Поняття та основи правового регулювання інституту медіації: український та зарубіжний досвід

Solomia Vasyliv, Ivanna Dobrianska "Concepts and fundamentals of legal regulation of mediation institute: ukrainian and foreign experience".
https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-10-number-4-40...

1
старший викладач кафедри цивільного права та процесу Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти
2
Національний університет «Львівська політехніка»

Стаття присвячена поняттю та правовому регулюванню інституту медіації в Україні. Автори зауважують, що на сьогодні медіація є oдними з найефективніших способів вирішення конфліктів, адже саме рішення прийняте за результатами переговорів чи взаємної згоди сторін відображають справжні інтереси сторін. Сучасна медіація є одним з методів позасудового неформального врегулювання спорів, таких як арбітраж, примирення, третейські суди, експертна оцінка. Медіація може бути застосована як у сімейних спорах, так і у спорах між великими корпораціями чи міжнародних спорах як не лише альтернативний метод вирішення конфліктів, але як найбільш ефективний.

Автори, аналізуючи поняття медіації, вказують, що національне законодавство містить визначення поняття медіації у Законі України «Про медіацію».

Автори зазначають, що не зважаючи на певні відмінності у дефініціях, для поняття медіації визначальними є наступні характерні ознаки: залучення третьої незацікавленої, незалежної особи, яка сприяє досягненню консенсусу між конфліктуючими сторонами; добровільність участі у процесі медіації; конфіденційність процедури врегулювання спору. Також  до характерних рис медіації відносять  її несудовий характер.

У статті автори зауважують, що прийняття Закону України «Про медіацію» має свої позитивні наслідки, а саме: підвищення поінформованості населення про медіацію, як спосіб вирішення конфліктів шляхом переговорів; підвищення довіри до такого позасудового  способу врегулювання спору, завдяки правовій визначеності процедури медіації, правового статусу медіатора, прав та обов’язків учасників процедури медіації, окреслення основних засад (принципів)  її проведення; легалізація професії медіатора та відповідного виду діяльності; визначення статусу медіатора у взаємодії з судами, органами влади у питаннях процедури медіації; недопущення допиту медіатора в якості свідка щодо відомостей, які стали йому відомі під час участі у процедурі медіації.

Законодавче регулювання процедур медіації, на думку авторів, створює умови для більш активного застосування цього способу врегулювання конфліктів (спорів) та їх вирішення.

  1. Sophie Tkemaladze (2017) Mediation in Georgia: from tradition to modernity. Retrieved from: https://www.undp.org/content/dam/georgia/docs/publications/DG/UNDP_GE_DG.... (accessed 23.09.2023). [in English].
  2. Kyselova T. (2010) Yak vse pochynalosia: istoriia zarodzhennia i rozvytku mediatsii. Pro mediatsiiu abo yak shvydko vyrishyty koflikt bez zvernennia do sudu. [How it all began: the history of the origin and development of mediation. About mediation or how to quickly resolve a conflict without going to court]. Ukrainskyi Tsentr Mediatsii pry Kyevo-Mohylianskii Biznes-Shkoli. 13 p. Retrieved from:  https://www.academia.edu/3371628/History_of_Mediation_Movement_2010 (accessed 23.09.2023). [in Ukrainian].
  3. Directive 2008/52/EC Of The European Parliament and Of The Council of 21 May 2008 on certain aspects of mediation in civil and commercial matters. Official Journal of the European Union. Retrieved from:  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008 (accessed 23.09.2023). [in English].
  4. Pro mediatsiiu: Zakon Ukrainy vid 16.11.2021 № 1875-IX. [On mediation: Law of Ukraine]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1875-20#Text (accessed 23.09.2023). [in Ukrainian].
  5. Pro zatverdzhennia Derzhavnoho standartu sotsialnoi posluhy poserednytstva (mediatsii) Nakaz Ministerstva sotsialnoi polityky Ukrainy vid 17.08.2016 r. № 892 [Order of the Ministry of Social Policy of Ukraine on approval of the State Standard of Social Mediation Services]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1243-16#Text (accessed 23.09.2023). [in Ukrainian].
  6. Pro alternatyvne vyrishennia sporiv. Ukrainskyi tsentr mediatsii [About alternative dispute resolution. Ukrainian Mediation Center]. Retrieved from: https://ukrmediation.com.ua/ua/korysna-informatsiia/pro-alternatyvne-vyr... (accessed 23.09.2023). [in Ukrainian].
  7. United Nations Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation. Retrieved from:  http://www.uncitral.org/pdf/english/ commissionsessions/51stsession/Annex_I.pdf (accessed 23.09.2023). [in English].
  8. Advokat ta mediatsiia (2022). [Lawyer and mediation]. Kh. FAKTOR-MEDIA. 112p. [in Ukrainian]
  9. Ievropeiska konventsiia pro zdiisnennia prav ditei vid 25.01.1996 r. [European Convention on the Implementation of Children's Rights dated January 25, 1996]. Retrieved from:: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_135 (accessed 23.09.2023). [in Ukrainian].