Зарубіжний досвід сімейної медіації та його можливість імплементації в Україні

Mariia Antsyferova, Victoriya Chornopyska. Foreign experience of family mediation and its possibility of implementation in Ukraine.
https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-10-number-3-39...

1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

Враховуючи, що наша країна стрімко інтегрується в європейський простір, у статті проаналізовано міжнародний досвід правового регулювання інституту медіації та його можливість імплементації в Україні. Зокрема, розкрито міжнародний досвід у питаннях урегулювання спорів, що здійснюється за допомогою медіаційних процедур, органів, які відповідають за здійснення медіації, у США, Австрії, Німеччині, Фінляндії, Ірландії, Австралії та інших країнах.

Наголошується, що світова практика обов’язкової медіації в сімейних спорах зумовлена тим, що медіація дає можливість враховувати ті аспекти, які не підпадають під нормативно-правову регламентацію, проте мають вагоме значення у сімейних правовідносинах.

Особливу увагу приділено яскраво вираженій тенденції в зарубіжних країнах щодо сімейної медіації, а саме щодо її професіоналізації. Так, у більшості державах здійснюється висока фахова підготовка, розробляються та затверджуються освітні стандарти навчання, вводиться процедура державної акредитації сімейних медіаторів.

Висвітлено важливість та ефективність впровадження інституту сімейної медіації в правову систему України як альтернативи суду.

1. Yosypenko S. T. 92017) Perspektyvy instytutsionalizatsii simeinoi mediatsii u pryvatnopravovykh vidnosynakh. [Prospects of institutionalization of family mediation in private law relations]. Scientific and information bulletin of the Ivano-Frankivsk University of Law named after King Danylo Halytskyi: journal. Law series. № 3 (15). P. 201–209. [in Ukrainian].

2. Rekomendatsiia № R (98) 1 Komitetu Ministriv Rady Yevropy derzhavam-chlenam shchodo mediatsii v simeinykh spravakh: ukhvaleno Komitetom Ministriv Rady Yevropy na 616 zasidanni zastupnykiv ministriv vid 21.01.1998 r.[Recommendation No. R (98) 1 of the Committee of Ministers of the Council of Europe to member states regarding mediation in family matters: adopted by the Committee of Ministers of the Council of Europe at the 616th meeting of the Deputy Ministers of 21.01.1998.]. Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrainy» / VR Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_828#Text (Accessed: 08.03.2023) [in Ukrainian].

3. Mishyna Zh. V. (2012) Mediatsiia yak alternatyvna forma vyrishennia sporiv. [Mediation as an alternative form of dispute resolution]. Almanakh prava. № 3. Р. 234–238. [in Ukrainian].

4. Tisnohuz V. Mediatsiia – odyn z alternatyvnykh metodiv vyrishennia sporiv. [Mediation is one of the alternative dispute resolution methods]. URL: https://visnyk.iful.edu.ua/wp-content/uploads/2019/02/15-30-17.pdf (Accessed: 09.03.2023).[in Ukrainian].

5. Zakon Ukrainy «Pro mediatsiiu». [Law of Ukraine «On Mediation»]. Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrainy» / VR Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1875-20#Text (Accessed: 08.03.2023) [in Ukrainian].