Засоби подолання протидії під час розслідування злочинів у сфері службової діяльності

Ортинський В. "Засоби подолання протидії під час розслідування злочинів
у сфері службової діяльності".

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

Розкрито поняття та зміст протидії під час розслідування злочинів у сфері службової
діяльності. Проаналізовано окремі нормативно-правові акти щодо подолання такої проти-
дії. Визначено основні правові та криміналістичні засоби подолання протидії, що їх вчи-
няють службові особи під час розслідування злочинів. Окреслено окремі тактичні прийоми,
які використовують у подоланні протидії під час розслідування зазначених злочинів.

1. Довідка про стан злочинності в Україні за 2015 р. К.: Генеральна прокуратура України,
2016. 136 с. 2. Зуйков Г. Г. Использование данных о способах совершения преступлений в
деятельности органов охраны общественного порядка по предотвращению преступлений. Труды
ВШ МООП СССР, 1968. Вып. 21. С. 54–67. 3. Голунский С. А., Шавер Б. М. Криминалистика.
Методика расследования отдельных видов преступлений. М., 1939. С. 12. 4. Танасевич В. Г.,
Образцов В. А. О криминалистической характеристике преступлений. Вопросы борьбы с прес-
тупностью, 1976. Вып. 25. С. 94–104. 5. Белкин Р. С. Курс советской криминалистики. Учеб.
Пособие для вузов. 3-е изд., дополненное. М.: ЮНИТИ-ДАНА. Закон и право, 2001. 837 с.
6. Карагодин В. Н. Преодоление противодействия предварительному расследованию.Свердловск:
Изд-во Уральского ун-та, 1992. 327 с. 7 . Белкин Р. С. Предмет, система, задачи и методы
советской криминалистики. В сб.: Криминалистическая экспертиза. М.: ВШ МООП РСФСР, вып.
1, 1966. 168 с. 8.Настільна книга слідчого / М. П. Панов, В. М. Шепітько, В. О. Коновалова [та ін.].
3-ге вид., перероб. і доп. К.: Вид. дім. «Ін Юре», 2011. 736 с. 9. Давыдов В. И. Психологические
приемы допроса обвиняемого / В. І. Давидов, Л. Б. Філонов. М.: Вопросы психологии, 1966. № 6.
С. 112.