Парадигма розвитку медичного права в Україні

https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-10-number-2-38...
Olha Kapitan. The paradigm of the development of medical law in Ukraine.

1
Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv Ph. D

У статті сформульовано парадигму розвитку медичного права в Україні, а також розглянуто складові елементи що її формують. Вважаємо, що правовідносини, які вхо- дять до предмета медичного права, доцільно виокремити у дві групи. Перша група представлена тими відносинами, що виникають при здійсненні медичної діяльності у процесі надання медичної допомоги. Тобто, відносини між лікарем і пацієнтом при здій- сненні першим діагностичних, лікувальних й профілактичних заходів. На наше переко- нання, вони є основою відносин у сфері медицини. До другої групи відносин належать відносини, що пов’язані із наданням медичної допомоги, зокрема, у сфері внутрішньої організації надання медичних послуг, обов’язкового медичного страхування, зі здійс- нення контролю та нагляду у сфері охорони здоров’я, ліцензування та акредитації ме- дичних організацій тощо. Пропонуємо такі відносини назвати організаційно-правовими у сфері медицини, позаяк вони є основою виникнення відносин у процесі реалізації ме- дичної діяльності щодо надання медичної допомоги та забезпечують її якісне надання.
Доведено, що медичне право є самостійною комплексною галуззю права, що сфор- мувалася на межі профілюючих галузей права (якими, на нашу думку, є цивільне, адмі- ністративне право, право соціального забезпечення), предметом якої є суспільні відно- сини, які постають у процесі реалізації медичної діяльності щодо надання медичної до- помоги та організаційно-правові відносини у сфері медицини. В основі їх правового регулювання покладено комбінований (імперативно-диспозитивний метод). Таким чи- ном, усвідомлення самостійної галузевої належності медичного права сприятиме його подальшому розвитку, вдосконаленню правового регулювання окремих галузевих ін- ститутів, запровадженню нових механізмів охорони та захисту прав та інтересів суб’єктів у сфері охорони здоров’я.

1. Konstytutsiia Ukrainy. [Constitution of Ukraine]. Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrainy» / VR Ukrainy. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (Accessed: 7.06.2023) [in Ukrainian].

2. Hrevtsova R. Yu. (2011) Tendentsii rozvytku medychnoho i farmatsevtychnoho prava v Ukraini. [Trends in the development of medical and pharmaceutical law in Ukraine]. Druhyi Vseukrainskyi konhres z medychnoho prava, bioetyky i sotsialnoi polityky z mizhnarodnoiu uchastiu (14-15 kvitnia 2011 r., m. Kyiv): Zbirnyk tez dopovidei (Naukovo-praktychne vydannia). Upor. k.iu.n. Hrevtsova R.Iu., d.m.n. Stepanenko A.V. Kyiv: Vydavnytstvo «KIM»Publ. P. 31–32. [in Ukrainian].

3. Bedenko-Zvarydchuk O. (2012) Pravovyi status patsiienta ta yoho predstavnyka. [Legal status of the patient and his representative]. Praktyka upravlinnia medychnym zakladom. No5. P. 19–28. [in Ukrainian].

4. Seniuta I. (2020) «Vvazhaiu za neobkhidne rozrobyty y pryiniaty Medychnyi kodeks Ukrainy». [«I consider it necessary to develop and adopt the Medical Code of Ukraine»]. Yurydychna hazeta. No 13 (719). URL: https://yur-gazeta.com/interview/vvazhayu-za-neobhidne-rozrobiti-y-priyn... (Accessed: 7.06.2023). [in Ukrainian].

5. Hladun Z. S. (2005) Problemy formuvannia medychnoho prava v Ukraini.  [Problems of the formation of medical law in Ukraine]. Visnyk Lvivskoho natsionalnoho medychnoho universytetu. No 3. P. 66–70. [in Ukrainian].

6. Bilyk P. (2021) Naukovi pidkhody rozuminnia medychnoho prava yak okremoi novoi haluzi. [Scientific approaches to understanding medical law as a separate new field]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Seriia: Yurydychni nauky. No 2 (30). P. 36–42. [in Ukrainian].

7. Stetsenko V. Yu. (2007) Predmet, metod i systema medychnoho prava. [Subject, method and system of medical law]. Medychne pravo Ukrainy: problemy stanovlennia ta rozvytku: materialy I Vseukr. nauk.-prakt. konf. (m. Lviv, 19–20 kvitnia 2007 r.). Lviv: LOBF «Medytsyna i pravo»Publ. P. 297–301. [in Ukrainian].

8. Deshko L. (2006) Pro haluzevu nalezhnist medychnoho prava Ukrainy. [About the sectoral relevance of the medical law of Ukraine]. Pravo Ukrainy. No 1. P. 120–124. [in Ukrainian].

9. Hladun O. M. (2001) Zahalnyi ohliad pravovidnosyn v haluzi okhorony zdorovia. [General overview of legal relations in the field of health care.]. Aktualni problemy pravoznavstva.Vol. 3. P. 179–186. [in Ukrainian].

10. Lohvynenko B. O. (2012) Do pytannia pro predmet medychnoho prava Ukrainy. [Regarding the subject of medical law of Ukraine]. Yevropeiski perspektyvy. No 4. Vol. 1. P. 74–78. [in Ukrainian].

11. Seniuta I. Ya. (2011) Prava i oboviazky subiektiv medychnykh pravovidnosyn: deiaki problemy realizatsii. [Rights and obligations of subjects of medical legal relations: some implementation problems]. Pravo Ukrainy. No11/12. P. 67–73. [in Ukrainian].

12. Medychne pravo Ukrainy: pidruchnyk. (2008) [Medical law of Ukraine: textbook]. Za. zah. red. S. H. Stetsenka. Kyiv: Vseukrainska asotsiatsiia vydavtsiv «Pravova yednist»Publ. 507 p. [in Ukrainian].