauk. dumka, 1997. 424 p.