Принципи медіації як альтернативного способу захисту прав людини і громадянина

2022;
: 171-177

https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-9-number-335-2...
Malets M. Principles of mediation as an alternative method to ensure human and citizen’s rights

Автори:
1
Навчально-науковий інститут права та психології Національного університету “Львівська політехніка”, асистент кафедри адміністративного та інформаційного права

У статті проаналізовано принципи медіації як альтернативного способу захисту прав людини і громадянина вказані у Законі України «Про медіацію», розкрити їх взаємозв’язок й взаємообумовленість. Методика дослідження включає комплексний аналіз та узагальнення наявного науково-теоретичного матеріалу та формулювання відповідних висновків. Під час дослідження використовувались методи наукового пізнання: термінологічний, логіко-семантичний, функціональний, системно-структурний, логіко-нормативний. У процесі дослідження визнано, що під медіації розуміються організовані особливим чином переговори за участю нейтрального посередника, який сприяє сторонам у виробленні взаємовигідного рішення. Такий підхід можна вважати одним з найбільш ефективних способів відновлення порушених суб'єктивних прав. Принципи медіації поділяються на правові та комунікативно-психологічні, які мають правове значення. Розкрито принципи: добровільності, конфіденційності, незалежності та нейтральності медіатора, неупередженості медіатора, самовизначення та рівності прав сторін медіації. В процесі дослідження встановлено, що формування законодавства щодо медіації повинно ґрунтуватися на принципах медіації визначених на підставі теоретико-методологічного аналізі принципів визначених у чинному законодавстві зарубіжних країн та принципах права визначених Конституцією України. Прикладне значення дослідження визначається тим, що наукові результати створюють наукову основу для вдосконалення законодавства про медіацію, можуть бути використано у правотворчій та правозастосовній діяльності.

1. Yesimov S.S. (2020). Preventive regulation: theoretical aspects. Socio-legal studies. [Socio-legal studies]. Issue 3 (9). 40-47. [in Ukrainian].

2. On mediation [On local self-government in Ukraine]: Zakon Ukrayiny vid of 19.05.2021 № 1875-IX-VR of Ukraine. URL. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1875-20#top. (Accessed: 01.05.2022). [in Ukrainian].

3. Kovalev M., Yesimov S., Kramar R., Skrynkovskyi R. (2017). Prospects for reforming the organizational and legal mechanism for ensuring human and civil rights and freedoms.TrajectoryScience = PathofScience. Vol. 3, No. 10. S. 6001-6008. [in Ukrainian].

4. Administrative law of Ukraine (general part): textbook [Administrative law of Ukraine (general part)]. (2021). / O.I. Ostapenko, M.V. Kovalev, S.S. Yesimov, L.S. Hulak et. al. Lviv: Spolakh, 618 p. [in Ukrainian].

5. Civil Code of Ukraine [Code of Ukraine on Civil]: Law of Ukraine of January 16, 2003 № 435-IV. URL.https: //zakon.rada.gov.ua/laws/card/435-15/conv. (Accessed: 01.05.2022). [in Ukrainian].

6. Podkovenko T., Fihun N. (2017). The institute of mediation in the mechanism of resolving legal disputes: basic ideas and principles. [Current issues of jurisprudence]. Issue 3 (11). 36-40. [in Ukrainian].

7. Yosipenko C.T. (2015). Principles of mediation in private law relations. [Scientific Bulletin of Uzhhorod National University]. Law series. Issue 35. Part I. Volume 1. 130-133. [in Ukrainian].

8. Constitution of Ukraine: Law of Ukraine of June 28, 1996 № 254k / 96-VR. URL. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv#n. (Accessed: 01.05.2022). [in Ukrainian].

9. Skripchenko VO (2020). Independence of judges as a guarantee of legality in administrative proceedings. [Legal scientific electronic journal]. № 1. 176-178. [in Ukrainian].