МЕХАНІЗМ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ: НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ДЕФІНІЦІЇ

1
доктор юридичних наук, професор завідувач кафедри кримінального права і процесу Навчально-наукового інституту права та психології Національного університету “Львівська політехніка”
2
аспірант ІІІ року навчання спеціальності 081 “Право”

На основі системного підходу здійснено науково-методологічний аналіз дефініції
механізму протидії злочинності як багаторівневої ієрархічної системи. Зазначено, що
кожен рівень побудови визначається власним певним набором елементів, що можна
простежити, якщо розглядати протидію злочинності у тих аспектах, в яких відображено
побічні суспільні процеси й відповідні форми кримінологічного впливу з характерними
їм модусами (методами, засобами, способами). Виснувано, що під механізмом протидії
злочинності потрібно розуміти таке системне утворення (сукупність) принципів, норм,
інститутів (і державно-правових, і суспільно-правових), модусів (організаційних, правових, економічних, соціально-психологічних), відносин і зав’язків, за сприяння котрих
забезпечується кримінологічний вплив на певні об’єкти для осягнення визначених
цілей.

1. Lytvynov O. M. Sotsialno pravovyi mekhanizm protydii zlochynnosti v Ukraini [Social and legal mechanism of c]. Kharkiv: Vydavnytstvo kharkivskoho natsionalnoho universytetu vnutrishnikh sprav, 2008. 446 p. 2. Zhalynskyi A. Ye. spetsyalnoe preduprezhdenye prestuplenyi v SSSR: voprosy teoryy [special prevention of crimes in the USSR: questions of theory]. Lvov: Vyshcha shkola, 1976. 193 p. 3. Avanesov H. A. Krymynolohyia[Criminology]: Akademyia MVD SSSR, 1984. 500 p. 4. Zakaliuk A. P. Kurs suchasnoi ukrainskoi kryminolohii: teoriia i praktyka [Course of Modern Ukrainian Criminology: Theory and Practice]: u 3 kn. K.: Vydavnychyi dim “In Yure”, 2007–2008. Kn. 1: Teoretychni zasady ta istoriia ukrainskoi kryminolohichnoi nauky, 2007. 424 p. 5. Avrutyn Yu. E., Ehorshyn V. M., Shapyev S. M. Prestupnost y obshchestvo: problemы sotsyoheneza [Crime and society: problems of sociogenesis]. SPb.: Sankt-Peterburhskyi un-t MVD RF, 2000. 362 p.