Український європоцентризм: перші спроби політичної реалізації ідеї (1917–1921 рр.)

I. Terlyuk «Ukrainian eurocentrism:the first attempts of political realisationof the idea (1917–1921)»
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-2-number-865-14...

Автори:
1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

Розглянуто історико-правові причини конфлікту в Югославії порівняно з
конфліктом на Сході України. Доведено, що в окремих випадках причини конфліктів
збігаються і вони викликані, передусім, намаганням більшої нації-лідера не допустити
виходу меншої нації зі сфери її впливу. Водночас існує багато інших причин, які можна
зарахувати до історичних, а також правових, які сприяли розгортанню обох конфліктів.
Визначено, що обидва конфлікти мають і політичні, й інші аспекти, але в окремих
напрямах вони різні.
 

1. Hyrych I. Mykhaylo Hrushevs'kyy: publitsystyka ukrayins'koyi revolyutsiyi (1917–1919) [Hrushevsky: Ukrainian journalism revolution (1917–1919)]. Hrushevs'kyy M.S. Povorotu ne bude! : Sotsial'no-politychni pratsi 191 –1918 rr. / M. S. Hrushevs'kyy; uporyad., peredm. I. Hyrycha; tekstolohiya S. Pan'kovoyi. Kharkiv: Vydavets' Savchuk O. O., 2015. pp. 9–42. 2. Hrytsak Ya. Narys istoriyi Ukrayiny: formuvannya modernoyi ukrayins'koyi natsiyi ХІХ–ХХ st. [Outline of the history of Ukraine of modern Ukrainian nation nineteenth and twentieth centuries]. Kiev: Geneza, 2000. 360 p.
3. Dyrektoriya. Rada Narodnykh Ministriv Ukrayins'koyi Narodnoyi respubliky, 1918–1920: Dok. i materialy [Directory. The
Council of Ministers of the People's Ukrainian People's Republic, 1918–1920, Doc. and materials]. Inst. istoriyi NAN Ukrayiny; T. 2 / Red. kol.: V.Verstyuk, O.Boyko ta inshi. Kiev: Vyd-vo im. O. Telihy, 2006. 743 p.
4. Yevropotsentryzm [Elektronnyy resurs] Rezhym dostupu: https://uk.wikipedia.org/wiki/
%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%
80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
5. Zakharchuk A. S. Polityko-pravovi aspekty derzhavotvorennya periodu Tsentral'noyi rady. Avtoreferat ... dokt. yuryd. nauk [Political and legal aspects of the state of the Central Council period.]. Instytut zakonodavstva Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. Kiev, 2010. 38 p.
6. Luts'kyy M. I. Pravo i systema zakonodavstva Zakhidno-Ukrayins'koyi Narodnoyi respubliky: dys. ... dokt. yuryd. nauk [Law and legal system of the West Ukrainian People's Republic]. Vidkrytyy Mizhnarodnyy universytet rozvytku lyudyny “Ukrayina”. Kiev, 2016. 418 p.
7. Mel'nyk L. Utverdzhennya ideyi ukrayins'koho natsional'noho samovyznachennya (kinets' ХVIII – pochatok ХХ st.) [The promotion of the idea of Ukrainian national identity (the end of XVIII – XX centuries)]. Vydannya druhe, dopovnene. Kiev: PP Serhiychuk M. I., 2012. 103 p.
8. Myronenko O. M. Vytoky ukrayins'koho revolyutsiynoho konstytutsionalizmu 1917–1920 rr. teoretyko-metodolohichnyy aspekt [The origins of the Ukrainian revolutionary constitutionalism 1917–1920. Theoretical aspects]. Kiev, 2002. 260 p.
9. Myronenko O. M. Svitoch ukrayins'koyi derzhavnosti. Polityko-pravovyy analiz diyal'nosti Tsentral'noyi Rady [Torch of
Ukrainian statehood. Political and legal analysis of the Central Council]. Kiev, 1995. 328 p.
10. Terlyuk I. Ya. Natsional'ne ukrayins'ke derzhavotvorennya 1917-1921 rr.: istoryko-pravovyy narys [Ukrainian national state of 1917–1921: historical and legal essay]. L'viv: Vyd-vo Tarasa Soroky, 2007. 260 p.
11. Ukrayins'ka Tsentral'na rada: Dokumenty i materialy. U 2 t. – T. 2: 10 hrudnya 1917 r. – 29 kvitnya 1918 r. [Ukrainian Central Rada, documents and materials. In 2 t. – Vol 2: December 10, 1917 – April 29, 1918]. Instytut istoriyi Ukrayiny. Tsentral'nyy derzhavnyy arkhiv vyshchykh orhaniv vlady i upravlinnya Ukrayiny / Uporyadn.: V. F. Verstyuk (ker.), O. D. Boyko, Yu. M. Hamrets'kyy, in. Kiev: Nauk. dumka, 1997. 424 p.