Феномен глобалізації у концепціях сучасної православної богословсько-культурологічної думки

Payda Y. "Phenomenon of globalization in the conceptions of the modern orthodoxtheological and culturological opinion" http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-5-number-902-19...

Автори:
1
Харківський національний університет внутрішніх справ

У статті, крізь призму православно-богословської думки сьогодення, розглянуто
феномен глобалізації. Автор намагається знайти відповідь на питання – наскільки, на
думку науковців та богословів, взаємопов’язані між собою процеси глобалізації та
секуляризації у сучасному суспільстві. Особливу увагу приділено ідеології «NewAge», що
стала основою одного з найпоширеніших, нетрадиційних релігійних рухів епохи
глобалізму. У висновках стверджується, що сучасна Православна Церква позиціонує
себе як ортодоксальну та консервативну організацію, яка не збирається капітулювати
перед викликами глобалізації та готова до активної боротьби з ними, з метою захисту
традиційних цінностей християнського світу.

1. Azroiants Э.A. Hlobalyzatsyia: katastrofa yly put k razvytyiu?[Globalization: catastrophe or path
to development?] Sovremennыe tendentsyy myrovoho razvytyia y polytycheskye ambytsyy. M. : Novыi
vek, 2002. 416 p. 2. Herchanivska P. E. Hlobalizatsiia yak forma internatsionalizatsii suspilnoho zhyttia.
Multyversum [Globalization as a form of internationalization of social life] : filosofskyi almanakh :
zbirnyk naukovykh prats. K. : [b.v.], 2009.Vyp. 81. P. 3 13. 3. Damaskyn Kh. Эpyloh chetvertoho
yzdanyia [Epilogue of the fourth edition]. Pravoslavye y relyhyia budushcheho. M. : Palomnyk, 2005.
P. 231–244. 4. Dvorkyn A. Ocherky po ystoryy Vselenskoi Pravoslavnoi Tserkvy [Essays on the history of
the Universal Orthodox Church] : kurs lektsyi. N. Novhorod :Khrystyanskaia byblyoteka, 2007. 964 p.
5. Dvorkyn A.L. Sektovedenye. Totalytarnыe sektы. Opыt systematycheskoho yssledovanyia. [Secrets
Totalitarian sects. Experience of systematic research] N. Novhorod : Yzd-vo Bratstva vo ymia sv. Kniazia
Aleksandra Nevskoho, 2002. 816 p. 6.Kalynyna H. Chto yhraet mnoi? Strasty y borba s nymy v
sovremennom myre. [What is playing me? Passion and the struggle with them in the modern world] M. :
Lepta, 2008. 527 p. 7.Kozlov M. 400 voprosov y otvetov o vere, Tserkvy y khrystyanskoi zhyzny. [400
questions and answers about faith, Church and Christian life] M. : Yzd-vo Sretenskoho monastыria, 2001.
397 p. 8. Kuraev A. Pochemu pravoslavnыe takye? [Why are Orthodox such?]. M. : Yzd-vo Moskovskoho
Podvoria Sviato-Troytskoi Serhyevoi Lavrы, 2006. 527 p. 9. Kuraev A. Эkumenycheskyi vыzov
y pravoslavnыi otvet. Pravoslavnaia Tserkov y эkumenyzm. [Ecumenical challenge and Orthodox
answer]. M. : Palomnyk, 2006. P. 3–21. 10. Markovych D.Zh. Hlobalyzatsyia y problemы zashchytы y
sokhranenyia natsyonalnoi kulturnoi samobыtnosty. [Globalization and problems of protection and
preservation of national cultural identity ].Vestnyk Ros. un-ta druzhbы narodov. Ser. : Sotsyolohyia. 2001.
No. 1. P. 17–20. 11. Osypov A. Y. Put razuma. V poyskakh ystynы. [The path of reason. In search of
truth]. M. : Yzd-vo Sretenskoho monastыria. 496 p. 12. Osnovы sotsyalnoi kontseptsyy Russkoi
Pravoslavnoi Tserkvy [The foundations of the social concept of the Russian Orthodox Church]: yubyleinыi
Arkhyereiskyi Sobor Russkoi Pravoslavnoi Tserkvy, Moskva, 13 16 avhusta 2000 h. M. : Sviato-
Uspenskyi Pskovo-Pecherskyi monastыr, 2000. 135 p. 13. Pahubnoe edynomыslye. Unyy : ystoryia y
sovremennost.[Fatal consensual thought. Unia: history and modernity]SPb. : [b.v.], 1996. 136 p.
14. Steniaev O. Mudrost nebesnaia y zemnaia. Besedы na Sobornoe poslanye sviatoho apostola
Yakova.[The wisdom of heaven and earth. Conversations on the Cathedral Message of St. James the
Apostle]. M. : Lepta, 2002. 240 p. 15. Fylymonov V. No yzbavy nas ot lukavoho.[But deliver us from the
evil one] SPb.: Vektor, 2003. 448 p. 16. Chapnyn C. B. Blahaia vest y «plokhye novosty» : khrystyanskye
tsennosty v mass-medya.[Good news and "bad news": Christian values in the mass media].Tserkov y
vremia. 2006. No. 2 (35). P. 215–226. 17.Shyshkyna E.A. Relyhyia v svete hlobalnыkh peremen.[Religion
in the light of global change.]Khrystyanstvo y kultura : к 2000-letyiu Khrystyanstva : materyalы
mezhdunar. nauchno-praktycheskoi konf., Astrakhan, 15-18 maia 2000 h. Astrakhan : TsYTЭP, 2000.
Ch. 2. P. 284–286.