Злісна непокора як підстава застосування сили до засуджених: індивідуальне та віктимологічне запобігання

1
професор кафедри кримінального права та процесу Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету “Львівська політехніка”
2
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

З’ясовано сутність злісної непокори засуджених до позбавлення волі в контекстівизначених у законі підстав застосування до них заходів фізичної сили, спеціальнихзасобів і зброї, а також розроблено науково обґрунтовані заходи щодо удосконаленняправового механізму з цих питань на індивідуальному рівні запобігання злочинам.

1. Profilaktyka zlochyniv [Crime Prevention]: pidruchnyk. Za zah. red. d. yu. n., prof.
O. M. Dzhuzhy. Kyiv: Atika, 2011. 720 p. 2. Kryminolohiia [Criminology]: pidruchnyk. Za red.
V. V. Holiny, B. M. Holovkina. Kharkiv: Pravo, 2014. 440 p. 3. Zapobihannia zlochynnosti (teoriia i
praktyka) [Crime Prevention (Theory and Practice)]: navch. posib. Kharkiv: Nats. yuryd. akad. Ukrainy,
2011. 120 p. 4. Naukovo-praktychnyi komentar Kryminalno-vykonavchoho kodeksu Ukrainy [Scientific
and Practical Commentary on the Criminal Enforcement Code of Ukraine]. Za zah. red. A. Kh. Stepaniuka.
Kyiv: Yurinkom Inter, 2008. 496 p. 5. Bondarieva K. V. Zlisna nepokora vymoham administratsii
ustanovy vykonannia pokaran: kryminalno-pravova ta kryminalno-vykonavcha kharakterystyka [The
malignant disobedience to the requirements of the administration of the penitentiary institution: criminal
and criminal characteristics: dis. lawyer]: dys… kand. yuryd. nauk.: 12.00.08. Kyiv: NAVS, 2018. 289 p.
6. Stepaniuk A. Kh. Protsesualni aspekty doktryny kryminalno-vykonavchoho prava [Procedural aspects
of the doctrine of criminal law]. Vybrani pratsi. Kharkiv: Pravo, 2017. P. 584–599. 7. Pro zvernennia
hromadian [On Citizens' Appeals]: Zakon Ukrainy vid 02.10.1996 r. No. 393/96-VR. Vidomosti
Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1996. No. 47. P. 256. 8. Lukashevych S. Yu. Kryminolohichna
kharakterystyka ta poperedzhennia zlochynnosti zasudzhenykh i mistsiakh pozbavlennia voli
[Criminological characteristics and crime prevention of prisoners and places of imprisonment]: avtoref.
dys. kand.. yuryd. nauk: 12.00.08. Kharkiv: KhNUVS, 2001. 19 p. 9. Konopelskyi V. Ya. Realizatsiia
pryntsypu dyferentsiatsii ta indyvidualizatsii vykonannia pokaran v kryminalno-vykonavchii diialnosti
[Implementation of the principle of differentiation and individualization of execution of penalties in
criminal activity]: avtoref. dys… kand. yuryd. nauk.: 12.00.08. Kharkiv: KhNUVS, 2014. 34 p.
10. Mykhalko I. S. Zabezpechennia pryntsypu ratsionalnoho zastosuvannia prymusovykh zakhodiv i
stymuliuvannia pravo slukhnianoi povedinky [Ensuring the principle of rational use of coercive measures
and the promotion of the right to obedient behavior]: avtoref. dys. kand. yuryd. nauk: 12.00.08. Kharkiv:
Natsion. un-t yuryd. akad.. Ukrainy imeni Yaroslava Mudroho, 2012. 20 p. 11. Pravyla vnutrishnoho
rozporiadku ustanov vykonannia pokaran [Rules of Internal Order of Penal Institutions]: zatv. nakazom
Ministerstva yustytsii Ukrainy vid 29 hrudnia 2014 r. No. 2186/5. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2015 No. 4.
P. 88. 12. Kolb O. H., Zhuravska Z. V. Pro deiaki shliakhy pidvyshchennia rivnia efektyvnosti
zastosuvannia v ustanovakh vykonannia pokaran statti 391 Kryminalnoho kodeksu Ukrainy. Problemy
kryminalnoho prava, protsesu ta kryminalistyky [On some ways of increasing the level of efficiency of
application in the institutions of execution of sentences of article 391 of the Criminal code of Ukraine.
Problems of criminal law, process and criminalistics]: materialy nauk.-prakt. konf. (m. Odesa, 9 zhovt.
2009 r.). Odesa: ODUVS, 2009. P. 134–136. 13. Pro stan pravoporiadku, izoliatsii ta nahliadu, diialnist
pidrozdiliv okhorony, pozhezhnoi bezpeky ta voienizovanykh formuvan Derzhavnoi kryminalnovykonavchoi
sluzhby Ukrainy u 2016 rotsi [On the status of law enforcement, isolation and surveillance,
activities of the units of protection, fire safety and paramilitary units of the State Criminal Enforcement
Service of Ukraine in 2016]: informatsiinyi biuleten. Kyiv: Departament DKVS Ministerstva yustytsii
Ukrainy, 2017. 34 p. 14. Kopotun I. M. Teoretyko-prykladni ta pravovi zasady zapobihannia zlochynam,
shcho zumovliuiut vynyknennia nadzvychainykh sytuatsii u vypravnykh koloniiakh Ukrainy
[Theoretical-applied and legal principles of prevention of crimes that cause emergencies in the correctional
colonies of Ukraine]: dys… dokt. yuryd. nauk: 12.00.08. Odesa: Nats. un-t “Odeska yurydychna
akademiia”, 2014. 510 p. 15. Didenko A. O. Biitsi spetspidrozdilu Derzhavnoi penitentsiarnoi sluzhby
znovu masovo kalichat v’iazniv [Soldiers of the State Penitentiary Special Forces Unit again mass cripple
prisoners]. [Elektronnyi resurs]. Rezhym dostupu: http://ukrprison.org.ua/news/1309978900. 16. Didenko
A. O. Chy spryiaie pobyttia ta znushchannia vypravlenniu zasudzhenykh [Does beating and mockery
contribute to the correction of prisoners]?! (Pro podii v Kopychynskii kolonii No. 112 26 ta 27 lypnia 2012
roku) [Elektronnyi resurs]. Rezhym dostupu: http:khpg.orgy/pda/index.php?id=1343408901. 17. Nikolenko
D. O. Kultura profesiinoho spilkuvannia iz zasudzhenymy [The culture of professional
communication with prisoners]. Problemy penitentsiarnoi teorii i praktyky. 1997. No. 1 (2). P. 57–61.
18. Hula L. F. Orhanizatsiino-pravovi zakhody protydii protypravnii diialnosti kryminalnykh lideriv v
ustanovakh penitentsiarnoi systemy Ukrainy [Organizational and legal measures to counteract the
criminal activity of criminal leaders in the penitentiary system of Ukraine]: monohrafiia. Za zah. red. prof.
V. L. Ortynskoho. Lviv: Vyd-vo Lvivskoi politekhniky, 2017. 380 p. 19. Kryminolohichna viktymolohiia
[Criminological victimology]: navch. posibnyk. za zah. red. prof. O. M. Dzhuzhi. Kyiv: Atika, 2006.
352 p

Ortinsky V. L., Kolb I. O. "Мalicious disobedience as basis of use of force to convicts: individual and viticomological revention" http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-6-number-24-2019/malicious-disobedience-basis-use-force-convicts