Потенціал громадських організацій у формуванні правової ідеології українського соціуму

https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-10-number-2-38...

Rostyslav Zhuravskyi. The potential of public organizations in forming the legal ideology of Ukrainian society.

1
Навчально-науковий інститут права, психології та інноваційної освіти Національний університет «Львівська політехніка»

У статті розкрито потенціал громадських організацій у формуванні правової ідео- логії українського суспільства. Розкриваючи роль діяльності громадських організацій у формуванні правової ідеології українського суспільства визначено такі їх функції у цьому процесі: громадянської та професійної соціалізації; функцію комунікації; норма- тивно-регулятивну, організаційну, опозиційну, захисну, виховну та кадрову функції. У статті з’ясовано, що серед найбільш популярних способів формування правової ідеології українського суспільства, які використовуються громадськими організаціями, і є вкрай значимими у військових умовах слід виокремити: волонтерську та благодійницьку дія- льність, просвітницьку й наукову роботу, налагодження міжнародних зв’язків, надання підтримки соціально незахищеним громадянам, внутрішньо переміщеним особам, пост- раждалим від військових дій, і військовим та їхнім сім’ям.
У статті акцентується на тому, що потенціал громадських організацій у форму- ванні правової ідеології полягає передусім у досягненні загального соціального консен- сусу, суспільного компромісу, на засадах усталеного, цілісного бачення ролі права в державі та громадянському суспільстві, а також у визначенні основних цілей, методів і механізмів правового регулювання. Одним із зобов’язань держави стосовно громадсь- ких організацій є нормативно-правове забезпечення їх діяльності та взаємодії з органа- ми публічної влади, зокрема прийняття спеціальних законів, які визначають їх право- вий статус.

1. 1. Zakon Ukrainy «Pro hromadski obiednannia». [Law of Ukraine «On Public Associations»]. Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrainy» / VR Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_010#Text (Accessed: 22.05.2023). [in Ukrainian].

2. Politolohiia: pidruchnyk. (2003) [Political science: textbook]. Za red. O. V. Babkina, V. P. Horbatenko. Kyiv: Akademiia Publ. 528 p. [in Ukrainian].

3. Nediukha M. (2009) Svitohliadno-teoretychni zasady pravovoi ideolohii. [Світоглядно-теоретичні засади правової ідеології]. Viche. No 21. P. 12–15. [in Ukrainian].

4. Harasymiv T. Z., Chornopyska V. Z., Dasho T. Yu. (2020) Hromadianske suspilstvo: pravovyi imperatyv suchasnosti. [Civil society: the legal imperative of modernity]. Monohrafiia. Lviv: Rastr-7 Publ. 244 p. [in Ukrainian].

5. Nediukha M. (2013) Sutnist i pryznachennia pravovoi ideolohii yak vyznachalnoho skladnyka pravovoi polityky Ukrainy. [The essence and purpose of legal ideology as a defining component of the legal policy of Ukraine]. Biuleten Ministerstva yustytsii Ukrainy. No 9. P. 117–124. [in Ukrainian].

6. Harasymiv T. Z. (2019) Rol hromadskykh orhanizatsii u formuvanni ideolohii modernizatsii ukrainskoho suspilstva. [The role of public organizations in the formation of the ideology of modernization of Ukrainian society]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Seriia: Yurydychni nauky. No23. Vol. 6. P. 10–17. [in Ukrainian].