Питання протидії досудовому розслідуванню злочинів у сфері службової діяльності на етапі відкриття кримінального провадження

Ortinski V. "Question of counteraction to pre-trial investigation of crimes in the field of official activity on the stage of opening of criminal realization" http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-5-number-902-19...

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

Розглянуто питання протидії досудовому розслідуванню на етапі його виявлення
та відкриття кримінального провадження. Окреслено способи протидії розслідуванню
злочинів у сфері службової діяльності під час передачі результатів оперативно-
розшукової діяльності органам досудового слідства.
Запропоновано зміни й доповнення до чинного кримінально-процесуального
законодавства, щодо оперативно-розшукового забезпечення подолання протидії
досудовому розслідуванню на початковому етапі розслідування.

1. Yvanov N. H. Poniatye y formы souchastyia v sovetskom uholovnom prave [The concept and
forms of complicity in the Soviet criminal law] Saratov: Yuryst, 1991. 176 p. 2. Didorenko E. O.
Metodolohichni problemy operatyvno-rozshukovoi diialnosti yak okremoi haluzi naukovoho znannia
[Methodological problems of operational and investigative activity as a separate branch of scientific
knowledge] E. O. Didorenko, V. I. Baranenko. Visnyk Luhan. akad. vnutr. sprav MVS im. 10-richchia
nezalezhnosti Ukrainy. Luhansk : LAVS, 2004. P. 3–28. 3. Muraviov K. V. Deiaki pravovi aspekty
poperedzhennia ukhylennia zlochyntsiv vid diznannia, slidstva, sudu ta vidbuvannia pokarannia [Some
legal aspects of preventing evictions from inquiring, investigating, prosecuting and serving sentences]
Problemy penitentsiarnoi teorii i praktyky: biuleten. K.: Kyivskyi instytut vnutrishnikh sprav, 2001. No. 6.
P. 68–72. 4. Cherniavskyi S. S. Pytannia protydii dosudovomu rozsliduvanniu na etapi yoho
zavershennia. [Question of counteraction to pre-trial investigation at the stage of its completion] Naukovyi
visnyk Natsionalnoi akademii vnutrishnikh sprav. URL: http://www.naiau.kiev.ua/naukova-diyalnist/
5. Antonov V. M. Protyvodeistvye prestupnыkh struktur orhanam vnutrennykh del y merы po ykh
neitralyzatsyy [Counteraction of criminal structures to the bodies of internal affairs and measures for their
neutralization] Antonov V. M., Astakhov Yu. S., Kuvaldyn V. P. M., 1994. – 345 p. 6. Krymynalystyka:
Rassledovanye prestuplenyi v sfere эkonomyky : [ucheb.] [Criminalistics: Investigation of Crimes in the
Sphere of Economics] / pod red. V. A.Hrabovskoho, A.F. Lubyna. N. Novhorod, 1995. 567 p.
7. Karahodyn V. N. Preodolenye protyvodeistvyia predvarytelnomu rassledovanyiu. [Overcoming the
counteraction to the preliminary investigation] Sverdlovsk,1992. 236 p. 8. Belkyn R. S. Protyvodeistvye
rassledovanyiu y puty eho preodolenyia. Krymynalystyka : [ucheb.] [Opposition to the investigation and
the way to overcome it. Forensic science] pod red. A. F. Volыnskoho. M., 1999. 446 p. 9. Belkyn R. S.
Kurs krymynalystyky.[ Criminalistics course] V 3 t. / Rafayl Samuylovych Belkyn-M.: Yuryst», 1997.
T.Z. 420 p. 10. Shepytko V. Yu. Problemы formyrovanyia taktyky preodolenyia protyvodeistvyia
rassledovanyiu.[Problems of forming a tactic to overcome the counteraction to the investigation].
Rassledovanye y protyvodeistvye emu v sostiazatelnomu holovnom sudoproyzvodstve: protsessualnыe y
krymynalystycheskye voprosы : sb. nauch. tr. M., 2007. P. 446–480. 11. Suprovodzhennia v sudakh
kryminalnykh sprav vidnosno orhanizovanykh zlochynnykh hrup ta yikh lideriv. [Accompanying
criminal cases in criminal cases against organized criminal groups and their leaders] Zbirnyk
metodychnykh rekomendatsii z pytan rozkryttia -a rozsliduvannia zlochyniv slidchymy ta operatyvnymy
pratsivnykamy OVS Ukrainy. Pid zah. red. P. V. Koliady. K.: «Drukarnia MVS Ukrainy». 2002. P. 256–
265. 12. Mikheienko M. M., Shybiko V. P., Dubinskyi A. Ia. Naukovo praktychnyi komentar
Kryminalno-protsesualnoho kodeksu Ukrainy [Scientific practical commentary on the Code of Criminal
Procedure of Ukraine] Vidp. redaktory V. F. Boiko,V. H. Honcharenko.K.; Yurinkom Inter, 1997. 624 p.