Повноваження Конституційного Суду України:шляхи вдосконалення

Olena Kovalchuk. Authority of the constitutional court of Ukraine: ways of improvement.

1
Національний університет “Львівська політехніка”

У статті розглянуто проблеми нормативно-правового врегулювання повноважень Конституційного Суду України на рівні Конституції України та Закону України “Про Конституційний Суд України”, питання достатності обсягу повноважень Конститу- ційного Суду України та можливості їх вдосконалення шляхом значного розширення з метою якісного забезпечення виконання функції охорони Конституції України.
Проаналізовано зарубіжний досвід щодо особливостей повноважень органів конституційного контрою, зокрема таких держав, де застосовуються американська, французька чи австрійська моделі.
Оскільки, Конституційний Суд України повинен бути дієвим захистом норм Конституції України, пропонується: розширити обсяг повноважень Конституційного Суду України, зокрема, надати повноваження Конституційному Суду України, за необхідності, самостійно ініціювати питання про відповідність Конституції України (конституційність) законів та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, а не лише за зверненням відповідних уповноважених суб`єктів; повернути повноваження щодо офіційного тлумачення законів України; передбачити чіткий механізм виконання рішень та висновків Конституційного Суду України та відповідальність за їх невиконання; на рівні Конституції України визначити вичерпний перелік актів, які приймає Конституційний Суд України.

1. Konstytutsiia Ukrainy: vid 28 chervnia 1996 p. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (data zvernennia: 30.08.2023). [in Ukrainian].

2. Pro Konstytutsiinyi Sud Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 13 lypnia 2017 r. # 2136-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-19#Text (data zvernennia: 30.08.2023). [in Ukrainian].

3. Shapoval V.M. Konstytutsiine pravo zarubizhnykh krain.Akademichnyi kurs: pidruchnyk / V.M. Shapoval. 2-he vyd., pererob. i dopov. K.: Yurinkom Inter, 2010. 464 p. [in Ukrainian].

4. Ivanovska A.M. Ofitsiine tlumachennia Konstytutsii i zakoniv Ukrainy yak povnovazhennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy // Universytetski naukovi zapysky, 2013. # 4(48). P. 19–35. [in Ukrainian].

5. Pankevych O.Z. Derzhavne pravo zarubizhnykh derzhav: pidruchnyk. Lviv: Lvivskyi derzhavnyi universytet vnutrishnikh sprav, 2018. 260 p. [in Ukrainian].

6. Romtsiv O.I. Problemy realizatsii rishen Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy // Elektronne naukove vydannia «Analitychno-porivnialne pravoznavstvo». URL: http://app-journal.in.ua/wp-content/uploads/2022/12/20.pdf (data zvernennia: 30.08.2023). [in Ukrainian].

7. Kuliavets O.S. Problemy vykonannia rishen Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy u spravakh za konstytutsiinymy skarhamy // Naukovi zapysky Lvivskoho universytetu biznesu ta prava. Seriia ekonomichna. Seriia yurydychna. Vypusk 31/2021. P. 54–61. [in Ukrainian].

8. Kelman M.S. Konstytutsiinyi kontrol yak zasib zakhystu konstytutsii u natsionalnykh pravovykh systemakh kontynentalnoho prava: avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk [12.00.02] / Instytut derzhavy i prava im. V.M. Koretskoho NAN Ukrainy. Kyiv, 2001. 23 p. [in Ukrainian].