Правова ідентичність: структурування смислового простору

https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-10-number-2-38...
Valentyn Davydiuk. Legal identity: structuring the meaningful space.

1
Навчально-науковий інститут права, психології та інноваційної освіти Національний університет «Львівська політехніка»

У статті обґрунтовано положення про доцільність вважати правову ідентичність як особливу форму соціальної ідентичності та розкрито її сутність як юридичної категорії. Визначено, що правова ідентичність визначається насамперед індивідуальним характером, адже це індивідуальна якість фізичної особи, яка полягає у взаєморозумінні між цією особою та суспільством, забезпечує можливість оптимальної реалізації суб’єктивних юридичних прав й сприяє оперативному здійсненню суб’єктивних юридичних обов’язків, є базисом розвитку індивідуального правового статусу та служить морально-психологічним детермінантом характеру правової поведінки суб’єкта права.

Акцентовано на тому, що правова ідентичність є динамічною категорією, яка трансформується в процесі правової соціалізації. Ідентичність особи у науковому дискурсі здебільшого тлумачиться як динамічне, цілісне когнітивно-мотиваційне утворення, а відтак є системою визначальних соціальних конструктів суб’єкта, що упродовж життя конструюється (формується) внаслідок взаємодії, соціального порівняння та активної побудови соціальної реальності. Відповідно, і правова ідентичність має динамічний характер, містить мотиваційну складову, є системою соціальних конструктів індивідуальної особи як суб’єкта права та формується у процесі соціально-правової взаємодії аналогічних і відмінних суб’єктів права, відображає морально-психологічне зіставлення себе з навколишньою правовою дійсністю та є чинником, який впливає на правову матерію певного суспільства. Правова ідентичність має несталу природу та трансформується у процесі правової соціалізації особи. Соціально-правові реалії особи викликають зміни її особистості, а підвищення чи, навпаки, зниження цінності права на певному етапі життя людини відображається в її сутності.

1. Erik H. Erikson. Identität und Lebenszyklus. URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-531-92196-9_3 (Accessed: 17.05.2023). [in English]. 

2. Burke P. (2004) Identities and social structure. Social psychology quarterly. Vol. 67. No 1. P. 5–15. [in English].https://doi.org/10.1177/019027250406700103

3. Nahorna L. P. (2011) Sotsiokulturna identychnist: pastky tsinnisnykh rozmezhuvan [Sociocultural identity: pitfalls of value distinctions]. Kyiv: IPiEND im. I. F. Kurasa NAN Ukrainy Publ. 272 p. [in Ukrainian].

4. Herasymenko O. A. (2018) Psykholohichnyi zmist poniattia «pravova identychnist» [The psychological meaning of the concept of «legal identity»]. Psykholohichni ta pedahohichni problemy profesiinoi osvity ta patriotychnoho vykhovannia personalu systemy MVS Ukrainy : tezy dop. nauk.-prakt. konf. (m. Kharkiv, 30 berez. 2018 r.). MVS Ukrainy, Kharkiv. nats. un-t vnutr. sprav. Kharkiv. P. 265–268. [in Ukrainian].

5. Zemlianska O. V. (2004) Pravo yak faktor rehuliatsii povedinky osobystosti [Law as a factor in the regulation of individual behavior]. Osobystist yak obiekt sudovo-psykholohichnoi ekspertyzy. Kharkiv: NUVS Publ.  P. 48–94. [in Ukrainian].

6. Paruta O. V. (2017) Pravova identychnist osoby [Legal identity of a person]: avtoreferat dysertatsii na zdobuttia naukovoho stupenia kandydata yurydychnykh nauk: 12.00.01 – teoriia ta istoriia derzhavy i prava; istoriia politychnykh i pravovykh uchen. Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy, Natsionalnyi universytet «Lvivska politekhnika». Lviv. 17 p. [in Ukrainian].

7. Korol K. (2022) Pravova kultura ta formuvannia pravovoi identychnosti. [Legal culture and formation of legal identity]. Yevropeiskyi vybir Ukrainy, rozvytok nauky ta natsionalna bezpeka v realiiakh masshtabnoi viiskovoi ahresii ta hlobalnykh vyklykiv KhKhI stolittia» (do 25-richchia Natsionalnoho universytetu «Odeska yurydychna akademiia» ta 175-richchia Odeskoi shkoly prava): u 2 t. : materialy Mizhnar.nauk.-prakt. konf. (m. Odesa, 17 chervnia 2022 r.). Za zahalnoiu redaktsiieiu S. V. Kivalova. Odesa : Vydavnychyi dim «Helvetyka» Publ. Vol. 1. P. 126–128. [in Ukrainian].

8. Kravtsov Yu. S., Yakunina A. O. (2015) Pravova identychnist yak dukhovna skladova pravosvidomosti [Legal identity as a spiritual component of legal awareness]. Hrani. No 4. P. 96–99. [in Ukrainian].

9. Suchasne suspilstvo: filosofsko-pravove doslidzhennia aktualnykh problem : monohrafiia [Modern society: a philosophical and legal study of current problems] (2016). O. H. Danylian, O. P. Dzoban, S. B. Zhdanenko ta in.; za red. O. H. Danyliana. Kharkiv: Pravo Publ. 488 p. [in Ukrainian].

10. Slyvka S. S. (2005) Pryrodne ta nadpryrodne pravo[Natural and supernatural law]: u 3 ch. Ch. 1 : Pryrodne pravo: istoryko-filosofskyi pohliad. Kyiv: Atika Publ. 224 p. [in Ukrainian].

11. Didenko N. H. (2006) Pravova identychnist i pravovyi nihilizm u demokratychnomu suspilstvi [Legal identity and legal nihilism in a democratic society]. Identychnist u suchasnomu vymiri : mater. Mizhnar. nauk.-teoret. konf. Donetsk : TOV «Iuho-Vostok, Ltd» Publ. P. 123–125. [in Ukrainian].