повноваження

Забезпечення функціонування суспільства у діяльності органів місцевого самоврядування за умов дії правового режиму воєнного стану

Наукова стаття присвячена дослідженню питань діяльністі органів місцевого самоврядування в період дії правового режиму воєнного стану у забезпечені функціонування суспільства, характеристики поняття, компетенції та ознак органів місцевого самоврядування, видів органів місцевого самоврядування. У статті розглянуто наукові і нормативно-правові підходи до визначення найважливіших функцій місцевої влади, зокрема, забезпечення конституційних прав та безпеки громадян. Місцеве самоврядування в період дії воєнного стану щоденно стикається з багатьма викликами.

Забезпечення функціонування суспільства у діяльності органів державної влади за умов дії правового режиму воєнного стану

Наукова стаття присвячена дослідженню питань діяльністі органів місцевого самоврядування в період дії правового режиму воєнного стану у забезпечені функціонування суспільства, характеристики поняття, компетенції та ознак органів місцевого самоврядування, видів органів місцевого самоврядування. У статті розглянуто наукові і нормативно-правові підходи до визначення найважливіших функцій місцевої влади, зокрема, забезпечення конституційних прав та безпеки громадян. Місцеве самоврядування в період дії воєнного стану щоденно стикається з багатьма викликами.

Здійснення кримінального судочинства судом присяжних в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку

Анотація. У статті розглянуто проблемні питання реалізації в Україні інституту суду присяжних, сучасний стан здійснення кримінального правосуддя судом присяжних, причини неефективності вітчизняного законодавчого механізму діяльності суду присяжних, шляхи вдосконалення національної правової системи в межах здійснення правосуддя судом присяжних та можливості втілення зарубіжного досвіду при реформуванні судової системи в Україні.

Особливості адміністративно-правового статусу судових органів як суб’єктів захисту права громадян на безпечне для життя та здоров’я довкілля в Україні

Стаття присвячена проблемі визначення особливостей адміністративно-правового статусу судових органів як суб’єктів захисту права громадян на безпечне для життя та здоров’я довкілля в Україні.

Особливу увагу присвячено визначенню особливостей цільового, структурно-організаційного та компетенційного блоків такого статусу.

Питання нормативно-правового регулювання діяльності Президента України

Анотація. У статті розглянуто питання нормативно-правового регулювання діяльності Президента України, зокрема, визначення повноважень Президента України в Конституції України та проблем нормативно-правового регулювання реалізації повноважень Президента України на законодавчому рівні.

Повноваження Конституційного Суду України:шляхи вдосконалення

У статті розглянуто проблеми нормативно-правового врегулювання повноважень Конституційного Суду України на рівні Конституції України та Закону України “Про Конституційний Суд України”, питання достатності обсягу повноважень Конститу- ційного Суду України та можливості їх вдосконалення шляхом значного розширення з метою якісного забезпечення виконання функції охорони Конституції України.
Проаналізовано зарубіжний досвід щодо особливостей повноважень органів конституційного контрою, зокрема таких держав, де застосовуються американська, французька чи австрійська моделі.

Вплив інституту президенства на ефективність діяльності органів влади

Розглянуто вплив Інституту Президентства на становлення української державності. Визначено статус та роль Президента протягом існування незалежної України. Проаналізовано історичні аспекти становлення інституту президентства.

Повноваження нотаріуса в умовах сьогодення

Досліджено питання щодо прав та обов’язків нотаріуса відповідно до чинного законодавства, визначено можливості вчинення ним тих чи інших дій та доцільність передання йому державою окремих повноважень. Визначено міру дозволеної поведінки нотаріуса та встановлено систему заборон у його діяльності.

Cистема стримувань і противаг як атрибут демократії: політологічний аналіз (оглядова стаття)

Розглянуто особливості системи стримувань і противаг як одного із атрибутів демократичного розвитку. Наголошено на нових підходах до розуміння системи стримувань і противаг у політичному контексті, враховуючи особливості сучасних політичних трансформацій, що наявні у світі. На основі аналізу політичної практики демократичних держав виокремлено основні риси системи та доведено, що вона є багатовимірним інститутом. Відповідно до цього, виокремлено головні виміри функціонування системи стримувань і противаг та описано проблеми, які можуть виникати на кожному з цих рівнів.