Особливості запровадження процедури спільного транзиту в Україні

Iryna Shulhan, Kateryna Prodan "Peculiarities of the introduction of the joint transit procedure in Ukraine".

1
асистент кафедри теорії, історії та філософії права Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету “Львівська політехніка”
2
Національний університет «Львівська політехніка»

Стаття присвячена актуальним питанням правового регулювання митного режиму транзиту в Україні в контексті адаптації митного законодавства до норм і стандартів Європейського Союзу. Встановлення митних режимів є однією з центральних складових системи митної діяльності. Їх запровадження покликане слугувати розвитку зовнішньої торгівлі, економічного співробітництва та сприяти наповненню державного бюджету. Митні режими виконують стимулюючу, регулюючу та захисну роль у процесі економічного зростання. Автори розглядають митний режим транзиту та його різновид - режим спільного транзиту, аналізують його правову природу та особливості правового регулювання. Транзит є важливим митним режимом, який виконує стимулюючу функцію та сприяє розвитку зовнішньоекономічних зв'язків України, а його функціонування потребує належного правового забезпечення.

У статті розкрито поняття та сутність новели митного законодавства «єдиної системи оформлення», яка являє собою правове регулювання порядку та умов переміщення товарів через митну територію України за єдиною системою оформлення. Розглянуто права та обов'язки суб'єктів режиму спільного транзиту, правове забезпечення митних процедур та електронний обмін даними під час застосування режиму спільного транзиту. Проаналізовано правове забезпечення митних процедур та електронного обміну даними під час застосування процедури спільного транзиту через електронну транзитну систему. Аналіз національних та міжнародних нормативно-правових актів доводить, що система має свою специфіку, власний зміст і є невід'ємним елементом режиму спільного транзиту.

Наголошено, що низка питань, пов'язаних із співіснуванням двох митних режимів (транзиту та спільного транзиту), потребує подальшого врегулювання у відповідному законодавстві. Крім того, перед законодавцем стоятиме завдання подальшого реформування функціонування митної системи шляхом внесення відповідних змін і доповнень до Митного кодексу України та інших законодавчих актів.

1. Shulha M. H. (2013) Mytnyi rezhym tranzytu [Сustoms transit regime]. Teoriia i praktyka pravoznavstva: elektr. nauk. fakh. vyd. Nats. un-tu «Yuryd. akad. Ukrainy im. Yaroslava Mudroho». Kharkiv. 2013. Vyp. 2.  Retrieved from: https://dspace.nlu.edu.ua//jspui/handle/123456789/5961 (Accessed 30.10.2023) [in Ukrainian].

2. Mytnyi kodeks Ukrainy [the Customs Code of Ukraine] : Zakon Ukrainy № 4495-VI vid 13.03.2012 r. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR), 2012, № 44-45, № 46-47, № 48, st.552. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17#Text (Accessed 28.10.2023) [in Ukrainian].

3. Konventsiia pro protseduru spilnoho tranzytu [Convention on a Common Transit Procedure]. Pro pryiednannia Ukrainy do Konventsii : Zakon Ukrainy № 2555-IX vid 30.08.2022 r. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_001-87#Text (Accessed 29.10.2023) [in Ukrainian].

4. Derzhavna Mytna Sluzhba [State Customs Service]. Ofitsiina vebstorinka. Retrieved from: : https://customs.gov.ua/forum/?tag=ncts-140 (Accessed 29.10.2023) [in Ukrainian].

5. Systema sproshchen (dlia AEO, pidpryiemstv bez statusu AEO, tranzytni sproshchennia) [System of simplifications (for AEOs, enterprises without AEO status, transit simplifications)]. Ministerstvo Finansiv Ukrainy. Retrieved from: https://mof.gov.ua/uk/system_of_simplifications-623 (Accessed 28.10.2023) [in Ukrainian].

6. Serhiienko O. (2023) Maizhe 24 tys. tranzytnykh deklaratsii i 85 avtoryzatsii na tranzytni sproshchennia: pidbyto pidsumky roku "mytnoho bezvizu" [ Almost 24 thousand transit declarations and 85 authorisations for transit simplification: results of the year of "customs visa-free regime"]. DSnews.ua.  Retrieved from: https://www.dsnews.ua/ukr/economics/mayzhe-24-tis-tranzitnih-deklaraciy-i-85-avtorizaciy-na-tranzitni-sproshchennya-pidbito-pidsumki-roku-mitnogo-bezvizu-04102023-488080 (Accessed 27.10.2023) [in Ukrainian].