Митний режим тимчасового ввезення: аналіз законодавства та подальші перспективи розвитку

Iryna Shulhan, Kateryna Hyrka "Customs regime of temporary importation: analysis of legislation and further development prospects".

1
асистент кафедри теорії, історії та філософії права Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету “Львівська політехніка”
2
Національний університет «Львівська політехніка»,

Це дослідження присвячене аналізу митного режиму тимчасового ввезення, який визначається як тимчасове ввезення товарів на митну територію без сплати податків і зборів. Автори аналізують правове регулювання цього режиму в контексті міжнародних торговельних відносин та національного законодавства.

Законодавство розкриває багато ключових аспектів митного режиму України щодо тимчасового ввезення, таких як обов’язки та права учасників процесу, взаємодія з іншими митними режимами. Українські вчені активно вивчають практику застосування цієї митної системи, досліджують випадки успішної інтеграції  та виявляють проблемні ситуації. Їх науковий підхід враховує ефективність використання тимчасового ввезення задля стимулювання зовнішньоекономічної діяльності та залучення іноземних інвестицій.

Проаналізовано механізми регулювання використання тимчасового ввезення та їх вплив на економічний розвиток. Особливу увагу приділено перспективам розвитку тарифного режиму тимчасового ввезення в сучасній світовій економіці. Розглянуто можливості вдосконалення нормативно-правової бази та взаємодії між державами з метою сприяння ефективному використанню цієї системи для сприяння міжнародній торгівлі та стимулювання економічного зростання.

Дослідження висвітлює всі прогалини та неясності в чинному законодавстві та визначає можливості для покращення. Основна увага зосереджена на змінах у законодавстві. Крім того, наголошено на важливості приведення митного законодавства України у відповідність до стандартів та вимог Світової організації торгівлі задля підвищення економічного зростання нашої країни.

Результати дослідження будуть корисними не лише для розробки стратегій та політик, спрямованих на вдосконалення управління тимчасовим ввезенням, але й для науковців, які цікавляться питаннями міжнародної торгівлі та митного регулювання.

1. Nazarova Ya. B. (2014). Mytni rezhymy tymchasovoho vvezennya i tymchasovoho vyvezennya yak vydy administratyvno-pravovyh rezhmiv [Customs regimes of temporary import and temporary export as types of administrative and legal regims]. Customs affairs. №1. Р. 48–54. [in Ukrainian].

2. Shulha M.H. (2014). Mytni rezhymy tymchasovoho vvezennya ta vyvezennya [Customs regimes for temporary import and export]. Legal electronic scientific journal. №5. Р. 90–93. [in Ukrainian].

3. Mytniy Kodeks Ukrainy [Customs code of Ukraine] : Zakon Ukrainy vid 13.03.2012. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17#Text   (Accessed 09.11.2023) [in Ukrainian].

4. Kekish I.P. (2015). Shlyahy pokrashchennya zastosyvannya mytnoho rezhymy tymchasovoho vvezennya. [Ways to improve the customs regime of temporary importation]. Scientific bulletin of the international humanitarian university. № 10. Р. 243–246. [in Ukrainian].

5. Pro zovnishnioekonomichny diyal’nist’ [About foreign economic activity] : Zakon Ukrainy vid 16.04.1991 №959-ХІІ. Vidomosti Verhovnoi Rady Ukrainy (VVR). 1991, №29, st.377. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12#Text  (Accessed 09.11.2023) [in Ukrainian].

6. Pro pryednannya do Konventsii. Mizhnarodna konventsia pro sproshchennya i harmonizatsiyu mytnykh procedur [About accession to the Convention. International Convention on the Simplification and Harmonization of Customs Procedures] : Zakon Ukrainy vid 05.10.2006 №227-V. Vidomosti Verhovnoi Rady Ukrainy (VVR). 2006, №48, st.476. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_643#Text (Accessed 09.11.2023) [in Ukrainian].

7. Konventsiya pro tymchasove vvezennya [Convention on temporary importation]. Pro pryednannya Ukrainy do Konventsii : Zakon Ukrainy vid 24.03.2004 №1661-ІV. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_472#Text (Accessed 09.11.2023) [in Ukrainian].

8. Pro mytnyi taryf Ukrainy [About customs tariff of Ukraine] : Zakon Ukrainy vid 19.10.2022 №2697-XI. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-20#Text  (Accessed 09.11.2023) [in Ukrainian].