Особливості профілактичних програм протидії злочинності в США

Maria Koval. Features of crime prevention programs in the USA.

Автори:
1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

З’ясовано, що сьогодні в усіх розвинутих країнах світу, зокрема і у США, на державному рівні ведеться масштабна робота по превентивній діяльності. Уповноваженими органами розробляються перспективні програми і створюються фахові підрозділи, які реалізують ці проєкти на практиці. Світова практика щодо попередження злочинності реалізується через практичне застосування після закріплення у відповідних нормативно-правових актах.

Наголошено, що в Україні представники усіх видів правоохоронної діяльності розробляють певні методи і заходи протидії злочинності на рівні власної компетенції. Звичайно є загальнодержавні та регіональні програми, але значну свободу дій мають конкретні органи і їх підрозділи щодо напряму професійної реалізації.

У такому підході є позитивні моменти і певні застороги. Керуючись загальнодержавними програмами, представники конкретного правоохоронного напряму можуть визначити на місцях основні «зони ризику» та контингент громадян з яким доцільно працювати посилено. Засторогу викликає той момент, що потрібно діяти злагоджено усім службам і підрозділам щоб превентивна робота велася сплановано і охоплювала усі сфери населення без прогалин і дублювання заходів.

Зазначено, що запровадження грантових програм є потужним чинником для повноцінної реалізації превентивних заходів попередження злочинності. Кожною грантовою програмою передбачено конкретний напрям реалізації заходів, що забезпечить роботу з цільовою аудиторією на основі певного набору методів. Програми по роботі з неповнолітніми є, як правило, освітнього спрямування, ті, що охоплюють населення загалом – правовий всеобуч, робота з людьми похилого віку спрямована на ознайомлення з соціальними гарантіями і можливостями, зокрема і щодо спадкового права, договору довічного утримання тощо.

Акцентовано увагу на важливості проводити профілактичну роботу з особами, що звільнилися з місць позбавлення волі в  контексті їх ресоціалізації. Такі особи потребують психологічної і матеріальної підтримки для того, щоб не вчиняти правопорушення через несприйняття їх суспільством, адже багато з них стверджують, що їм легше перебувати в місцях позбавлення волі, аніж серед упереджено налаштованого оточення, коли складно влаштуватися на роботу, відновити втрачені соціальні зв’язки тощо.

1. Kuts V. (2016). Protydiia zlochynnosti: sutnist i zmist[Combating crime: essence and content]. Naukovyi chasopys Natsionalnoi akademii prokuratury Ukrainy. № 4. S. 103-112.

2.  Meho-Info – Yurydychnyi portal №1. (2022). Poniattia i systema zapobihannia zlochynnosti, klasyfikatsiia zapobizhnykh zakhodiv [Concept and system of crime prevention, classification of preventive measures]. URL: http://mego.info/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB/1-%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F-%D1%96-%D1%81%D0%B8%D1.

3. Vilna entsyklopediia Vikipediia (2021). SWOT-analiz [analysis]. https://uk.wikipedia.org/wiki/SWOT-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7S....

4. Tytarenko O. (2019). Shchodo kontseptsii teoretychnoi modeli derzhavnoi kompleksnoi prohramy protydii zlochynnosti [Regarding the concept of the theoretical model of the state complex program for combating crime]. Forum prava. Tom 56. Vyp. 3. S. 81-82.

5. The united states Department of Justice – DOJ. (2019). URL: https://www.justice.gov (дата звернення: 24.04.2019).

6. Dzhuzha O. M., Vasylevych V. V., Cherniei V. V., Cherniavskyi S. S. (2020). Kryminolohiia : pidruchnyk [Criminology: a textbook]. Kyiv : Nats. akad. vnutr. sprav. 612 s.

7. Tytarenko O. O. (2019). Zarubizhnyi dosvid prohramuvannia protydii zlochynnosti: mozhlyvosti dlia Ukrainy : monohrafiia [Foreign experience of crime prevention programming: opportunities for Ukraine: monograph]. K. : FOP Maslakov. 192 s.

8. Federal Interagency Council on Crime Prevention and Improving Reentry Executive Order 13826. (2018). URL: https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/federal-interagency-coun... (дата звернення: 24.04.2019).

9. Bohatyrov A. (2017). Zarubizhnyi dosvid zapobihannia zlochynnosti v mistsiakh nesvobody [Foreign experience of crime prevention in places of deprivation of liberty]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia Pravo. Vypusk 42. S. 205-208.

10. Yepryntsev P. S. (2021). Zarubizhnyi dosvid zapobihannia kryminalnym pravoporushenniam, shcho vchyniaiutsia orhanizovanymy hrupamy [Foreign experience in preventing criminal offenses committed by organized groups]. Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal. № 4/2021. S. 699.

11. Kolesnyk M. O. (2014). Zarubizhnyi dosvid u sferi protydii zlochynnosti nepovnolitnikh i perspektyvy yoho vprovadzhennia v Ukraini [Foreign experience in combating juvenile crime and prospects for its implementation in Ukraine]. Naukovyi visnyk Kharkivskoho derzhavnoho universytetu. Seriia Yurydychni nauky. Vypusk 6-1. Tom 3. S. 123.